Kategoriarkiv: Vindmøllepropaganda

Miljø- og fødevareudvalgs hjemmeside pyntes af 6 vindmøller, en ko, en svane og en slyngplante

Hvilken skuffelse for Danmarks landbefolkning! Folketingets miljø- og fødevareudvalg viser klokkeklart, hvad deres AGENDA består i:

VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER!

Koen, svanen og slyngplanten udgør symboler for landbrug og natur.

Men hvor er mennesket i samspil med naturen?

Miljø- og landbrugsudvalget har ramt ved siden af og er kun udtryk for Danmarks desperate energipolitik. Udvalget demonstrerer, at mennesker ikke er deres sag.

Nu har Enhedslisten kaldt den nye minister for miljø- og fødevarer i samråd for at forbedre vilkårene for naturen og hæfter sig ved gylle og gift.  Samrådsspørgsmål§3 områder

Partiet overser med vilje et af de allerstørste problemer for Danmarks natur og landskaber: danske landskabers ødelæggelse og vilde dyrs død, fordi vindmøller invaderer de mest sårbare områder, truer grundvandet, slår dyr ihjel og skader familier, der bor i nærheden af disse industrielle kraftværker.

Det er helt håbløst, at råbe Enhedslistens (og SFs) politikere op, de bor jo ikke på landet, hvor fortvivlede borgere kæmper for deres hjemstavn. De har bevidst valgt at lukke deres øjne for de store skader, som vindkraftværker udgør.

De vil heller ikke se i øjnene, at det er en meget privilegeret samfundsgruppe, der skummer fløden og hvis eneste motivation for vindmølleplaner er egen gevinst.

Børnefamilier med kun en forsørger, pensionister, studerende, fattige indvandrere og flygtninge har også brug for strøm i deres hverdag og betaler PSO-afgiften lige ned i lommen på de rige og dem, der vil være vindenergiens lykkeriddere.

Her Aarhus Universitets studie: VINDMØLLER PÅ § 3-BESKYTTEDE NATURARELAER – Potentielle konsekvenser for biodiversitet, fugle og flagermus: SR115

 

 

mitFyn.dk: “Hold afstand til ørnerede på Tåsinge” – Danmarks Naturstyrelse: Gælder ikke, når du er en vindmølle!

Danmarks borgere elsker deres havørne og tusindvis af mennesker har set denne rede på youtube:

 

mitfyn.dks journalist Gitte Kjeldal advarede i år: “Hold afstand til ørnerede på Tåsinge”. I artiklen nævner hun, at der er mindst 63 havørne på Sydfyn og at lokale ornitologer opfordrer folk til at lade redebyggende ørne være i fred. DOF har to redekoordinatorer, der kender alt til havørnes følsomhed. Fuglekiggere skal hellere nyde “de flyvende døre” i luften i stedet for ved reden.

Men Svendborg kommune er mindre intereseret i havørne end i vindmøller. Den 13.12.2012 søgte kommunen om dispensation til et repoweringsprojekt og fik straks svar den 10.1.2013. Sagen skulle genoptages, fordi udpegningsgrundlaget var blevet ændret den 31.12.2013.

I august 2015 har Naturstyrelsen givet dispensation til at erstatte 3 vindmøller  på 40 meters højde inden for strandbeskyttelseslinjen til to, som er dobbelt så høje. I begrundelsen indrømmes gerne, at der kunne være en potentiel risiko for havørne, men meget hurtigt afvises risikoen på grundlag af en bestilt rapport. I stedet for at tale med de lokale borgere, der bor i naturen, stillede Naturstyrelsen sig tilfreds med en rapport over et kort besøg i området. Fuglebegejstrede borgere, der kan se havørnenes familieliv og ørneungernes flyveøvelser fra deres haver, blev ikke inddraget i beslutningsprocessen.

