Kategoriarkiv: Vindmøllepropaganda

mitFyn.dk: “Hold afstand til ørnerede på Tåsinge” – Danmarks Naturstyrelse: Gælder ikke, når du er en vindmølle!

Danmarks borgere elsker deres havørne og tusindvis af mennesker har set denne rede på youtube:

 

mitfyn.dks journalist Gitte Kjeldal advarede i år: “Hold afstand til ørnerede på Tåsinge”. I artiklen nævner hun, at der er mindst 63 havørne på Sydfyn og at lokale ornitologer opfordrer folk til at lade redebyggende ørne være i fred. DOF har to redekoordinatorer, der kender alt til havørnes følsomhed. Fuglekiggere skal hellere nyde “de flyvende døre” i luften i stedet for ved reden.

Men Svendborg kommune er mindre intereseret i havørne end i vindmøller. Den 13.12.2012 søgte kommunen om dispensation til et repoweringsprojekt og fik straks svar den 10.1.2013. Sagen skulle genoptages, fordi udpegningsgrundlaget var blevet ændret den 31.12.2013.

I august 2015 har Naturstyrelsen givet dispensation til at erstatte 3 vindmøller  på 40 meters højde inden for strandbeskyttelseslinjen til to, som er dobbelt så høje. I begrundelsen indrømmes gerne, at der kunne være en potentiel risiko for havørne, men meget hurtigt afvises risikoen på grundlag af en bestilt rapport. I stedet for at tale med de lokale borgere, der bor i naturen, stillede Naturstyrelsen sig tilfreds med en rapport over et kort besøg i området. Fuglebegejstrede borgere, der kan se havørnenes familieliv og ørneungernes flyveøvelser fra deres haver, blev ikke inddraget i beslutningsprocessen.

Dispensation til genopførelse af 2 vindmøller som erstatning for eksisterende vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr nr

Det er ganske gratis, at slå en ellers strengt beskyttet rovfugl ihjel, når det bare sker med en vindmølle. Eneste kommentar fra Miljøstyrelsen kunne være: Nå, hovsa, det troede eller “vurderede” vi godt nok ikke, at den ville flyve ind i rotorbladene. Det må I meget undskylde…

At kommernes folkevalgte ikke har fuldt overblik over internationale studier om rovfuglenes massedød på grund af vindmøllers roterende monsterknive, kan måske forstås, men det kan ikke begribes, at netop de uvidende kommuner har hals- og hovedret over Danmarks og hele verdens strengt beskyttede fugle.

Og det er helt ubegribeligt og skandaløst, at en dansk myndighed som Naturstyrelsen, der er sat i verden for at beskytte naturen, vil give en kommune dispensation til at etablere vindmøller tæt på rugende rovfugle inden for strandbeskyttelseslinjen.

Argumentationen er så plat, som den kun kan være, når den giftgrønne propagandamaskine kører på fuld skrue:

_______________________________________________________________________________

“Begrundelse for afgørelsen
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og forudsætter derfor
dispensation efter naturbeskyttelsesloven.
Udbredelsen af vedvarende energi er et anerkendelsesværdigt formål, og ansøgninger
herom skal derfor efter omstændighederne behandles lempeligere end andre typer af
anlæg indenfor strandbeskyttelseslinjen, jf.Natur-og Miljøklagenævnets NoMO nr. 772
Naturstyrelsen har i afgørelsen lagt særligt vægt på, at der i forvejen er opstillet to
vindmøller med samme placering. De nye højere møller vil efter Naturstyrelsens
vurdering betyde en begrænset øget påvirkning af kystlandskabet,
som opvejes af  den større miljømæssige gevinst ved de nye møller.
I den gennemførte væsentlighedsvurdering er det konkluderet, at der ikke ses at
være risiko for negativ påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget
undtaget for arten havørn. For havørnen kunne det ikke afvises, at der var risiko for
negativ indvirkning på artens mulighed for opnåelse af gunstig bevaringsstatus.
Der er derfor foretaget en særskilt undersøgelse af forekomst og adfærd af havørn på det
vestlig Tåsinge. På baggrund af denne undersøgelse konkluderes det, at ”det er usandsynligt, at
de planlagte vindmøller ved Skiftekær vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af
bevaringsstatus for havørnen i F71, Det Sydfynske Øhav. De eksisterende vindmøller har så
vidt vides ikke givet anledning til kollisionsdrab hos de lokale havørne.”
På baggrund af den gennemførte væsentlighedsvurdering og yderligere undersøgelser om
havørnens forekomst og adfærd er det Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv,
eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt.
Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve-eller voksesteder for de arter, der indgår i
udpegningsgrundlaget. Det ansøgte vil endvidere efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for dedyrearter,
der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”
_________________________________________________________________________________________
Inden for strandbeskyttelseslinjen må der ikke sættes en campingvogn eller et hegn op,
men vindmøller er altid  hjerteligt velkommen i Vestas/Siemens eget vindmølleland
Danmark.

