Danmarks Vindmølleforeningens kamp om overlevelse – bl.a. ved hjælp af den “fine” ven, professor emeritus Simon Chapman

Danmarks Vindmølleforening med sin sekretariatsleder Henrik Vinther er meget fortvivlet. Danskerne derude på landet kan ikke lide gigantiske, larmende og hæslige vindapparater.

De vil bare ikke have dem og nu er det lykkedes for nogle af Jyderne, at overbevise en gruppe af deres kommunalpolitikere om vindparkers skadelige virkning på menneskers sundhed og nærmiljøets trivsel.

Det er jo meget skidt for vindforretningen. Investorerne og lodsejerene har brugt så ufattelig mange dejlige danske kroner på at forberede det hele, og nu gik eventyret i vasken. Øv. øv og atter øv. Årsagen til denne fiasko må findes. Kunne det være, at den portugisiske professor Mariana Alves Pereiras foredrag i Gram var skyld i den massive modstand? Nå, så må sekretariatslederen jo finde på noget. For nogen er det altid det nemmeste, direkte at angribe ubekvemme personer, dvs. straks dolke dem i ryggen og gøre et forsøg på, at overbevise borgerne om deres helts eller heltindes uduelighed.

Denne uværdige strategi er meget brugt i det fjerne Australien, hvor danske Vestas har formået at invadere verdensdelen med ufattelig mange og gigantiske vindparker. Henrik Vinther fandt sin allieret helt derude. Det handler om professor emeritus Simon Chapman. Denne herre har gjort sig bemærket ved at gøre brug af betegnelsen “wing-nuts” for vindmøllenaboer, som har klaget over Vestas’ vindkraftstøj i deres hjem og de opståede alvorlige helbredsproblemer. Han har offentligt udtalt og skrevet, at disse mennesker er simulanter, der lider under NOCEBO effekten og at dette kan sammenlignes med almen overtro. Simon Chapman har strikt afvist at besøge familierne i deres støjforpestede hjem, fordi han jo heller ikke besøger folk, der tror på alt muligt skørt og irrationelt. Kort og godt: Simon Chapman er en hardliner, der tit og ofte har holdt foredrag for vindindustrien og har skrevet nogle deraf prægede artikler for at styrke Australiens “bæredygtige” energipolitik.

Stopthesethings.com har bragt senator John Madigans tale på sin hjemmeside. Her forklarer han, hvorfor han undtagelsesvis går efter manden og ikke efter bolden. Simon Chapmans adfærd fortjener at blive offentligt kendt.

Senator John Madigan Skewers Simon Chapman – STOP THESE THINGS

Når vi nu kigger nærmere på Chapmans artikel, så kan vi gætte os til, at Henrik Vinther åbenbart ikke har regnet med, at nogen gider at læse den. Den skulle nok bare lige bruges til at berolige foreningens medlemmer. At fremvise en ægte professor fra Australien, det måtte være nok til at redde medlemmernes nattesøvn og samvittighed.

Faktum er: Simon Chapman er ikke læge og ikke akustiker og har dermed slet ikke kompetence til at udtale sig om vindmøllestøjens virkning på mennesker. Han har ikke nogen anelse om den naturvidenskabelige del af sagen og har heller ikke lyst til at sætte sig ind i den forskning, der allerede findes. Han er uddannet sociolog og hans speciale er rygning og tobaksreklamer. På University Sydneys hjemmeside Emeritus Professor Simon Chapman – The University of Sydney bliver hans værker præsenteret. Der vises ingen forskning, der har med støj eller sundhedsskader pga. vindkraftværker at gøre. Chapman har ikke brugt sit liv på, at bevise vindmøllestøjens uskadelighed ved hjælp af videnskabelig forskning.

Henrik Vinther har valgt Chapman’s lille artikel fra 2013, fordi den handler om et – for vindindustrien – farlige emne: Vibroacoustic Disease. Efter Mariana Alves Pereiras foredrag i Gram i november 2016, var der åbenbart pludselig akut behov for at finde et våben mod den portugisiske forskning i infralydens virkning på mennesker.