Dispensation til genopførelse af 2 vindmøller som erstatning for eksisterende vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr nr

Det er ganske gratis, at slå en ellers strengt beskyttet rovfugl ihjel, når det bare sker med en vindmølle. Eneste kommentar fra Miljøstyrelsen kunne være: Nå, hovsa, det troede eller “vurderede” vi godt nok ikke, at den ville flyve ind i rotorbladene. Det må I meget undskylde…

At kommernes folkevalgte ikke har fuldt overblik over internationale studier om rovfuglenes massedød på grund af vindmøllers roterende monsterknive, kan måske forstås, men det kan ikke begribes, at netop de uvidende kommuner har hals- og hovedret over Danmarks og hele verdens strengt beskyttede fugle.

Og det er helt ubegribeligt og skandaløst, at en dansk myndighed som Naturstyrelsen, der er sat i verden for at beskytte naturen, vil give en kommune dispensation til at etablere vindmøller tæt på rugende rovfugle inden for strandbeskyttelseslinjen.

Argumentationen er så plat, som den kun kan være, når den giftgrønne propagandamaskine kører på fuld skrue:

_______________________________________________________________________________

“Begrundelse for afgørelsen
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og forudsætter derfor
dispensation efter naturbeskyttelsesloven.
Udbredelsen af vedvarende energi er et anerkendelsesværdigt formål, og ansøgninger
herom skal derfor efter omstændighederne behandles lempeligere end andre typer af
anlæg indenfor strandbeskyttelseslinjen, jf.Natur-og Miljøklagenævnets NoMO nr. 772
Naturstyrelsen har i afgørelsen lagt særligt vægt på, at der i forvejen er opstillet to
vindmøller med samme placering. De nye højere møller vil efter Naturstyrelsens
vurdering betyde en begrænset øget påvirkning af kystlandskabet,
som opvejes af  den større miljømæssige gevinst ved de nye møller.
I den gennemførte væsentlighedsvurdering er det konkluderet, at der ikke ses at
være risiko for negativ påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget
undtaget for arten havørn. For havørnen kunne det ikke afvises, at der var risiko for
negativ indvirkning på artens mulighed for opnåelse af gunstig bevaringsstatus.
Der er derfor foretaget en særskilt undersøgelse af forekomst og adfærd af havørn på det
vestlig Tåsinge. På baggrund af denne undersøgelse konkluderes det, at ”det er usandsynligt, at
de planlagte vindmøller ved Skiftekær vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af
bevaringsstatus for havørnen i F71, Det Sydfynske Øhav. De eksisterende vindmøller har så
vidt vides ikke givet anledning til kollisionsdrab hos de lokale havørne.”
På baggrund af den gennemførte væsentlighedsvurdering og yderligere undersøgelser om
havørnens forekomst og adfærd er det Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv,
eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt.
Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve-eller voksesteder for de arter, der indgår i
udpegningsgrundlaget. Det ansøgte vil endvidere efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for dedyrearter,
der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”
_________________________________________________________________________________________
Inden for strandbeskyttelseslinjen må der ikke sættes en campingvogn eller et hegn op,
men vindmøller er altid  hjerteligt velkommen i Vestas/Siemens eget vindmølleland
Danmark.

 

Forbavsende vision fra Dansk Energi: ELEKTRICIFER SAMFUNDET – TOTALT, hold nu op med at spare på strømmen!

Giv_Energien_Videre_Rapport_November2015-1

Her er Dansk Energis tekst, hvis forside viser noget vindombrust hår fra en ukendt persons baghoved. Vi får ingen videre forklaring, hvem personen mon er og hvad mennesket ville sige til os, hvis han/hun/det fik lov. Ellers findes der kun et fotografi af en kvinde med en glad lille dreng, der ser ud til at hvine fornøjet – og ikke nogen fotografi af en monstrøs og miljøskadelig vindmølle. Når den lille gut er stor, så er vindpesten forhåbentligt drevet over.

I tekstens indledning er lige nogle danske gamle dyder, der bliver blæst omkuld. Slut med alle de energipolitisk uheldige sparetiltag. Tænd for lyset, skru op for el-radiatoren, kære medborger – det blæser! Og det skal være nu, så længe det varer!

Nu skal der nemlig bruges løs af vindmøllestrømmen, hver evige eneste gang, når det stormer derude. Start venligst alle husholdningsmaskiner på én gang, så vi kan få nytte af naturkræfternes gavmildhed – i det mindste én gang imellem. Det kalder man omstillingsparathed. Og det har vi hårdt brug for. Ellers ved vi jo ikke, hvad vi skal stille op med alle de gode kilowatt, der suser igennem ledningerne. Ingen vil have dem, så må vi jo selv finde på noget.

