Vindmøllestøj skader naboers helbred! Støj – irritation – søvnmangel – sygdom! Australiens ankedomstol AAT – “Australian’s Appeals Tribunal” anerkender dokumentationen

Vi husker lige, at Australien har købt enorme mængder vindkraft fra Danmarks vindindustri, f.eks.:  Macarthur Wind Farm _ AGL

Sagen kort fortalt: Den australske hjælpeorganisation Waubrafoundation www.waubrafoundation.org.au arbejder for støjramte naboer til vindkraftværker og andre kraftværker, der er kilder til lavfrekvent støj og infralyd. Dr. Sarah Laurie, som er kendt (frygtet og hadet) af vindindustrien og dens interessegrupper, har støttet støjramte familier i årevis.

Da organisationens officielle status som hjælpeorganisation blev frataget af statens myndighed ACNC, betød det et stort økonomisk tab i forhold til skattereglerne. Begrundelsen for ACNCs afgørelse var tydelig: Her syntes man nemlig ikke, at der var bevis for vindmøllestøjens negative virkning på helbredet.

Vi ved det jo godt! Staten støtter og beskytter vindkraft i Australien, Danmark og alle andre vestlige lande.

“Assisterende kommissær fandt endvidere, at sagsøgerens hovedaktivitet ikke var at fremme eller forebyggelse eller bekæmpelse af sygdomme hos mennesker (punkt 13). Han konkluderede ved [16], at “indtil videre har der ikke været nogen strenge uafhængige videnskabelige beviser, der konstaterer, at den sygdom, der klages over, skyldes de fysiologiske virkninger fra vindmøller [eller] at der er menneskelige sygdomme kaldet” vindmøllesyndrom “eller” vibroakustisk sygdom””.

(“Further, the Assistant Commissioner considered that the applicant’s principal activity was not the promotion or prevention of the control of diseases in human beings (Item 13). He concluded at [16] that “to date there has been no rigorous independent scientific evidence that finds that the illhealth complained of is caused by the physiological effects from wind turbines [or] that there are human diseases called “wind turbine syndrome” or “vibroacoustic disease”.”)

Domstolens opgave bestod i at revurdere afgørelsen og undersøge den dokumentation, som Waubrafoundation har presenteret.

“CHARITIES – Tilbagekaldelse af registrering som en velgørenhedsret – Om en domstol skal afgøre, hvad der var den rigtige eller foretrukne afgørelse, da assisterende kommissær tog stilling til sin afgørelse, eller om retten skulle fastlægge den korrekte eller foretrukne beslutning som på tidspunktet for sin egen beslutning – om ansøgeren er en institution, hvis hovedaktivitet er at fremme forebyggelse eller bekæmpelse af sygdomme hos mennesker – om der er tegn på, at vindmøllestøj forårsager eller er forbundet med sygdomme – om der er et sandsynligt grundlag for at tænke på, at vindmøllestøj kan føre til sygdom – Hvorvidt ansøgeren er en virksomhed, der har til formål at fremme eller beskytte menneskerettighederne – Om ansøger har et formål at fremme eller beskytte retten til sundhed – Afgørelse under revision er bekræftet.”

“CHARITIES – Revocation of registration as a charity – Whether Tribunal should determine what was the correct or preferable decision when the Assistant Commissioner made his decision or whether Tribunal should determine the correct or preferable decision as at the time of its own decision – Whether applicant is an institution whose principal activity is to promote the prevention or the control of diseases in human beings – Whether there is evidence that wind farm emissions cause or are associated with diseases – Whether there is a plausible basis for thinking that wind farm emissions could lead to disease – Whether applicant is an entity which has a purpose of promoting or protecting human rights – Whether applicant has a purpose of promoting or protecting the Right to Health – Decision under review affirmed. “

Nu er afgørelsen faldet, som kan ses på AATs hjemmeside og hvis man selv har ressourcer og tid kan man læse hele 115 sider på engelsk. Så får man også en meget grundig gennemgang af bevismaterialet. 

http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/AATA/2017/2424.html

Hovedkonklusionerne er:

Vindkraftværker afgiver støj, som forstyrrer naboernes søvn. Søvnmangel fører til mange forskellige sygdomme. Vindkraftværkers støj kan ikke måles med dB(A) systemet og skal måles på stedet med korrekte metoder.

Her et udtog fra AATs meget omfattende afgørelse fra Waubrafoundations hjemmeside på engelsk, den google producerede oversættelse til dansk ligger som afslutning på indlægget.  