Simon Chapman og hans medforfatter bruger en noget sælsom metode: forfatterne googler sig igennem internettet og jagter beviser for denne meget enestående og specielle forsknings “manglende anerkendelse”. Målet er at afkræfte resultaterne, så forskernes arbejde ikke skal kunne bruges som bevis for infralydens skadevirkninger.

Skal videnskab ikke være fornyende og ærlig i sin søgen efter sandhed? Her handler det om en planlagt smædekampagne for at opfylde et eneste mål: at forsvare vindindustriens selvopfattelse om at være sundhedsfremmende. Chapman og hans kollega måler hverken støj eller undersøger mennesker/dyr for sundhedsskader efter udsættelse af lavfrekvent støj/infralyd.

I konklusionen afslører hr. Chapman og hans medforfatter deres energipolitiske agenda og viser dermed deres fælles interesse med sekretariatslederen for Danmarks Vindmølleforening Henrik Vinther:

“The term “vibroacoustic disease” resonates with a portentousness that may foment nocebo effects among those hearing about it and assuming it to be an established disease classification, ackknowledged in medicine.”

“Wind turbines have the potential to make further major contributions to renewable energy generation, and thereby to reduce greenhouse gas emissions. Health concerns are being used by wind energy opponents to thwart new projects. Regulary authorities should take care to critically examine the quality of evidence for claims that wind turbines harm health.”

Oversættelse: “Begrebet vibroakustisk sygdom genlyder med en ildevarsel, som kan skabe nocebo effekter blandt de, der hører om det og formoder, at det er en anerkendt sygdoms klassifikation i medicin.”

“Vindturbiner har potentialet at gøre store bidrag til den bæredygtige energiproduktion og dermed at reducere drivhusgas forureninger. Helbredsbekymringer er blevet brugt af vindenergi modstandere for at forpurre nye projekter. Beslutningstagende myndigheder bør sørge for kritisk at undersøge bevisernes kvalitet over for påstande, at vindturbiner skader helbredet.”

Hele artiklen findes her:2013-how-the-factoid-of-wind-turbines-causing

Danmarks Vindmølleforening har et formål: at fremme vindkraftudbygningen i Danmark. Henrik Vinther tjener sit daglige brød ved at arbejde for denne forening. Fred med det.

Men det er direkte uanstændigt, udansk og uværdigt at nedgøre internationale forskere, der i årtier har arbejdet seriøst og ihærdigt for at forstå flymekanikeres alvorlige sygdom.

Vindkraftværkers støj var slet ikke et emne, da forskerteamet i Portugal begyndte med deres arbejde. Lavfrekvent støj og infralyd forekommer som bekendt ikke kun ved vindkraftværkers drift, men også ved driften af andre store maskiner, f.eks. fly og helikoptere eller skibsmotorer.

Forskningen står ikke stille, men den tager rigtig lang tid. Allerede i dette år 2017 vil der komme resultater fra Danmark og Tyskland. Der er løbende undersøgelser i gang og på grund af det vil Tysklands støjregler for lavfrekvent støj og infralyd blive ændret i år. Det er snart slut med at nøjes med støjberegninger. Nu skal der måles helt ned til de laveste frekvenser i menneskers hjem. Nogle myndigheder har forstået alvoren!

Men ingen regering i verden har nogensinde indkaldt sygdomsramte vindkraftnaboer til lægelige undersøgelser for at forstå sammenhængen mellem et tæt naboskab til vindkraftværker og boliger. Sundhedsstyrelsen i Danmark vil ikke lytte til familierne og afviser en dialog med dem. Det ødelægger tilliden til det politiske system.

Det ville klæde Danmarks Vindmølleforening at opføre sig fair og lydhør overfor mennesker, der klager over vindkraftværkers støj og at vise en anstændig og saglig stil i forhold til internationale forskere. 