Det oplyste selvtænkende menneske undrer sig dog over, hvorfor en hel befolkning skal gøre sig 100 % afhængig af en statsreguleret elektricitet, der ikke kan levere varen. Tør vi godt – helt frivilligt – at udsætte os selv for kulde, mørke og sult, når vi nu ved, at vinden er en uberegnelig størrelse? Nej, VEL?

 

“Danske vindmøller støjer ikke mere end de må”? Jamen, de MÅ JO STØJE, SÅ MEGET DET PASSER DEM! Der TILLADES IKKE KONTROLMÅLINGER I NABOERS HUSE!

Skulle det her være international uafhængig FORSKNING????? Fra Bo Søndergaard, der ganske “loyalt” og ihærdigt arbejder for vindindustrien???

Her er energy-supply.dks lille artikel om denne vidunderlige “forskning”:

http://www.energy-supply.dk/article/view/225753/danske_vindmoller_stojer_ikke_mere_end_de_ma?ref=newsletter#.VjEIhcqFOM8

Her er Bo Søndergaards værk på engelsk, sådan at  vores internationale rådgivere nemt kan undersøge det nærmere:

09-Soendergaard-NEW

Her er udgiveren:

http://www.multi-science.co.uk/

————————————————————————————————————————-

Danske vindmøllefamilier behøver ikke at græmme sig alt for meget over vindindustriens kraftløse forsøg på at hvidvaske sig sig. Deres strategi har været gennemskuet forlængst.

Her en ny artikel fra England, der påpeger parallerne til VW koncernens bedrag.

http://www.westernmorningnews.co.uk/Wind-farm-noise-report-parallels-VW-scandal-MP/story-28029580-detail/story.html#ixzz3pE0jkdYZ

INWG_Acoustics_15_Oct_2015_Conf_Presentation

Vinden vender og internationale fagfolk står sammen om at forsvare de uskyldige ærlige mennesker på landet, der er kommet i nød. UAFHÆNGIGE akustikere fra hele verden har etableret et stærkt samarbejde for at bekæmpe vindindustriens propagandamaskine. Der findes allerede advokater i Europa, der ikke har andet arbejde end at hjælpe vindkrafttruede borgere med at få deres menneskerettigheder tilbage. Det handler om  et fredeligt demokratisk samfunds grundværdi, nemlig menneskers ret til at leve beskyttet og trygt i deres eget hjem.

Det firma, som hr. Bo Søndergaard arbejder i, beskæftiger sig også generelt med industristøj. Der indrømmes friskt og frejdigt, at støj er farlig og fører til hjertekarsygdomme og fosterskader.

http://www.grontmij.dk/DK/Ydelser/Industri/Industristoej/Pages/default.aspx

At vindmøllestøj med sin meget specielle lydforurening er særlig farlig, vil man dog ikke nævne. INFRALYD er det forbudte ord. International forskning ignoreres bevidst af vindindustrien og deres legekammerater i politik og embedsværket. Individuelle støjmålinger i menneskers boliger og individuelle sundhedsundersøgelser af de støjskadede mennesker må ikke forekomme. I det øjeblik vindkraftværkers støjforurening rutinemæssigt bliver undersøgt af uafhængige akustikere, har vindindustrien et alvorligt problem. GULDKALVEN ved navnet Vindmølle vil blive slagtet. Den har været et skadedyr.

Danske borgere har fået nok af deres politikeres vindmøllevrøvl og klimafantasier

Danmarks landbefolkning gider ikke at høre på flere løgne og utroværdigt propagandavrøvl fra ministerier, myndigheder og nogle af kommunernes ikke særligt kløgtige borgmestre. Familierne vil hellere have uafhængige støjeksperter til at måle den virkelige støj i deres huse.

Uden en ny lovgivning, der erkender sandheden om vindmøllernes virkelige indvirkning på mennesker og miljøet, vil borgerne ikke kunne genetablere tilliden til systemet. Miljøministeriet og sundhedsministeriet må skifte retning nu og begynde at forsvare befolkningen i stedet for at fabulere om vindmøllernes påståede frelse for kloden.

Nu er der 240 møllegrupper i Danmark: http://stilhed.eu/2014/01/05/213-moellegrupper/

Her et par tilkendegivelser fra danske borgere:

http://norddjurs.lokalavisen.dk/vindmoelle-planer-saa-er-der-ogsaa-alarm-i-%C3%A5lsrode/Lokale-nyheder/20150921/artikler/709219976/1462

http://m.norddjurs.lokalavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20151001/laeserbreve/151009981/

http://m.norddjurs.lokalavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150930/artikler/710059971/1462

http://www.skivefolkeblad.dk/article/20150921/DEBAT/150929991

http://www.skivefolkeblad.dk/article/20151005/LOKALT/151009968#.VhVwlwJvLpp.mailto

“Vindindustrien pressede citronen den gang i 1999”:  Document1(1)

Volkswagen: Bilindustriens skandale i spiegel.de: software bedrageri hos VW som et eksempel på teknikkens muligheder

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/software-betrug-wie-vw-autos-das-luegen-beibrachte-a-1054604.html

Og hvor er firmaets etiske principper? Først “solide, pålidelige” tyske Volkswagen “Made in Germany” – og hvem bliver den næste? Vindmølleindustrien måske?

Hvor meget TILLID har forbrugerne egentlig til industriprodukternes fabrikanter? Alle ved, at der f.eks. er en forprogrammeret levetid for mobiltelefoner, printere, computere og husholdningsapparater. Så ved industrien altid, hvornår kunden må vende tilbage til butikken og lægge flere penge på disken. Dejligt for fabrikanterne, når indtjeningen ruller i det uendelige. Dårligt for borgerne, når de skal bruge penge på helt unødvendige nyanskaffelser. Og dårligt for miljøet, når affaldsbjerge med it-skrot og anden skrammel vokser.

Artiklen i spiegel.de omhandler Volkswagen koncernens ønske om indtjeningen, der kun var mulig, hvis et par små data var på plads. Dieselbilernes udstødning skulle passes ind i de lovlige grænseværdier. Og en smule software tog hele ansvaret for et fiffigt bedrageri. Teknikerne har fået maskineriet til at lyve.

Volkswagens sag er uhyre interessant for vindmøllefamilierne, der uendelig længe har bedt om korrekte støjmålinger fra vindkraftværker. Disse MÅLINGER, men ikke computerberegninger, skulle selvfølgelig udføres af uafhængige akustikere og de skulle overvåges af ansvarlige myndigheder. Fabrikanterne og opstillerne skulle være forpligtede til at lægge deres rådata og logfiler frem i fuld offentlighed. Det handler om menneskers og dyrs sundhed og sikkerhed.

Men sådan forholder det sig ikke. Af helt absurde grunde har ministerier og myndigheder fraskrevet sig alt ansvar for vindmøllers støjudsendelser. De fabulerer i stedet om at ville redde hele planeten for klimaforandringer. Her er en interessant artikel fra sommerens “Forskerforum” på side 6 og 7: “Forskningscensur i klimaets navn”. ff-285-286,2

Politikere, myndigheder og store organisationer påstår at kunne redde kloden for naturkatastrofer ved at sætte gigantiske og miljøskadelige maskiner op i alle slags naturområder. Intet er sikkert, hverken strand eller mose, skov eller eng, ådal eller hede.

Ministerierne ved helt nøjagtigt, at deres lovgivning har slået fejl. Folketingets hjemmeside ft.dk under søgekriteriet “vindmøller”er fyldt med materiale fra borgere og fagfolk, der dokumenterer netop dette. En støjregulering, der for eksempel tillader vindmølleopstilleren at køre på fuld skrue, når vindhastigheden overskrider 8m/sek, er en invitation til at gøre netop dette: at udnytte denne uansvarlige lov til det yderste. Den officielle forklaring er,  at denne voldsomt øgede drift ved for eksempel 12m/sek ikke forandrer  støjniveauet i boligerne rundt omkring industrimonstrene. Og logikken for denne påstand er? Gone with the wind.

 

Her er en optegnelse af Hagesholm Vindmølleparks drift fra den 28. maj 2012, som viser vindmøllernes øgede aktivitet ved en høj vindhastighed, der dokumenteres af DMI: DMI 28.5.2012Hagesholm

At der også præsenteres for et middel på 3,2 m/sek, er ikke til megen hjælp. Hvis vindindustrien  (Australien som eksempel) ønsker at jonglere med gennemsnitlige vindhastigheder og gennemsnitlige støjniveauer og gennemsnitlige sundhedsrapporter, så har den gjort sit for at mørkelægge sandheden om de ekstreme udsving.

 

 

Der må være en meget stor gruppe lokal- og landspolitikere, der trænger til en lang eftersidning hos akustikprofessor Henrik Møller.

 

Speciallæge Vivi Schlünssen, vindindustriens tro væbner, afviser vindmøllestøjs skadevirkninger

De – indtil – nu sejrrige Stevnsborgeres hjemmeside megamøller.dk findes stadig og derfra havde vi hentet linket for at illustrere vindindustriens kynisme.  Ekstrabladet havde udgivet denne fremragende grundige artikel lige i den kritiske tid på Stevns: http://megamøller.dk/wp-content/uploads/2013/01/ekstrabladet_100113_Vestas.pdf

Ditlev Engel blev afsløret i, at han betragtede sit fædreland Danmark som et fuldskala-laboratorium, der var yderst brugbart i forhold til vindindustriens eksport. Ellers ikke.

Sidst i ekstrabladets artikel finder man speciallæge i arbejds- og miljømedicin Vivi Schlünssens kommentar til sagen.

Her er ordlyden fra Ekstrabladets artikel:

“Mens tusindvis af danskere må leve i et støjhelvede fra kæmpe-vindmøller, raser
både foreninger og eksperter over, at politikerne intet har gjort for at undersøge sa-
gen ordentligt.
Faktum er nemlig ifølge formanden for Dansk Selskab for Arbejds- og Miljø-
medicin, Vivi Schlünssen, at man slet ikke har undersøgt ordentligt, om de mange
danskere, der dagligt udsættes for enorm støj fra vindmøller, tager skade af det.
– Vi er meget betænkelige ved, at de nye regler for støj fra vindmøller er lavet fuld-
stændig uden at undersøge,om folk tager skade af at leve i konstant støj.
Lægerne ikke spurgt
Støjgrænserne er fastsat udelukkende af ingeniører.Der har ikke været en eneste
læge inde over, siger hun.Vivi Schlünssen understreger, at vindmølle-støj er
noget helt andet end f.eks.larmen fra en motorvej.For selv om støjen fra møl-
len ofte er lavere, så er denkonstant – især om natten,hvor generne vil være eks-
tra store.
Det gik alt for stærkt, da man skulle have lavet de nye regler.
Og vores helt primære anke er, at det ikke er okay, at folk skal leve med store støj-
gener – især om natten, hvordet kan forstyrre søvnen, siger Vivi Schlünssen og un-
derstreger, at området burde undersøges til bunds.”

Nu har en af vores opmærksomme læsere opdaget noget besynderligt. Vivi Schlünssen er nemlig præcis den speciallæge, som hun selv er kommet i kontakt med i år, da hun henvendte sig pga. invaliderende søvnløshed. Læseren har nu fundet sin lægejournal på nettet og fremlægger hermed et uddrag af speciallæge Vivi Schlünssens bedømmelse. Nu har piben fået en anden lyd, eller: Lirekassen er i fuld sving! Nu er der ikke mere tale om den omsorgsfulde behandling af støjofrene. I stedet bliver patienten svigtet på det groveste, når det handler om en helt konkret sag!

Udklip af journal:

Hun har været sygemeldt de sidste 1½ år pga. følger af søvnløshed.

“Henviste er orienteret om, at vi ikke har mistanke til, at man kan blive syg af vindmøllestøj og at støjen er lavere end andre kendte støjkilder som f.eks. trafik- og vejstøj.
Hun er endvidere orienteret om, at man fra spørgeskemaundersøgelse ved, at en del personer er generet af støj, hvis de bor tæt på vindmøller.
Vi drøfter muligheder for, hvad hun har af handlemuligheder, inkl. ørepropper, afledende musik, mere fysisk aktivitet samt at droppe middagssøvnen. Hun vil gå videre med disse tiltag og evt. igen kontakte Respirationscenter Vest.
Hun tilbydes endvidere kontakt til vores socialrådgiver med henblik på social opfølgning. Hun vil indenfor 14 dage ringe, hvis hun er interesseret i et sådant tilbud.”

Til de tålmodige og engelskkyndige læsere her et link fra Wisconsin, hvor vindmøller af myndighederne blev dømt som en sundhedsrisiko. Brown-Country

“Fine” Vestas ubehøvlede Ken McAlpine som emne på den australske stopthesethings.com – “wind weasels” kalder man den slags herskaber i Australien

http://stopthesethings.com/2015/09/20/vestas-ken-mcalpine-forced-to-apoligise-to-dr-sarah-laurie-for-well-just-being-ken/

Australien er i gang med at rydde op i vindindustriens morads. Danmarks vindmøllefabrikant Vestas har været hovedleverandør for vindparkerne i landet og har kørt en uhørt aggressiv kampagne mod de familier, der blev ofre for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer fra Vestas maskiner. Nocebo professor Chapman og Vestas forhenværende fuldtidsansætte Ken McAlpine har været nødt til at spise en portion “humbe pie”, da de var tvunget til at trække deres usaglige og uforskammede angreb på Sarah Laurie tilbage.

Stopthesethings.com har nu offentliggjort det officielle referat fra høringen i udvalget, hvor Ken McAlpins var mødt op som Vestas repræsentant. Mr. McAlpine fremstår her som en udsøgt frastødende person, der ikke engang kender Vestas egne (teoretiske) etiske regler og ligefrem nægter at udtale sig om infralyd. Han jonglerer rundt med uforskammede retoriske tricks for ikke at skulle tage stilling til vindparkernes alvorlige støjforurening og familiernes sundhedsskader.

“Jeg forstår ikke jeres specielle fascination for infralyd”, siger han kækt.

At infralyd og dens lillebror lavfrekvent støj er meget fascinerende for Vestas, dokumenterer stopthesethings.com ved for eksempel at linke til det uforglemmelige brev, som Danmarks Ditlev Engel har skrevet til forhenværende miljøminister Karen Ellemann.

MST Aktnr 63 Brev fra Ditlev Engel 2 den 29 juni 11 pdf(1)

Her en artikel fra Ekstrabladet, der behandler sagen:

http://megamøller.dk/wp-content/uploads/2013/01/ekstrabladet_100113_Vestas.pdf

http://www.wind-watch.org/news/2011/11/28/miljostyrelsen-anklages-for-at-fifle-med-vindmollestoj/

http://www.frieelforbrugere.dk/Frie_Elforbrugere/Meninger/Optegnelser/2011/12/10_Weekendavisen___Hellige_roterende_ker___Af_Morten_Beiter.html

Vindkraftværker kan nemlig helt umuligt sættes op klods op af menneskers boliger, hvis der bliver gennemført en streng regulering af lavfrekvent støj og infralyd. Det er derfor vindindustrien gør ALT for at forhindre disse målinger.

 

 

SYSTEMET MOD BORGEREN – wind2050 og wisepower-project.eu gæstede Guldborgsund Kommune

2015-09-17+, Lolland 2

Her er to læserbreve fra Folketidende, der giver et indtryk af situationen i Guldborgsund Kommune efter vindindustriens bedste og vellønnede venner havde indfundet sig til en hyggelig snak om Danmarks guldkalv: Vindmøllen som afgud og frelser.

“UNDSKYLD!”siger Vestas’ australske medarbejder Ken McAlpine for at udbrede falske påstande om Dr. Sarah Laurie

Det var da smukt gjort, Mr. McAlpine fra Vestas ! Bravo! Hvad har mon fået denne herre til at skifte mening og fortryde sin smædekampagne mod den modige læge Dr. Sarah Laurie (waubrafoundation.org.au)?