 

Forbavsende vision fra Dansk Energi: ELEKTRICIFER SAMFUNDET – TOTALT, hold nu op med at spare på strømmen!

Giv_Energien_Videre_Rapport_November2015-1

Her er Dansk Energis tekst, hvis forside viser noget vindombrust hår fra en ukendt persons baghoved. Vi får ingen videre forklaring, hvem personen mon er og hvad mennesket ville sige til os, hvis han/hun/det fik lov. Ellers findes der kun et fotografi af en kvinde med en glad lille dreng, der ser ud til at hvine fornøjet – og ikke nogen fotografi af en monstrøs og miljøskadelig vindmølle. Når den lille gut er stor, så er vindpesten forhåbentligt drevet over.

I tekstens indledning er lige nogle danske gamle dyder, der bliver blæst omkuld. Slut med alle de energipolitisk uheldige sparetiltag. Tænd for lyset, skru op for el-radiatoren, kære medborger – det blæser! Og det skal være nu, så længe det varer!

Nu skal der nemlig bruges løs af vindmøllestrømmen, hver evige eneste gang, når det stormer derude. Start venligst alle husholdningsmaskiner på én gang, så vi kan få nytte af naturkræfternes gavmildhed – i det mindste én gang imellem. Det kalder man omstillingsparathed. Og det har vi hårdt brug for. Ellers ved vi jo ikke, hvad vi skal stille op med alle de gode kilowatt, der suser igennem ledningerne. Ingen vil have dem, så må vi jo selv finde på noget.

Det oplyste selvtænkende menneske undrer sig dog over, hvorfor en hel befolkning skal gøre sig 100 % afhængig af en statsreguleret elektricitet, der ikke kan levere varen. Tør vi godt – helt frivilligt – at udsætte os selv for kulde, mørke og sult, når vi nu ved, at vinden er en uberegnelig størrelse? Nej, VEL?

 

“Danske vindmøller støjer ikke mere end de må”? Jamen, de MÅ JO STØJE, SÅ MEGET DET PASSER DEM! Der TILLADES IKKE KONTROLMÅLINGER I NABOERS HUSE!

Skulle det her være international uafhængig FORSKNING????? Fra Bo Søndergaard, der ganske “loyalt” og ihærdigt arbejder for vindindustrien???

Her er energy-supply.dks lille artikel om denne vidunderlige “forskning”:

http://www.energy-supply.dk/article/view/225753/danske_vindmoller_stojer_ikke_mere_end_de_ma?ref=newsletter#.VjEIhcqFOM8

Her er Bo Søndergaards værk på engelsk, sådan at  vores internationale rådgivere nemt kan undersøge det nærmere:

09-Soendergaard-NEW

Her er udgiveren:

http://www.multi-science.co.uk/

————————————————————————————————————————-

Danske vindmøllefamilier behøver ikke at græmme sig alt for meget over vindindustriens kraftløse forsøg på at hvidvaske sig sig. Deres strategi har været gennemskuet forlængst.

Her en ny artikel fra England, der påpeger parallerne til VW koncernens bedrag.

http://www.westernmorningnews.co.uk/Wind-farm-noise-report-parallels-VW-scandal-MP/story-28029580-detail/story.html#ixzz3pE0jkdYZ

INWG_Acoustics_15_Oct_2015_Conf_Presentation

Vinden vender og internationale fagfolk står sammen om at forsvare de uskyldige ærlige mennesker på landet, der er kommet i nød. UAFHÆNGIGE akustikere fra hele verden har etableret et stærkt samarbejde for at bekæmpe vindindustriens propagandamaskine. Der findes allerede advokater i Europa, der ikke har andet arbejde end at hjælpe vindkrafttruede borgere med at få deres menneskerettigheder tilbage. Det handler om  et fredeligt demokratisk samfunds grundværdi, nemlig menneskers ret til at leve beskyttet og trygt i deres eget hjem.