 

 

Det juridiske begreb “culpa” og om at handle “culpøst” – et spørgsmål om skyld og erstatning

Miljøministeriets medarbejdere måtte have haft bange anelser, da Kræftens Bekæmpelses forskerteam begyndte deres arbejde på den registerbaserede sundhedsundersøgelse. LINK: Wind turbines and Health Danish study

Godt nok er undersøgelsen bestilt og betalt af de tre ministerier for miljø, energi og sundhed, men resultatet kunne ikke fås per ordre. Ministeriernes ønskedrøm var og er, at undersøgelsen vil vise, at der ikke er noget at komme efter. Fryd og fred for vindindustrien, optimisme hos HOFOR, European Energy, Wind Estate og alle dem, der tjener godt på vindenergi. Borgerne og kommunalpolitikerne skulle helst være helt trygge fra nu af og langt ud i fremtiden. Vindkraftværker skulle helst frikendes for sundhedsskadelig lavfrekvent støj og infralyd og Danmarks eksporteventyr skulle fortsætte uden forhindringer.

MEN HVIS RESULTATERNE VISER NOGET HELT ANDET?

Undersøgelsens design er usædvanligt i international sammenhæng, fordi kun Danmark registrerer sine borgere så grundigt. Vindkraftværkernes data og position er ligeledes registreret siden 1980 og kan dermed køres sammen med naboernes data. Staten ved alt om, hvor borgerne har boet og hvordan det står til med al deres receptpligtige medicin, deres sygehusophold og nyfødte børns vægt. Hvis man som nabo til et eller flere vindkraftværker har fået blodtryksænkende medicin, hjertemedicin, medicin for sukkersyge, depression, søvnløshed, så kan det dokumenteres. Staten ved også alt om borgernes sociale status i forhold til arbejdsmarked og uddannelse. 10.000 – 15.000 borgere bliver sammenlignet med 30.000 borgere, der bor i en større afstand til vindfabrikkerne.

Den forhenværende miljøminister Kirsten Brosbøl bad kammeradvokaten om at svare på spørgsmålet, om myndighederne og kommunerne kunne gøres erstatningspligtige, hvis resultaterne på trods af styrelsernes afværgende meddelelser til kommunernes borgmestre, brev_til_borgmestre_om_sundhedsunders_gelse viste helbredsskader hos vindkraftnaboerne. Den 5. december 2013 skrev to nu forhenværende ministre følgende: “Det er intentionen og vores forventning, at vi med en grundig undersøgelse én gang for alle kan imødegå bekymringerne.”

Kammeradvokatens svar kom den 12. marts 2014. Link: notat_fra_kammeradvokaten_om_erstatningsansvar

Og her dukker det vigtige begreb “culpa” op, som stammer fra romersk lovgivning.

Kammeradvokaten skriver: “Det er min konklusion, at myndighedernes erstatningsansvar skal bedømmes efter dansk rets almindelige culpa-norm, og at et erstatningsansvar på dette område forudsætter, at der kan påvises en klar fejl eller forsømmelse fra styrelsens eller kommunens side,”

Den uddybende forklaring kommer her:

et erstatningsansvar bl.a. kan komme på tale, hvis myndighederne bevidst tilbageholder viden, bevidst forvansker eller videregiver urigtige oplysninger eller holder sig i bevidst uvidenhed om forhold, som de burde være bekendt med.”

Her et link til de juridiske detaljer vedr. culpa-normen:

Erstatningsbetingelser – Ageras store jura- og regnskabsordbog

Mange danske landfamilier er panikslagne over den truende industrialisering af deres område, som ligger langt fra hovedstaden og landets politiske elite, men midt i deres højt værdsætte nære naturområder og alt for tæt på deres hjem.

Kommunalbestyrelsernes magt over deres medborgeres ejendom og helbred er total. Med et uovervejet JA er kommunalpolitikerne i stand til at ødelægge livet for en hel region.

MEN: Har de nu selv undersøgt, hvad der ligger af dokumentation på folketingets hjemmeside ft.dk? Har de et overblik over, hvor mange familier, der har henvendt sig til folketingets politikere i de sidste år og som er mødt op til et foretræde? Har de set alle samråd på folketingets tv kanal, der handler om vindmøllestøj og har de forstået konflikten mellem vindlobbyen og borgerne? Har de mødt nogle familier, som er flyttet fra deres  støjforurenede og usælgelige hus? Har de selv af eget initiativ opsøgt ramte naboer og talt med dem? Har de selv prøvet at overnatte i huse, der står tæt ved de helt store vindkraftværker? Har de en grundlæggende forståelse for Danmarks energipolitik og  vindkraftværkernes faktiske økonomi og strømlevering? Har de en grundlægende viden om lyd, støj, decibel, hertz? Kender de hjemmesiderne emd.dk/el og energinet.dk – (under el-produktion lige nu), hvor der konstant kan aflæses, hvor Danmarks strøm kommer fra?  Har lokalpolitikerne gjort sig selvstændige tanker om ministeriernes og styrelsernes offentlige kommunikation i forhold til borgeres mange klager over vindmøllestøj og sundhedsskader?

Hvis en kommunalpolitiker eller en myndighed bevidst afviser at tage imod information fra oplyste borgere, kan det betegnes som en “klar forsømmelse”. “At holde sig i bevidst uvidenhed”. Det er borgernes demokratiske pligt at advare landets beslutningstagere for at træffe farlige afgørelser. Vigtige informationer skal videregives til kommunernes politikere, så de kan få en grundig viden om emnet, inden de tager en beslutning. De ramte vindkraftnaboer burde sørge for at få dokumenteret deres helbredstilstand hos deres egne læger, så forskellen mellem før og efter vindturbinernes etablering bliver synlig.

Når der en dag kræves erstatninger for sundhedsskader, må den personlige dokumentation være i orden.

 

Pressemeddelelse: En ny højteknologisk støjmåler kan købes af alle og dokumentere infralyd!

Public Press Release – SAM Scribe Mk2

Naboer til gigantiske vindmonstre ved noget, som nogle politikere ikke vil vide og som vindkraftindustrien absolut vil beholde som deres forkælede virksomheds hemmelighed.

Familierne, der er blevet tortureret af vindkraftværkers sundhedsskadelige støj dag og nat, har tigget og bedt om at få korrekte støjmålinger indenfor deres eget hjem. Støjen skader nemlig just der, hvor familierne opholder sig og ikke der, hvor vindindustriens teknikere elsker at måle den og senere beregner støjen ved hjælp af industriens egne computerprogrammer.

Kommunerne kan ikke hjælpe deres borgere. Loven er skræddersyet til vindindustriens eksklusive behov for en total fredning. Uafhængige målinger i samtlige frekvenser ned til 0,1 Hz inde i familiernes hjem må efter loven ikke forekomme eller de bliver bare ikke anerkendt. IGNORANCE IS STRENGTH, en desværre meget modern visdom fra George Orwells roman “1984”.

Familierne har måttet leve i afmagt, vrede og sorg i alt for lang tid. De har lidt under for eksempel søvnløse natter, hovedpine, højt blodtryk, hjerteproblemer, næseblod, svimmelhed, kvalme, stress og synsforstyrrelser eller er flyttet langt væk fra deres nu ubeboelige hjem.

Christiansborgs politikere har ikke haft lyst til at besøge deres plagede landsmænd og tilbyde dem at tilbringe en weekend hos dem. Derfor har de ingen anelse om, hvad der foregår derude i de danske landdistrikter. Når en kvindelig toppolitiker kan skrive på sin facebook profil, at “vindmøller” er hendes “hjerteblod”, så forstår man budskabet. Luft- og subsidiedrevne kraftværker er guddommelige, andre kvinders børn, der bor i disse monstrøse vindmaskiners skygge og lider under den pulserende støj, tæller ikke.

Så, med en af de forhenværende miljøministres (Kirsten Brosbøl) ord: Svesken på disken. Lad os dog se, om Danmarks vindkraftværker kan overholde de 20 dB lavfrekvent støj ved samtlige vindhastigheder og ikke kun ved 6 m/sek eller 8 m/sek. Naboer til vindmonstrene er tit vågne om natten og kan måle støjen, når vindindustriens teknikere og Danmarks politikere sover sødt. Slut med den pinlige babysnak om larmende køleskabe, der kunne overdøve Vestas og Siemens og alle andre fabrikanternes gigantiske kraftværker.

Naboerne kan nu slutte sig sammen og anskaffe en højteknologisk støjmåler i fællesskab og tilslutte sig til en international gruppe for dens brugere. VI ER DE MANGE.

Tillykke til de syv familier i Irland, der har vundet mod BIG WIND – tyske ENERCON

Godt nyt fra Irland – i april måned ved vi, hvor meget ENERSON skal betale i erstatning.

PRESS RELEASE 4th January 2017 High Court order for families forced from homes due to noisy wind turbines_

Familierne, der i årevis er blevet tortureret af vindkraftværkers ulidelige støjudsendelser, holder øje med hinanden. Det tager ikke mange sekunder at dele en fantastisk nyhed som en vundet retssag.

Enercon, Vestas, Siemens, what’s the difference?

Vindindustrien vil have jord og penge. Fanatiske eller uoplyste eller grådige politikere er gerne behjælpelige med begge dele og indretter lovene derefter. Borgerne ville ikke have en chance, hvis der ikke var meget dygtige advokater og dommere, der hjælper dem med at gennemskue lovgivningens hemmelige skrifter. Er det ikke hele verdens menneskerettigheder, der burde slå en hurtigt sammentømret vindmøllebekendtgørelse?

“It means the world for os” er danske Vestas motto. Vestas er i øvrigt samme vindkraftfabrik, der betragter den danske landbefolkning som forsøgskaniner i kongeriget Danmark. Efter forhenværende direktør Ditlev Engel tjener Danmarks landregioner som et stor-skala-laboratorium for vindindustriens eksporteventyr.

Er det ikke, det de siger? Skåret ud i pap: “Lad os sælge skidtet i hele verden, men lad os dog hellere afprøve det først på vores egne landsmænd, ikke? Og så fortæller vi f.eks. i Australien, at danskerne slet ikke kan mærke vindkraftværkers støj. Det sker kun i visse australske borgeres hoveder, fordi der er nogen, der har fortalt dem noget grimt om vindkraftværker. NIMBY NIMBY.”

Vi andre ved: NIMBY betyder: NEXT IDIOT MIGHT BE YOU.

Eller pænere sagt: NEXT IT MIGHT BE YOU.

TV 2s julegave til Danmarks landfamilier – en lille, men stærk dokumentation over den danske vindkraftmodstand

Det er første gang, at en dansk landsdækkende nyhedsudsendelse har beskæftiget sig med Danmarks voksende vindkraftmodstand, som har spredt sig over hele kongeriget. Det blev kun til få minutter, men hvilket budskab! Landfamilierne VIL IKKE HAVE disse industrimonstre i nærheden af deres hjem. Det var modigt at vise en lykkelig borger, der har sejret over vindkraftplaner i sit område. Nogle borgere i Gram har inviteret den portugisiske forsker prof. Mariana Alves-Pereira for at høre et foredrag om sundhedsskader, der opstår ved påvirkningen fra infralyd.

Borgerne kender familier, der allerede har lidt stor skade og som ikke har kunnet få hjælp hverken hos kommunen, embedslægen, ministerierne eller Christiansborgs politikere. Når monstrene er etableret, så er der ingen hjælp at hente. De mennesker, der er blevet ramt af vindmøllestøjens terror i deres eget hjem, kan ikke gøre andet end at flygte.

Her igen filmen Wind Turbine Syndrome – a Matter of Bad Prevention, der netop handler om danske familier, som bliver “trampet på”. Støjbekendtgørelsen er ikke skabt til at beskytte mennesker, men den danske vind”mølle”industri. Der har ikke andret sig noget som helst siden filmen blev optaget.

Venstres politiker Anni Mathiesen deltog med stor tilfredshed og synlig fornøjelse også i denne franske dokumentation og virker ikke, som om hun har lært noget som helst imens.

En journalistkarriere i Danmark kan hurtigt komme i fare ved at skrive noget negativt om vindindustrien. Hvem ville turde det, hvis man tilfældigvis var ansat hos en meget vindkraftvenlig avis eller tv-station? Ville man ikke blive mobbet ud som Trump tilhænger eller medlem af Dansk Folkeparti? De fleste unge journalisters politiske ståsted er rød-grønt og det inkluderer en betingelsesløs begejstring for Danmarks vind”mølle”eventyr og en accept af andre danske familiers dårligdom.

Vindindustrien har rigtig mange magtfulde venner, ikke kun i politikerkredse og i store organisationer og foreninger, men også i medierne.
Det er meget uhyggeligt, når angsten breder sig hos de ansatte for at blive afsløret som vindkraftmodstander eller bare vindkraftkritiker – eller når man sidder i bestyrelsen af den stor organisation. Det er som om ingen har lært noget af forrige generationers erfaringer, som om ingen har læst George Orwells roman eller har set nogen af filmatiseringer af “1984”. Der ligger ellers forskellige udgaver af filmen på youtube.
Er det ikke pure ondskab at acceptere menneskers lidelser for at give en grådig industri plads til etableringen af mægtige industrianlæg i de engang strengt beskyttede danske landskaber?

Højesteret i Irland gør tysk vindindustrikoncern ansvarlig for støjbelastning – erstatninger til 7 familier i 2017

Pressemeddelelse, Irsk dom.

Tak til Anja for oversættelsen af windawareireland.com’s pressemeddelelse.
Overview _ Wind Aware Ireland
Den irske dom vil have store konsekvenser for mange irske og forhåbentligt også for danske og andre landes naboer til vindkraftværker.

stopthesethings.com har beskrevet sagen og berettet om vindindustriens benægtelse af sandheden.
Irish High Court Finds Wind Turbine Maker Liable for Noise Nuisance – 7 Irish Families to Get Millions in Punitive Damages – STOP THESE THINGS

Jyderne gider ikke mere herremandssnak! Gode gamle “Skipper Klements morgensang” kan bruges igen!

KLIK HER  Skipper Klements morgensang

“Skærm jeres hus med grav og planke”, det er de indledende ord i denne sang fra de heftige politiske år i 1970/71 (Ebbe Kløvedal Reich/Leif Varmark), men vi søger efter en dybere mening i vores egen tid.

Ja, vi skal beskytte vores hus og hjem for vindmonstrene, men hvordan? Vi ved jo, at lavfrekvent støj og infralyd fra vindfabrikkerne ikke kan stoppes på nogen mode. Det er en erkendelse, som Danmarks Miljøstyrelse selvfølgelig ikke har, ellers ville myndigheden ikke have smidt 630.000 kroner i gabet på deres yndlingsfirma SWECO, (førhen Grontmij)  til et meningsløst projekt om husenes isolering for vindmøllestøj. Infralyd går snildt igennem grav og planke og endda tykke mursten.

Miljøstyrelsens udbud om isolering mod lavfrekvent støj

http://www.sengpielaudio.com/calculator-waves.htm

Linket her giver mulighed for at lege lidt med forskellige muligheder som Hz tal og lufttemperatur og lade regnemaskinen finde ud af, hvor mange meter isolering man skal bruge for at stoppe lydbølgerne. God fornøjelse!

Derfor mener vi, at huset først og fremmest skal skærmes med grav og planke mod vindmølleopstillernes ihærdige og sleske salgsmænd, der er sendt i byen for at tvangsfodre måske fremtidige vindmøllenaboer med hold-kæft-boljser i form af latterlige pengebeløb. Hvad koster dit hus, gode mand? Her har du en skilling. Men salgsmanden vil aldrig være i stand til at erstatte samtlige naboers hus og hjem og hjemstavn.

“Mennesker bytter de ud for penge”, ja, det er jo netop det, de gør! Det svenske energiselskab Vattenfall opkøber hjertensgerne huse for at rydde hele områder for deres helvedesmaskiner! Resten af naboerne kan bare passe sig selv – og loven er på opstillerens side.

“piner og binder med arv og gæld – jorden, som havde de skabt den selv”, sådan lyder  3. og 4. linje af samme vers. Rigtig mange store jordejere med deres arv fra historiske epoker forpagter deres jord til opstillingen af vindindustriens torturredskaber. De tager ikke hensyn til de små husejere rundt omkring – og har retten på deres side ligesom i de gamle dage, som ikke var så gode for den lille mand og hans familie.

“Djævlen selv har dem givet til pynt – rustninge, skjolde, jord og mønt”, det er de sidste to linjer fra 3. vers.

Ejendom forpligter! Små danske husejere er ikke kommunister, men de er fuldstændigt målløse over de rådne tilstande i kongeriget.

Hvordan kan det være, at “de rige” har flere rettigheder end “de fattige” – i et land som Danmark? Hvordan kan det være, at almindelige landfamiliers helbred og livskvalitet er så ligegyldige for den danske stats og alt for mange danske kommuners politikere?

“Hanen har galet trende gange – stå nu kun fast, for vi er de mange.

Lad ikke fremtiden sige om os – rigdommen knægted os uden at slås.

Bønder og tømrer, jyske knejte – nu skal vi sejre i grevens fejde.”

 

 

Natura 2000 – den beskyttede strandeng “Monnet” – where have all the birdies gone??

http://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2011&aar_second=2011&omraade=lokalitet&hiddenlok=479640&obstype=ynglepar&ynglepar=alle&sortering=dato

VVM

På side 68 findes der en opgørelse af områdets ynglefugle, besynderligt nok fra året 1996. OG: Vindmonstrene blev først sat op i 2009! Nu er der ingen at se længere.

 

Jeg har boet tæt op af denne fredede strandeng, Monnet på Tåsinge i 22 år. Vi har haft stor glæde af at se ca 383 par ynglefugle om året, indtil 2010. I efteråret 2009 blev der sat 2 vindmøller op, i ynglesæsonen 2010 flyttede de mest sårbare arter. I efteråret 2011 satte man opdrejningstallet op på møllerne, i ynglesæsonen 2012 var der ikke flere ynglefugle tilbage. Og de er endnu ikke kommet tilbage – dyr lyver ikke.

Gitte Nielsen

 

GROVE LØJER! Faxe Kommunes “julegave” til familierne: en hel vindpark med 5 monstermøller!

 

'Well. it bloody wasn't there last year!'

“I gætter aldrig, hvad I får i julegave! Det bliver en vindpark med 5 stk. 150 m høje vindmøller fra Danmarks egen vindmølleproducent Vestas!”

Sådan kunne Faxe Kommune på Sjælland og vindmølleopstilleren have sagt for nogle få måneder siden, bare for at kommunikere budskabet ud til de kommende naboer til Turebylilles Vindpark. For et par måneder siden anede familierne nemlig ikke, hvad der ventede dem. De havde næsten glemt det hele. Den sidste afstemning om projektet har været for tre år siden, lokalplanen og VVM er fire år gamle. Men nu er to af de monstrøse vindfabrikker allerede komplet monterede og venter på de 3 andres færdiggørelse.

Til jul er hele molevitten i drift.

Sikke en overraskelse – eller sandt sagt: ET CHOK!

Det var dengang for fire år siden, at Faxe Kommunes politikere besluttede sig for at give jordejeren, Christian Moltke fra Bregentved, lov til at bygge sig en vindpark et pænt stykke fra sin egen bopæl, Bregentved Slot i Haslev.

http://www.bregentved.dk/index.php/om-bregentved

For klimaets skyld forstås, fordi vindmøller erstatter  kulkraft og dermed CO2 – lige på stedet, dvs. derude ved Skrodsbjerg og hele området – og dermed bidrager kraftigt til verdens redning. Kommunen havde godtnok ikke valget mellem 5 små kulkraftværker og 5 vindmaskiner, men i dette tilfælde er det jo hele kloden, der tæller. Så pyt med logikken. Vindparker i de danske landkommuner redder hele jorden for CO2 udslippet, sådan siges der i vindindustriens propagandaministerium.

Men kommunen havde et valg mellem mennesker og maskiner, nemlig at forsvare deres egne medborgeres livskvalitet og deres største goder: Helbred og ejendom.

Men nu bliver området domineret af en meget stressende udsigt på roterende monstervinger og støj, døgnet rundt, året rundt – i ca. 20 år, når vinden altså blæser.

På side 110 i Turebylilles VVM  vvm_redegoerelse_turebylille1  (støjrapporten kan ses her bilag_1_stoejrapport ) står der noget interessant om grænseværdier for støj og minimumsafstande:

Udover grænseværdier, er der fastsat minimumsafstande mellem naboer og vindmøller. Disse minimumsafstande skal endvidere forebygge væsentlige visuelle gener for nabobeboelsen. Disse krav er udtryk for, at der fra myndighedernes side er foretaget en afvejning mellem hensyn til en rationel udnyttelse af vindkraften på den ene side, og hensynet til de omkringboende på den anden side.