SUMMARY OF THE EFFECT OF THE MEDICAL AND SCIENTIFIC EVIDENCE

Excerpts from Pages 141 to 148 of the Decision

468. The propositions which we understand have unanimous support from the relevant experts or are not contested include the following:

 • Wind turbines emit sound, some of which is audible, and some of which is inaudible (infrasound);
 • There are numerous recorded instances of WTN exceeding 40 dB(A) (which is a recognised threshold for annoyance/sleep disturbance);
 • There are also recorded instances of substantial increases in sound at particular frequencies when particular wind farms are operating compared with those at times when they are shut down;
 • If it is present at high enough levels, low frequency sound and even infrasound may be audible;
 • WTN is complex, highly variable and has unique characteristics;
 • The amount and type of sound emitted by a wind farm at a given time and in a given location is influenced by many variables including topography, temperature, wind speed, the type of wind turbines, the extent to which they are maintained, the number of turbines, and their mode of operation;
 • Wind farms potentially operate 24 hours a day, seven days a week;
 • There are numerous examples of WTN giving rise to complaints of annoyance from nearby residents, both in Australia and overseas.

469. The propositions which are supported by the preponderance of relevant expert opinion, and which we accept on that basis, include the following:

 • A significant proportion of the sound emitted by wind turbines is in the lower frequency range, i.e. below 20 Hz;
 • The dB(A) weighting system is not designed to measure that sound, and is not an appropriate way of measuring it;
 • The most accurate way of determining the level and type of sound present at a particular location is to measure the sound at that location;
 • The best way of accurately measuring WTN at a particular location is through ‘raw’ unweighted measurements which are not averaged across time and are then subjected to detailed “narrow-band” analysis;
 • When it is present, due to its particular characteristics, low frequency noise and infrasound can be greater indoors than outdoors at the same location, and can cause a building to vibrate, resulting in resonance;
 • Humans are more sensitive to low frequency sound, and it can therefore cause greater annoyance than higher frequency sound;
 • Even if it is not audible, low frequency noise and infrasound may have other effects on the human body, which are not mediated by hearing but also not fully understood. Those effects may include motion-sickness-like symptoms, vertigo, and tinnitus-like symptoms. However, the material before us does not include any study which has explored a possible connection between such symptoms and wind turbine emissions in a particular population.

470. We consider that the evidence justifies the following conclusions:

 • The proposition that sound emissions from wind farms directly cause any adverse health effects which could be regarded as a “disease” for the purposes of the ACNC Act is not established;
 • Nor, on the current evidence, is there any plausible basis for concluding that wind farm emissions may directly cause any disease;
 • However, noise annoyance is a plausible pathway to disease;
 • There is an established association between WTN annoyance and adverse health effects (eg. this was established by the Health Canada study);
 • There is an established association between noise annoyance and some diseases, including hypertension and cardiovascular disease, possibly mediated in part by disturbed sleep and/or psychological stress/distress;
 • There are as yet no comprehensive studies which have combined objective health measurements with actual sound measurements in order to determine for a given population the relationships between the sound emissions of wind turbines, annoyance, and adverse health outcomes. Indeed there is as yet no study which has given rise to a soundly based understanding of the degree to which particular types or levels of wind turbine emissions give rise to annoyance, or what levels or types of emissions are associated with what level of annoyance in the population. Because it relied on calculated rather than actual sound measurements, and was limited to the A and C-weighted systems, the Health Canada study did not do this.

473. The applicant submitted that the evidence in the hearing provided plausible and credible evidence of the kind required. Counsel referred in particular to the effect of noise on sleep and, in particular, in disturbing sleep. It was not contentious that impaired sleep, if sufficiently serious, may result in a number of ailments and diseases. Professor Wittert said that “depression and sleep disturbance are, respectively, the first and third most common psychological reasons for patient encounters in general practice”. The professor went on to say that insomnia doubles the risk of future development of depression and that insomnia symptoms together with shortened sleep are associated with hypertension. Professor Wittert also said that a person suffering from restricted sleep is exposed to an increased risk of elevated blood sugar levels and endocrine disorders such as diabetes, symptomatic ischaemic heart disease, hypertension, obesity, insomnia and anxiety related illnesses.

476. As our earlier findings have indicated, some wind farms generate sound which is capable of causing, and does cause, annoyance. We are further satisfied that annoyance of the kind which is generated (often associated with psychological distress and sleep disturbance), is a recognised pathway to a range of adverse health outcomes, including hypertension and cardiovascular disease.

481. It follows in our view that the applicant has established that there is a plausible basis for thinking that wind turbine sound (mediated by annoyance) may lead to adverse health outcomes, such as to warrant further investigation. It is unnecessary for us to draw conclusions as to the precise nature of the annoyance which is caused, and whether annoyance may be caused by sound which is not audible (infrasound). That is something which we expect will be the subject of further study and investigation. For our purposes, it is sufficient that annoyance is produced, and it appears that it may be associated with adverse health outcomes. An identification of the causes of that annoyance may allow it to be reduced or mitigated and adverse health outcomes to be reduced or avoided.

482. We regard it as particularly significant that the NHMRC has considered that, despite the absence of direct evidence that exposure to wind farm noise affects physical or mental health, and the poor quality direct evidence that wind farm noise is associated with annoyance or sleep disturbance, it is appropriate to provide funding to the extent of $3.3 million for an evaluation of the “sleep and physiological disturbance characteristics of wind farm noise compared to traffic noise” and for an investigation of whether “exposure to infrasound causes health problems”. Given this degree of recognition by the NHMRC, we do not consider that it should be held that the associations which are the subject of the applicant’s activities do not have plausibility or credibility, although not as yet positively established.

485. Given our finding that there is a plausible basis for considering that wind farm sound emissions may have an adverse effect on human health, we accept that conducting, supporting and advocating for further research or engaging in awareness raising activities could be properly characterised as activities promoting the prevention or control of diseases (in the sense of that term explained earlier).

 

OBS: En omhyggelig oversættelse tager masser af tid! Denne oversættelse er en google produktion og skal forstås som et nogenlunde fornuftigt overblik. 

SAMMENFATNING AF VIRKNINGEN AF DEN MEDICINISKE OG VIDENSKABELIGE BEVISNING

Uddrag fra s. 141 til 148 i beslutningen

468. De forslag, som vi forstår, har enstemmig støtte fra de relevante eksperter eller ikke bestrides, omfatter følgende:

Vindmøller udsender lyd, hvoraf nogle er hørbare, og nogle er uhørbare (infralyd);

Der er talrige registrerede forekomster af WTN på over 40 dB (A) (som er en anerkendt tærskel for irritation / søvnforstyrrelse);

Der er også registreret forekomster af betydelige stigninger i lyd ved bestemte frekvenser, når bestemte vindmølleparker opererer i forhold til dem til tider, når de lukkes ned.

Hvis den er til stede på højt nok niveauer, kan lavfrekvent lyd og endda infralyd høres

WTN er kompleks, meget variabel og har unikke egenskaber;

Mængden og typen af ​​lyd, der udledes af en vindmøllepark på et givet tidspunkt og på et givet sted, påvirkes af mange variabler, herunder topografi, temperatur, vindhastighed, typen af ​​vindmøller, omfanget af de bevares, antallet af møller og deres driftstilstand.

Vindmølleparker fungerer muligvis 24 timer i døgnet, syv dage om ugen;
Der er talrige eksempler på WTN, der giver anledning til klager over irritation fra nærliggende beboere, både i Australien og i udlandet.

469. Forslagene, som understøttes af overvejelsen af ​​relevant ekspertudtalelse, og som vi accepterer på grundlag heraf, omfatter følgende:

En væsentlig del af lyden fra vindmøller er i det lavere frekvensområde, dvs. under 20 Hz;

DB (A) vægtningssystemet er ikke designet til at måle lyden og er ikke en passende måde at måle den på;

Den mest nøjagtige måde at bestemme niveauet og typen af ​​lyd til stede på et bestemt sted er at måle lyden på det sted

Den bedste måde at præcist måle WTN på et bestemt sted er gennem “rå” uvægtede målinger, som ikke er gennemsnittet i tide og derefter udsættes for detaljeret “narrowband” -analyse;

Når den er til stede, kan lavfrekvent støj og infralyd på grund af dets særlige karakteristika være større indendørs end udendørs på samme sted og kan forårsage en bygning at vibrere, hvilket resulterer i resonans.

Mennesker er mere følsomme over for lavfrekvent lyd, og det kan derfor forårsage større irritation end højere frekvens lyd;

Selvom det ikke kan høres, kan lavfrekvent støj og infralyd have andre effekter på den menneskelige krop, som ikke formidles ved at høre, men også ikke fuldt ud forstået. Disse virkninger kan omfatte bevægelsessygelignende symptomer, svimmelhed og tinnituslignende symptomer. Materialet før os indeholder dog ikke nogen undersøgelse, der har undersøgt en mulig sammenhæng mellem sådanne symptomer og vindmølleudslip i en bestemt befolkning.