Det firma, som hr. Bo Søndergaard arbejder i, beskæftiger sig også generelt med industristøj. Der indrømmes friskt og frejdigt, at støj er farlig og fører til hjertekarsygdomme og fosterskader.

http://www.grontmij.dk/DK/Ydelser/Industri/Industristoej/Pages/default.aspx

At vindmøllestøj med sin meget specielle lydforurening er særlig farlig, vil man dog ikke nævne. INFRALYD er det forbudte ord. International forskning ignoreres bevidst af vindindustrien og deres legekammerater i politik og embedsværket. Individuelle støjmålinger i menneskers boliger og individuelle sundhedsundersøgelser af de støjskadede mennesker må ikke forekomme. I det øjeblik vindkraftværkers støjforurening rutinemæssigt bliver undersøgt af uafhængige akustikere, har vindindustrien et alvorligt problem. GULDKALVEN ved navnet Vindmølle vil blive slagtet. Den har været et skadedyr.

Danske borgere har fået nok af deres politikeres vindmøllevrøvl og klimafantasier

Danmarks landbefolkning gider ikke at høre på flere løgne og utroværdigt propagandavrøvl fra ministerier, myndigheder og nogle af kommunernes ikke særligt kløgtige borgmestre. Familierne vil hellere have uafhængige støjeksperter til at måle den virkelige støj i deres huse.

Uden en ny lovgivning, der erkender sandheden om vindmøllernes virkelige indvirkning på mennesker og miljøet, vil borgerne ikke kunne genetablere tilliden til systemet. Miljøministeriet og sundhedsministeriet må skifte retning nu og begynde at forsvare befolkningen i stedet for at fabulere om vindmøllernes påståede frelse for kloden.

Nu er der 240 møllegrupper i Danmark: http://stilhed.eu/2014/01/05/213-moellegrupper/

Her et par tilkendegivelser fra danske borgere:

http://norddjurs.lokalavisen.dk/vindmoelle-planer-saa-er-der-ogsaa-alarm-i-%C3%A5lsrode/Lokale-nyheder/20150921/artikler/709219976/1462

http://m.norddjurs.lokalavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20151001/laeserbreve/151009981/

http://m.norddjurs.lokalavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150930/artikler/710059971/1462

http://www.skivefolkeblad.dk/article/20150921/DEBAT/150929991

http://www.skivefolkeblad.dk/article/20151005/LOKALT/151009968#.VhVwlwJvLpp.mailto

“Vindindustrien pressede citronen den gang i 1999”:  Document1(1)

Volkswagen: Bilindustriens skandale i spiegel.de: software bedrageri hos VW som et eksempel på teknikkens muligheder

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/software-betrug-wie-vw-autos-das-luegen-beibrachte-a-1054604.html

Og hvor er firmaets etiske principper? Først “solide, pålidelige” tyske Volkswagen “Made in Germany” – og hvem bliver den næste? Vindmølleindustrien måske?

Hvor meget TILLID har forbrugerne egentlig til industriprodukternes fabrikanter? Alle ved, at der f.eks. er en forprogrammeret levetid for mobiltelefoner, printere, computere og husholdningsapparater. Så ved industrien altid, hvornår kunden må vende tilbage til butikken og lægge flere penge på disken. Dejligt for fabrikanterne, når indtjeningen ruller i det uendelige. Dårligt for borgerne, når de skal bruge penge på helt unødvendige nyanskaffelser. Og dårligt for miljøet, når affaldsbjerge med it-skrot og anden skrammel vokser.

Artiklen i spiegel.de omhandler Volkswagen koncernens ønske om indtjeningen, der kun var mulig, hvis et par små data var på plads. Dieselbilernes udstødning skulle passes ind i de lovlige grænseværdier. Og en smule software tog hele ansvaret for et fiffigt bedrageri. Teknikerne har fået maskineriet til at lyve.

Volkswagens sag er uhyre interessant for vindmøllefamilierne, der uendelig længe har bedt om korrekte støjmålinger fra vindkraftværker. Disse MÅLINGER, men ikke computerberegninger, skulle selvfølgelig udføres af uafhængige akustikere og de skulle overvåges af ansvarlige myndigheder. Fabrikanterne og opstillerne skulle være forpligtede til at lægge deres rådata og logfiler frem i fuld offentlighed. Det handler om menneskers og dyrs sundhed og sikkerhed.

Men sådan forholder det sig ikke. Af helt absurde grunde har ministerier og myndigheder fraskrevet sig alt ansvar for vindmøllers støjudsendelser. De fabulerer i stedet om at ville redde hele planeten for klimaforandringer. Her er en interessant artikel fra sommerens “Forskerforum” på side 6 og 7: “Forskningscensur i klimaets navn”. ff-285-286,2

Politikere, myndigheder og store organisationer påstår at kunne redde kloden for naturkatastrofer ved at sætte gigantiske og miljøskadelige maskiner op i alle slags naturområder. Intet er sikkert, hverken strand eller mose, skov eller eng, ådal eller hede.

Ministerierne ved helt nøjagtigt, at deres lovgivning har slået fejl. Folketingets hjemmeside ft.dk under søgekriteriet “vindmøller”er fyldt med materiale fra borgere og fagfolk, der dokumenterer netop dette. En støjregulering, der for eksempel tillader vindmølleopstilleren at køre på fuld skrue, når vindhastigheden overskrider 8m/sek, er en invitation til at gøre netop dette: at udnytte denne uansvarlige lov til det yderste. Den officielle forklaring er,  at denne voldsomt øgede drift ved for eksempel 12m/sek ikke forandrer  støjniveauet i boligerne rundt omkring industrimonstrene. Og logikken for denne påstand er? Gone with the wind.

 

Her er en optegnelse af Hagesholm Vindmølleparks drift fra den 28. maj 2012, som viser vindmøllernes øgede aktivitet ved en høj vindhastighed, der dokumenteres af DMI: DMI 28.5.2012Hagesholm

At der også præsenteres for et middel på 3,2 m/sek, er ikke til megen hjælp. Hvis vindindustrien  (Australien som eksempel) ønsker at jonglere med gennemsnitlige vindhastigheder og gennemsnitlige støjniveauer og gennemsnitlige sundhedsrapporter, så har den gjort sit for at mørkelægge sandheden om de ekstreme udsving.

 

 

Der må være en meget stor gruppe lokal- og landspolitikere, der trænger til en lang eftersidning hos akustikprofessor Henrik Møller.

 

Speciallæge Vivi Schlünssen, vindindustriens tro væbner, afviser vindmøllestøjs skadevirkninger

De – indtil – nu sejrrige Stevnsborgeres hjemmeside megamøller.dk findes stadig og derfra havde vi hentet linket for at illustrere vindindustriens kynisme.  Ekstrabladet havde udgivet denne fremragende grundige artikel lige i den kritiske tid på Stevns: http://megamøller.dk/wp-content/uploads/2013/01/ekstrabladet_100113_Vestas.pdf

Ditlev Engel blev afsløret i, at han betragtede sit fædreland Danmark som et fuldskala-laboratorium, der var yderst brugbart i forhold til vindindustriens eksport. Ellers ikke.

Sidst i ekstrabladets artikel finder man speciallæge i arbejds- og miljømedicin Vivi Schlünssens kommentar til sagen.

Her er ordlyden fra Ekstrabladets artikel:

“Mens tusindvis af danskere må leve i et støjhelvede fra kæmpe-vindmøller, raser
både foreninger og eksperter over, at politikerne intet har gjort for at undersøge sa-
gen ordentligt.
Faktum er nemlig ifølge formanden for Dansk Selskab for Arbejds- og Miljø-
medicin, Vivi Schlünssen, at man slet ikke har undersøgt ordentligt, om de mange
danskere, der dagligt udsættes for enorm støj fra vindmøller, tager skade af det.
– Vi er meget betænkelige ved, at de nye regler for støj fra vindmøller er lavet fuld-
stændig uden at undersøge,om folk tager skade af at leve i konstant støj.
Lægerne ikke spurgt
Støjgrænserne er fastsat udelukkende af ingeniører.Der har ikke været en eneste
læge inde over, siger hun.Vivi Schlünssen understreger, at vindmølle-støj er
noget helt andet end f.eks.larmen fra en motorvej.For selv om støjen fra møl-
len ofte er lavere, så er denkonstant – især om natten,hvor generne vil være eks-
tra store.
Det gik alt for stærkt, da man skulle have lavet de nye regler.
Og vores helt primære anke er, at det ikke er okay, at folk skal leve med store støj-
gener – især om natten, hvordet kan forstyrre søvnen, siger Vivi Schlünssen og un-
derstreger, at området burde undersøges til bunds.”

Nu har en af vores opmærksomme læsere opdaget noget besynderligt. Vivi Schlünssen er nemlig præcis den speciallæge, som hun selv er kommet i kontakt med i år, da hun henvendte sig pga. invaliderende søvnløshed. Læseren har nu fundet sin lægejournal på nettet og fremlægger hermed et uddrag af speciallæge Vivi Schlünssens bedømmelse. Nu har piben fået en anden lyd, eller: Lirekassen er i fuld sving! Nu er der ikke mere tale om den omsorgsfulde behandling af støjofrene. I stedet bliver patienten svigtet på det groveste, når det handler om en helt konkret sag!

Udklip af journal:

Hun har været sygemeldt de sidste 1½ år pga. følger af søvnløshed.

“Henviste er orienteret om, at vi ikke har mistanke til, at man kan blive syg af vindmøllestøj og at støjen er lavere end andre kendte støjkilder som f.eks. trafik- og vejstøj.
Hun er endvidere orienteret om, at man fra spørgeskemaundersøgelse ved, at en del personer er generet af støj, hvis de bor tæt på vindmøller.
Vi drøfter muligheder for, hvad hun har af handlemuligheder, inkl. ørepropper, afledende musik, mere fysisk aktivitet samt at droppe middagssøvnen. Hun vil gå videre med disse tiltag og evt. igen kontakte Respirationscenter Vest.
Hun tilbydes endvidere kontakt til vores socialrådgiver med henblik på social opfølgning. Hun vil indenfor 14 dage ringe, hvis hun er interesseret i et sådant tilbud.”

Til de tålmodige og engelskkyndige læsere her et link fra Wisconsin, hvor vindmøller af myndighederne blev dømt som en sundhedsrisiko. Brown-Country

“Fine” Vestas ubehøvlede Ken McAlpine som emne på den australske stopthesethings.com – “wind weasels” kalder man den slags herskaber i Australien

http://stopthesethings.com/2015/09/20/vestas-ken-mcalpine-forced-to-apoligise-to-dr-sarah-laurie-for-well-just-being-ken/

Australien er i gang med at rydde op i vindindustriens morads. Danmarks vindmøllefabrikant Vestas har været hovedleverandør for vindparkerne i landet og har kørt en uhørt aggressiv kampagne mod de familier, der blev ofre for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer fra Vestas maskiner. Nocebo professor Chapman og Vestas forhenværende fuldtidsansætte Ken McAlpine har været nødt til at spise en portion “humbe pie”, da de var tvunget til at trække deres usaglige og uforskammede angreb på Sarah Laurie tilbage.

Stopthesethings.com har nu offentliggjort det officielle referat fra høringen i udvalget, hvor Ken McAlpins var mødt op som Vestas repræsentant. Mr. McAlpine fremstår her som en udsøgt frastødende person, der ikke engang kender Vestas egne (teoretiske) etiske regler og ligefrem nægter at udtale sig om infralyd. Han jonglerer rundt med uforskammede retoriske tricks for ikke at skulle tage stilling til vindparkernes alvorlige støjforurening og familiernes sundhedsskader.

“Jeg forstår ikke jeres specielle fascination for infralyd”, siger han kækt.

At infralyd og dens lillebror lavfrekvent støj er meget fascinerende for Vestas, dokumenterer stopthesethings.com ved for eksempel at linke til det uforglemmelige brev, som Danmarks Ditlev Engel har skrevet til forhenværende miljøminister Karen Ellemann.

MST Aktnr 63 Brev fra Ditlev Engel 2 den 29 juni 11 pdf(1)

Her en artikel fra Ekstrabladet, der behandler sagen:

http://megamøller.dk/wp-content/uploads/2013/01/ekstrabladet_100113_Vestas.pdf

http://www.wind-watch.org/news/2011/11/28/miljostyrelsen-anklages-for-at-fifle-med-vindmollestoj/

http://www.frieelforbrugere.dk/Frie_Elforbrugere/Meninger/Optegnelser/2011/12/10_Weekendavisen___Hellige_roterende_ker___Af_Morten_Beiter.html

Vindkraftværker kan nemlig helt umuligt sættes op klods op af menneskers boliger, hvis der bliver gennemført en streng regulering af lavfrekvent støj og infralyd. Det er derfor vindindustrien gør ALT for at forhindre disse målinger.

 

 

SYSTEMET MOD BORGEREN – wind2050 og wisepower-project.eu gæstede Guldborgsund Kommune

2015-09-17+, Lolland 2

Her er to læserbreve fra Folketidende, der giver et indtryk af situationen i Guldborgsund Kommune efter vindindustriens bedste og vellønnede venner havde indfundet sig til en hyggelig snak om Danmarks guldkalv: Vindmøllen som afgud og frelser.

“UNDSKYLD!”siger Vestas’ australske medarbejder Ken McAlpine for at udbrede falske påstande om Dr. Sarah Laurie

Det var da smukt gjort, Mr. McAlpine fra Vestas ! Bravo! Hvad har mon fået denne herre til at skifte mening og fortryde sin smædekampagne mod den modige læge Dr. Sarah Laurie (waubrafoundation.org.au)? 

SYSTEMET MOD BORGEREN – eller hvad har wind2050 med wisepower-project.eu at gøre?

DK WISE Power Working Meeting Invite

Guldborgsund Kommune inviterer til en meeting på torsdag, den 10.september 2015. Deres invitation giver et indtryk af, hvordan danske og europæiske kræfter arbejder sammen for at opfylde vindmølleindustriens ønske om en problemfri kolonisering af landregionerne.

Det danske – offentligt betalte – projekt wind2050 står ikke alene som et eksempel på magtens kyniske leg med borgerne, men er en del af et stort EU projekt.

Her er en ordliste, der giver et overblik over projektmagernes strategiske NEWSPEAK på dansk og engelsk. De afspejler alle de udspekulerede regler omkring vindmølleplanlægningen, som ignorerer borgernes behov for en ærlig kommunikation. Det eneste, som vindindustrien og deres venner kan tilbyde familierne er et par sølle krummer fra deres overdådige subsidie- og PSO-festmåltid. Der er aldrig tale om virkelige erstatninger for borgernes store tab.

Danish-translation-Glossary_List_WISE-Power_fin

Og her et link fra wind2050s hjemmeside: Thesis – s121120 (1)(1), Dette er et bemærkelsesværdigt produkt under wind2050s regi, der helt bevidst undlader at gå ind i de for vindindustrien yderst pinlige kendsgerninger. På den måde forekommer den slags videnskab som en kæmpe ballon, der er blæst op til bristepunktet. Vindkraftmodstanderne har et hav af saglige argumenter, som wind2050s studerende slet ikke tør at nævne. Konkrete sager om sundhedsskader og eksakte støjMÅLINGER indenfor de ramte familiers huse er tabubelagte emner.

Interessant er det mikroskopiske kapitel om Hagesholm møllerne i Holbæk Kommune,som er annonceret som et af de to eksempler, såkaldte “case studies”. Men forfatteren har aldrig talt med de borgere, der blev syge af Vattenfalls vindpark og har måttet forlade deres hjem.

Der har dog været et meget specielt “møde” med tre kvindelige studerende, forfatterens studiekolleger, der kontaktede vindmøllemodstandere og præsenterede sig som “Tekno antropologer”. De ville gerne have en smule stof til et lille diplomarbejde og inviterede vindmøllenaboer til en workshop. Så kan man jo godt blive lidt nysgerrig. Er disse studerende totalt naive eller udelukkende interesseret i at få afviklet deres opgave så hurtigt som muligt? Deres glade mail lød sådan:

“Det lyder rigtig godt, vi ser frem til at møde jer til en spændende dag.

Vi vil dog høre, om det er muligt, at vi kan lave en aftale mandag d. 5. maj eller torsdag 8. maj, da vi formentlig har en workshop om formiddagen i København og så bliver det lidt presset med kørsel til jer og de forberedelser vi skal klare inden. Tidspunkterne på dagen kan være fra kl. 10.30 og frem. Vi kommer ca. en time før for at forberede workshoppen og gøre klar.

Lidt praktiske detaljer. Har I whiteboard, whiteboard-tuscher og projekter? samt kaffe og te til rådighed? Vi vil også høre, om vi eventuelt må invitere andre interesserede som fx bor i området med?

Vi følger diskussionen, men har en neutral tilgang til den.”

Det viste sig, at der var planlagt en lille sludder om naboers almene bekymringer og at iscenesætte nuttede julelege. Måske rollespil med papnæser? Vi fik det aldrig at vide, fordi naboerne aflyste showet pga. akut stress.

Pudsigt nok dukker den danske mail med aflysningen op i Thesis – s121120 (1)(1),som det allersidste bilag. Og det blev så de sidste ord i dette værk! Det danske sprog kunne ikke gengives korrekt, fordi opgavens tekst er skrevet på engelsk.

Som ekstra service offentliggør vi hermed den informative mail til de tre “Tekno antropologer” fra DTU, der højst sandsynligt ikke havde nogen som helst effekt. Når man er tekno antropolog er man nemlig ikke en ægte antropolog fra Københavns Universitet og behøver ikke at være i kontakt med rigtige mennesker. Man behøver  ikke blande sig med vindmølleøfre i deres egne omgivelser. Teorierne er åbenbart helt tilstrækkelige. At have resultaterne klar længe inden den skriftlige opgave er begyndt, er en af strategierne: Familierne SKAL acceptere vindmøller i deres naboskab, det handler kun om: hvordan får vi dem til det? Det er de nye videnskabelige metoder under vindindustriens regime.

Subject: Aw: RE: RE: RE: Wind workshop
Date: Thu, 3 Apr 2014 11:02:45 +0200

Hej X,

du spørger om nogle flere oplysninger så I kan tilrettelægge jeres workshop. Egentlig havde jeg tænkt på bare at lytte efter, hvad I har planlagt, hvad jeres koncept er og gisne om, hvad intentionen med workshoppen måtte være. Men du har ret, vi får sikkert alle sammen mere ud af det, når vi fortæller mere om os. Helt sikkert er, at vi ikke efterspørger leg og spil og små diskussionsrunder i grupper! Kaffe og lidt kage til, kan dog ikke skade. Det kan vi skaffe.

Jeg er meget i tvivl, om I overhovedet er bevidst om, hvad landbefolkningens kamp mod disse industribygninger i naboskabet betyder. Vindmøllemodstanderne er jo allerede meget realistisk fremstillet i Wind2050s pilotmapping, hvor alle de store grupper er kortlagte. Jeg regner med, at I har set disse kort, kender evt. ophavsmandene – og at I har diskuteret, hvad grupperne skriver om. Grupperne hænger tæt sammen, man deler informationer fra pressen og andre medier, videnskabelige artikler og beretninger fra almindelige mennesker. Meget kører dog over private mailkontakter og kommer ikke ud på hjemmesiderne.
Verdens vindmøllemodstænderne er blevet præsenteret for disse kort – med et mouse-click – og folk er noget rystede. Hvordan kan Danmark sammen med vindindustrien (10 firmaer er med i projektet) begynde at analysere på verdens demokratiske protestgrupper, udforske deres kommunikation indbyrdes – i stedet for at bruge energi på det konkrete indhold af budskaberne? (Landskab, natur, sundhed?)
Hvorfor ikke bruge forskningsmidler til den meget tiltrængte sundhedsundersøgelse, hvor man virkelig får fat i de danskere, der allerede er hårdt ramte? I kender sikkert beløbene? 19,9 mio. kr. for at finde en strategi til at opnå den berørte befolknings accept – ca. 1,6 til at financiere en registerundersøgelse, for at AFKRÆFTE en sammenhæng mellem vindmøllestøj og sygdom. (Brev fra miljø- og sundhedsministrene til kommunerne) Det lugter langt væk af favorisering af en slags industri, som absolut skal gennemtrumfes. Mennesker er åbenbart i vejen for en bestemt vision.

Vi har faktisk inviteret jer ud til en adresse i Holbæk, hvor der – efter kommunens skriftlige udsagn – bor personer, der viser de samme symptomer på sygdom efter et vindmølleprojekt blev gennemtrumfet. Det handler om 10 vindmøller ved Hagesholm med Vattenfall som opstiller.
Jeg håber, I har mod på at kigge på realiteterne. Vi vil præsenterer jeg for materiale fra myndigheder, som I ellers ikke vil få fat i. Det handler om et stort demokratisk problem. Der er ingen instans, der hjælper de syge mennesker. Ikke engang embedslægen vil røre sagen med en ildtang. Men der findes allerede 3 borgere i Danmark, der har fået bekræftet fra Arbejdsmedicinsk Klinik, at deres symptomer er forårsaget af vindmøllestøj.
Når borgerne klager over vindmøllestøj, bliver de afviste eller svaret udebliver helt. Kommunen kan, men skal ikke, forlange en ny støjmåling af vindmølleopstilleren. Men kommunen må ikke få indsigt i rådata, de er hemmelige. Kommunen har ikke mulighed for at få andre akustikere ind i sagen, der bliver aldrig målt i folks huse, der bliver kun BEREGNET efter en bestemt procedure. Det kan I få mere information om hos naberne.
Helt bestemt må I have set ft.dks samrådsmøder med sundhedsministeren og miljøministeren, hvor Hans Christian Schmidt fremlægger problematikken. Der er truffet nogle mistænkelige aftaler i Miljøstyrelsen, som tilgodeser helt åbenlyst vindindustriens behov og som bliver undersøgt nu.

Jeg håber, I har læst den officielle opskriftsbrochure til kommunerne DEN GODE PROCES? Har I set Vestas ACT ON FACTS? Det er denne retorik, som gør borgerne oprørte og vrede. Det sproglige niveau er under 6. klasses elever i folkeskolen. Så meget usandhed og så meget propaganda skal man lede længe efter – før murens fald i DDR f.x.
Har I set filmene ILLWIND, WIND RUSH fra Ontario og WIND FALL, som kan ses på netflix.dk? Det er meget uhyggeligt, hvor meget borgernes interesser bliver tilsidesat. Der er to fronter, som står helt uforstående overfor hinanden. Her er borgerne, der ønsker sig et roligt og sundt liv på landet – der er vindmølleholdet, der først og fremmest vil tjene masser af penge og fryder sig over den nuværende lovgivning om velvarende energi. Og alle ved jo godt: Når subsidierne stopper, så er det slut med vindmølleeventyret.

Nu er jeg meget spændt på, om I har mod på at blive konfronteret med de helt konkrete sager.

Venlige hilsner

 

Wind2050s slutrapport er på trapperne og skulle jo helst være sine over 19 millioner kroner værd. Alt for vindindustriens VEL selvfølgelig.

Det bliver interessant, hvilke fif der skal bruges for at overbevise familierne om at deres sundhed ikke betyder noget som helst i det store klimaregnskab, der foregår i vindindustriens lommer.

Det vigtigste for vindindustrien må være at undgå al saglig og videnskabelig information, men at vimse rundt ved borgermøder med en udsøgt retorik, dvs. at pladre løs om, hvor almennyttige Vestas og Siemens vindkraftværker dog er.

Måske for landets økonomi, en stabil energiforsyning dag og nat 365 dage om året, hele verdens CO2 regnskab, landskabets skønhed, fuglelivet, flagermusevelfærd, drikkevandskvaliteten, boligmarkedet og – landbefolkningens sundhed?

Vi vindmøllemodstandere har kun ganske få, men afgørende spørgsmål:

Hvorfor må vindindustrien holde sine logfiler hemmelige? Hvorfor bliver der ikke – fra sundhedsstyrelsens eller andre myndigheders side – sørget for at der bliver målt lavfrekvent støj og infralyd i danske familiers huse? Hvorfor får danske familier ikke en grundig lægeundersøgelse, når de nu allerede har været tvunget til at forlade deres hjem på grund af sundhedsskader fra vindmøllestøj?