Hvis dette udsagn ikke var så tragisk for vindmøllenaboerne, så ville det været egnet til et absurd teaterstykke. Eftertiden vil finde det helt ude af proportioner. Hvad er det, som  danske lovgivende politikere betragter som rationel i denne sammenhæng? At industrien, investorerne, opstilleren og evt. jordejeren tapper danske skatteborgeres konti? At nogle familiers liv og ejendom bliver ofret på det grønne alter? Medgiver landets politikere hermed, at de ikke ønskede at tage hensyn til de “omkringboende”? De “omkringboende” er altså mennesker, mænd, kvinder og børn, der bliver ofret for “vindkraftens” skyld.

Flere absurditeter på side 111 om emnet infralyd:

“Der er generel enighed blandt forskere (hvilke forskere?) om, at der ikke forekommer hørbar infralyd (???) fra moderne vindmøller, hvor vingerne er placeret foran tårnet, og det konkluderes i sundhedsstyrelsens rapport om sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter, at infralydniveau under høretærsklen ikke udgør en sundhedsrisiko.

Hvad behager? Hørbar infralyd og ingen sundhedsrisiko??? Dette argument har ikke været brugbart, siden den australske akustiker Stephan Cooper har fået lov til at måle støj i tre naboers huse – og siden en finsk familie med 8 børn har fået eksakte støjmålinger indenfor deres ubeboelige hjem. Men det var jo lige fornylig – og Turebylilles VVM er 4 år gammel.

Det handler ikke om den bevidste oplevelse af menneskelig hørelse i de vante frekvenser, men om lydtryk og modulerende støj. Mennesker bliver syge af de rytmisk svingende frekvenser, der stammer  fra de voldsomme industrielle strukturer og rotorbladenes bevægelse! Hvad er det dog for noget uvidenskabeligt vrøvl, som bliver benyttet her med det eneste formål: at gennemtvinge en meget favorabel støjlovgivning til vindindustriens fordel. Lavfrekvent støj og Infralyd skader mennesker og dyr, som talrige videnskabelige undersøgelser har vist i de sidste årtier. (Se link til artiklen “Wind Turbine Noise and Human Health: A Four Decades History of Evidence that Wind Turbines Pose Risks” final-final-16-09-30-wind-turbine-noise-final-manuscript-hhtm-punch-james)

Da de nuværende støjregler for lavfrekvent støj blev behandlet i 2011, kritiserede DASAM, (Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin), at disse nye regler: “…ikke i tilstrækkelig omfang beskytter mod sundhedsrisici ved støjgenerne, og foreslår derfor: De generelle støjgrænser bør sænkes fra 39 dB (A) til 35 dB(A). Der bør foretages en sundhedsfaglig vurdering af effekterne ved at introducere flere tusind vindmøller i Danmark.”

Men det har kommunalpolitikerne aldrig hørt om. Deres informationsgrundlag er så simpelt, at det snildt kan passe i en meget lille taleboble: “Vil du har et atomkraftværk eller et kulkraftværk? Vil du ødelægge kloden ved ikke at stemme for baronens vindpark?”

Erstatninger for værditab på 7.307.500 kroner til 31 naboer, det er et gennemsnit på 235.725,80 kroner, men pengene er ulige fordelt. De familier, som får de største beløb, kan snart lede efter et andet sted at bo.

Sundhedsundersøgelsen, som de tre danske ministerier for energi, sundhed og miljø har financieret, er på vej med deres første resultater. De kommer dog først efter jul, når møllerne allerede kører subsidierne ind på Bregentveds konto.

stoej_er_farlig_das_noise_health_seminar

Kommunen kan kigge lidt på kammeradvokatens notat fra marts 2014, notat_fra_kammeradvokaten_om_erstatningsansvar2 hvor der står følgende:

“Et erstatningsansvr bl. a. kan komme på tale, hvis myndighederne bevidst tilbageholder viden, bevidst forvansker eller videregiver urigtige oplysninger eller holder sig i bevidst uvidenhed om forhold, som de burde være bekendt med.”