470. Vi mener, at beviser begrunder følgende konklusioner:

Forslaget om, at lydemissioner fra vindmølleparker direkte forårsager skadelige sundhedsvirkninger, der kan betragtes som en “sygdom” i henhold til ACNC-loven, er ikke fastslået;

På nuværende tidspunkt er der heller ikke noget sandsynligt grundlag for at konkludere, at vindmølleudslip kan direkte forårsage nogen sygdom;

Støjproblemer er imidlertid en plausibel vej til sygdom;

Der er en etableret sammenhæng mellem WTN irritation og negative helbredseffekter (f.eks. Dette blev oprettet af Health Canada-undersøgelsen);

Der er en etableret sammenhæng mellem støjirritation og nogle sygdomme, herunder hypertension og kardiovaskulær sygdom, eventuelt formidlet delvis af forstyrret søvn og / eller psykisk stress / nød;

Der er endnu ingen omfattende undersøgelser, der har kombineret objektive sundhedsmålinger med egentlige lydmålinger for at bestemme forholdet mellem lydemissionerne fra vindmøller, irritation og negative sundhedsresultater for en given population. Faktisk er der endnu ikke nogen undersøgelse, der har givet anledning til en solid baseret forståelse af, i hvilken grad bestemte typer eller niveauer af vindmølleudslip giver anledning til irritation, eller hvilke niveauer eller typer af emissioner er forbundet med hvilket niveau af irritation i befolkning. Fordi det var baseret på beregnet i stedet for de faktiske lydmålinger, og var begrænset til A- og C-vægtede systemer, gjorde Health Canada-undersøgelsen det ikke.

473. Sagsøgeren har gjort gældende, at bevismaterialet under retsmødet gav sandsynlige og troværdige beviser for den krævede art. Rådgiver henviste især til effekten af ​​støj i søvn og især i forstyrrende søvn. Det var ikke stridigt, at nedsat søvn, hvis det var tilstrækkeligt alvorligt, kan resultere i en række lidelser og sygdomme. Professor Wittert sagde, at “depression og søvnforstyrrelse er henholdsvis den første og tredje mest almindelige psykologiske årsag til patientmøder i almen praksis”. Professoren fortsatte med at sige, at søvnløshed fordobler risikoen for fremtidig udvikling af depression og at søvnløshedssymptomer sammen med forkortelse af søvn er forbundet med hypertension. Professor Wittert sagde også, at en person, der lider af begrænset søvn, udsættes for en øget risiko for forhøjet blodsukker og endokrine lidelser som diabetes, symptomatisk iskæmisk hjertesygdom, hypertension, fedme, søvnløshed og angstrelaterede sygdomme.

476. Som vores tidligere resultater har angivet, skaber nogle vindmølleparker lyd, som kan forårsage og forårsager irritation. Vi er yderligere overbevist om, at irritation af den art, der genereres (ofte forbundet med psykisk lidelse og søvnforstyrrelse), er en anerkendt vej til en række negative sundhedsmæssige resultater, herunder hypertension og hjerte-kar-sygdom.

481. Det følger efter vores opfattelse, at ansøgeren har fastslået, at der er et sandsynligt grundlag for at tænke på, at vindmølle lyd (medieret af irritation) kan føre til negative sundhedsmæssige resultater, som at berettige yderligere undersøgelse. Det er unødvendigt for os at drage konklusioner om den nøjagtige karakter af den irritation, der er forårsaget, og om irritation kan skyldes lyd, der ikke kan høres (infralyd). Det er noget, som vi forventer vil blive genstand for yderligere undersøgelse og undersøgelse. For vores formål er det tilstrækkeligt, at irritation er produceret, og det ser ud til, at det kan være forbundet med negative sundhedsmæssige resultater. En identifikation af årsagerne til denne irritation kan gøre det muligt at reducere eller afbøde dem, og negative helbredsproblemer reduceres eller undgås.

482. Vi anser det for særligt vigtigt, at NHMRC har overvejet, at på trods af manglende direkte bevis for, at udsættelse for vindmøllebølger påvirker fysisk eller psykisk sundhed, og den dårlige kvalitet direkte bevis for, at vindmølle støj er forbundet med irritation eller søvnforstyrrelse er hensigtsmæssigt at yde finansiering i størrelsesordenen 3,3 mio. USD til en evaluering af “søvn og fysiologiske forstyrrelser ved vindmøllestøj sammenlignet med trafikstøj” og til en undersøgelse af, om “udsættelse for infralyd forårsager sundhedsmæssige problemer”. På grund af denne anerkendelsesgrad af NHMRC mener vi ikke, at det bør fastslås, at de foreninger, der er genstand for sagsøgerens aktiviteter, ikke har plausibilitet eller troværdighed, selv om de endnu ikke er positivt etableret.

485. I betragtning af vores konstatering af, at der er et sandsynligt grundlag for at overveje, at lydudslip fra vindmølleparker kan have en negativ indvirkning på menneskers sundhed, accepterer vi, at ledelse, støtte og fortaler for yderligere forskning eller deltagelse i bevidstgørelsesaktiviteter, kunne karakteriseres ordentligt som aktiviteter, der fremmer forebyggelse eller bekæmpelse af sygdomme (i betydningen af ​​dette udtryk forklaret tidligere).

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *