GROVE LØJER! Faxe Kommunes “julegave” til familierne: en hel vindpark med 5 monstermøller!

 

'Well. it bloody wasn't there last year!'

“I gætter aldrig, hvad I får i julegave! Det bliver en vindpark med 5 stk. 150 m høje vindmøller fra Danmarks egen vindmølleproducent Vestas!”

Sådan kunne Faxe Kommune på Sjælland og vindmølleopstilleren have sagt for nogle få måneder siden, bare for at kommunikere budskabet ud til de kommende naboer til Turebylilles Vindpark. For et par måneder siden anede familierne nemlig ikke, hvad der ventede dem. De havde næsten glemt det hele. Den sidste afstemning om projektet har været for tre år siden, lokalplanen og VVM er fire år gamle. Men nu er to af de monstrøse vindfabrikker allerede komplet monterede og venter på de 3 andres færdiggørelse.

Til jul er hele molevitten i drift.

Sikke en overraskelse – eller sandt sagt: ET CHOK!

Det var dengang for fire år siden, at Faxe Kommunes politikere besluttede sig for at give jordejeren, Christian Moltke fra Bregentved, lov til at bygge sig en vindpark et pænt stykke fra sin egen bopæl, Bregentved Slot i Haslev.

http://www.bregentved.dk/index.php/om-bregentved

For klimaets skyld forstås, fordi vindmøller erstatter  kulkraft og dermed CO2 – lige på stedet, dvs. derude ved Skrodsbjerg og hele området – og dermed bidrager kraftigt til verdens redning. Kommunen havde godtnok ikke valget mellem 5 små kulkraftværker og 5 vindmaskiner, men i dette tilfælde er det jo hele kloden, der tæller. Så pyt med logikken. Vindparker i de danske landkommuner redder hele jorden for CO2 udslippet, sådan siges der i vindindustriens propagandaministerium.

Men kommunen havde et valg mellem mennesker og maskiner, nemlig at forsvare deres egne medborgeres livskvalitet og deres største goder: Helbred og ejendom.

Men nu bliver området domineret af en meget stressende udsigt på roterende monstervinger og støj, døgnet rundt, året rundt – i ca. 20 år, når vinden altså blæser.

På side 110 i Turebylilles VVM  vvm_redegoerelse_turebylille1  (støjrapporten kan ses her bilag_1_stoejrapport ) står der noget interessant om grænseværdier for støj og minimumsafstande:

Udover grænseværdier, er der fastsat minimumsafstande mellem naboer og vindmøller. Disse minimumsafstande skal endvidere forebygge væsentlige visuelle gener for nabobeboelsen. Disse krav er udtryk for, at der fra myndighedernes side er foretaget en afvejning mellem hensyn til en rationel udnyttelse af vindkraften på den ene side, og hensynet til de omkringboende på den anden side.

Hvis dette udsagn ikke var så tragisk for vindmøllenaboerne, så ville det været egnet til et absurd teaterstykke. Eftertiden vil finde det helt ude af proportioner. Hvad er det, som  danske lovgivende politikere betragter som rationel i denne sammenhæng? At industrien, investorerne, opstilleren og evt. jordejeren tapper danske skatteborgeres konti? At nogle familiers liv og ejendom bliver ofret på det grønne alter? Medgiver landets politikere hermed, at de ikke ønskede at tage hensyn til de “omkringboende”? De “omkringboende” er altså mennesker, mænd, kvinder og børn, der bliver ofret for “vindkraftens” skyld.

Flere absurditeter på side 111 om emnet infralyd:

“Der er generel enighed blandt forskere (hvilke forskere?) om, at der ikke forekommer hørbar infralyd (???) fra moderne vindmøller, hvor vingerne er placeret foran tårnet, og det konkluderes i sundhedsstyrelsens rapport om sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter, at infralydniveau under høretærsklen ikke udgør en sundhedsrisiko.

Hvad behager? Hørbar infralyd og ingen sundhedsrisiko??? Dette argument har ikke været brugbart, siden den australske akustiker Stephan Cooper har fået lov til at måle støj i tre naboers huse – og siden en finsk familie med 8 børn har fået eksakte støjmålinger indenfor deres ubeboelige hjem. Men det var jo lige fornylig – og Turebylilles VVM er 4 år gammel.

Det handler ikke om den bevidste oplevelse af menneskelig hørelse i de vante frekvenser, men om lydtryk og modulerende støj. Mennesker bliver syge af de rytmisk svingende frekvenser, der stammer  fra de voldsomme industrielle strukturer og rotorbladenes bevægelse! Hvad er det dog for noget uvidenskabeligt vrøvl, som bliver benyttet her med det eneste formål: at gennemtvinge en meget favorabel støjlovgivning til vindindustriens fordel. Lavfrekvent støj og Infralyd skader mennesker og dyr, som talrige videnskabelige undersøgelser har vist i de sidste årtier. (Se link til artiklen “Wind Turbine Noise and Human Health: A Four Decades History of Evidence that Wind Turbines Pose Risks” final-final-16-09-30-wind-turbine-noise-final-manuscript-hhtm-punch-james)

Da de nuværende støjregler for lavfrekvent støj blev behandlet i 2011, kritiserede DASAM, (Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin), at disse nye regler: “…ikke i tilstrækkelig omfang beskytter mod sundhedsrisici ved støjgenerne, og foreslår derfor: De generelle støjgrænser bør sænkes fra 39 dB (A) til 35 dB(A). Der bør foretages en sundhedsfaglig vurdering af effekterne ved at introducere flere tusind vindmøller i Danmark.”

Men det har kommunalpolitikerne aldrig hørt om. Deres informationsgrundlag er så simpelt, at det snildt kan passe i en meget lille taleboble: “Vil du har et atomkraftværk eller et kulkraftværk? Vil du ødelægge kloden ved ikke at stemme for baronens vindpark?”

Erstatninger for værditab på 7.307.500 kroner til 31 naboer, det er et gennemsnit på 235.725,80 kroner, men pengene er ulige fordelt. De familier, som får de største beløb, kan snart lede efter et andet sted at bo.

Sundhedsundersøgelsen, som de tre danske ministerier for energi, sundhed og miljø har financieret, er på vej med deres første resultater. De kommer dog først efter jul, når møllerne allerede kører subsidierne ind på Bregentveds konto.

stoej_er_farlig_das_noise_health_seminar

Kommunen kan kigge lidt på kammeradvokatens notat fra marts 2014, notat_fra_kammeradvokaten_om_erstatningsansvar2 hvor der står følgende:

“Et erstatningsansvr bl. a. kan komme på tale, hvis myndighederne bevidst tilbageholder viden, bevidst forvansker eller videregiver urigtige oplysninger eller holder sig i bevidst uvidenhed om forhold, som de burde være bekendt med.”

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *