Kategoriarkiv: Uncategorized

Vindmøllestøj skader naboers helbred! Støj – irritation – søvnmangel – sygdom! Australiens ankedomstol AAT – “Australian’s Appeals Tribunal” anerkender dokumentationen

Vi husker lige, at Australien har købt enorme mængder vindkraft fra Danmarks vindindustri, f.eks.:  Macarthur Wind Farm _ AGL

Sagen kort fortalt: Den australske hjælpeorganisation Waubrafoundation www.waubrafoundation.org.au arbejder for støjramte naboer til vindkraftværker og andre kraftværker, der er kilder til lavfrekvent støj og infralyd. Dr. Sarah Laurie, som er kendt (frygtet og hadet) af vindindustrien og dens interessegrupper, har støttet støjramte familier i årevis.

Da organisationens officielle status som hjælpeorganisation blev frataget af statens myndighed ACNC, betød det et stort økonomisk tab i forhold til skattereglerne. Begrundelsen for ACNCs afgørelse var tydelig: Her syntes man nemlig ikke, at der var bevis for vindmøllestøjens negative virkning på helbredet.

Vi ved det jo godt! Staten støtter og beskytter vindkraft i Australien, Danmark og alle andre vestlige lande.

“Assisterende kommissær fandt endvidere, at sagsøgerens hovedaktivitet ikke var at fremme eller forebyggelse eller bekæmpelse af sygdomme hos mennesker (punkt 13). Han konkluderede ved [16], at “indtil videre har der ikke været nogen strenge uafhængige videnskabelige beviser, der konstaterer, at den sygdom, der klages over, skyldes de fysiologiske virkninger fra vindmøller [eller] at der er menneskelige sygdomme kaldet” vindmøllesyndrom “eller” vibroakustisk sygdom””.

(“Further, the Assistant Commissioner considered that the applicant’s principal activity was not the promotion or prevention of the control of diseases in human beings (Item 13). He concluded at [16] that “to date there has been no rigorous independent scientific evidence that finds that the illhealth complained of is caused by the physiological effects from wind turbines [or] that there are human diseases called “wind turbine syndrome” or “vibroacoustic disease”.”)

Domstolens opgave bestod i at revurdere afgørelsen og undersøge den dokumentation, som Waubrafoundation har presenteret.

“CHARITIES – Tilbagekaldelse af registrering som en velgørenhedsret – Om en domstol skal afgøre, hvad der var den rigtige eller foretrukne afgørelse, da assisterende kommissær tog stilling til sin afgørelse, eller om retten skulle fastlægge den korrekte eller foretrukne beslutning som på tidspunktet for sin egen beslutning – om ansøgeren er en institution, hvis hovedaktivitet er at fremme forebyggelse eller bekæmpelse af sygdomme hos mennesker – om der er tegn på, at vindmøllestøj forårsager eller er forbundet med sygdomme – om der er et sandsynligt grundlag for at tænke på, at vindmøllestøj kan føre til sygdom – Hvorvidt ansøgeren er en virksomhed, der har til formål at fremme eller beskytte menneskerettighederne – Om ansøger har et formål at fremme eller beskytte retten til sundhed – Afgørelse under revision er bekræftet.”

“CHARITIES – Revocation of registration as a charity – Whether Tribunal should determine what was the correct or preferable decision when the Assistant Commissioner made his decision or whether Tribunal should determine the correct or preferable decision as at the time of its own decision – Whether applicant is an institution whose principal activity is to promote the prevention or the control of diseases in human beings – Whether there is evidence that wind farm emissions cause or are associated with diseases – Whether there is a plausible basis for thinking that wind farm emissions could lead to disease – Whether applicant is an entity which has a purpose of promoting or protecting human rights – Whether applicant has a purpose of promoting or protecting the Right to Health – Decision under review affirmed. “

Nu er afgørelsen faldet, som kan ses på AATs hjemmeside og hvis man selv har ressourcer og tid kan man læse hele 115 sider på engelsk. Så får man også en meget grundig gennemgang af bevismaterialet. 

http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/AATA/2017/2424.html

Hovedkonklusionerne er:

Vindkraftværker afgiver støj, som forstyrrer naboernes søvn. Søvnmangel fører til mange forskellige sygdomme. Vindkraftværkers støj kan ikke måles med dB(A) systemet og skal måles på stedet med korrekte metoder.

Her et udtog fra AATs meget omfattende afgørelse fra Waubrafoundations hjemmeside på engelsk, den google producerede oversættelse til dansk ligger som afslutning på indlægget.  

SUMMARY OF THE EFFECT OF THE MEDICAL AND SCIENTIFIC EVIDENCE

Excerpts from Pages 141 to 148 of the Decision

468. The propositions which we understand have unanimous support from the relevant experts or are not contested include the following:

 • Wind turbines emit sound, some of which is audible, and some of which is inaudible (infrasound);
 • There are numerous recorded instances of WTN exceeding 40 dB(A) (which is a recognised threshold for annoyance/sleep disturbance);
 • There are also recorded instances of substantial increases in sound at particular frequencies when particular wind farms are operating compared with those at times when they are shut down;
 • If it is present at high enough levels, low frequency sound and even infrasound may be audible;
 • WTN is complex, highly variable and has unique characteristics;
 • The amount and type of sound emitted by a wind farm at a given time and in a given location is influenced by many variables including topography, temperature, wind speed, the type of wind turbines, the extent to which they are maintained, the number of turbines, and their mode of operation;
 • Wind farms potentially operate 24 hours a day, seven days a week;
 • There are numerous examples of WTN giving rise to complaints of annoyance from nearby residents, both in Australia and overseas.

469. The propositions which are supported by the preponderance of relevant expert opinion, and which we accept on that basis, include the following:

 • A significant proportion of the sound emitted by wind turbines is in the lower frequency range, i.e. below 20 Hz;
 • The dB(A) weighting system is not designed to measure that sound, and is not an appropriate way of measuring it;
 • The most accurate way of determining the level and type of sound present at a particular location is to measure the sound at that location;
 • The best way of accurately measuring WTN at a particular location is through ‘raw’ unweighted measurements which are not averaged across time and are then subjected to detailed “narrow-band” analysis;
 • When it is present, due to its particular characteristics, low frequency noise and infrasound can be greater indoors than outdoors at the same location, and can cause a building to vibrate, resulting in resonance;
 • Humans are more sensitive to low frequency sound, and it can therefore cause greater annoyance than higher frequency sound;
 • Even if it is not audible, low frequency noise and infrasound may have other effects on the human body, which are not mediated by hearing but also not fully understood. Those effects may include motion-sickness-like symptoms, vertigo, and tinnitus-like symptoms. However, the material before us does not include any study which has explored a possible connection between such symptoms and wind turbine emissions in a particular population.

470. We consider that the evidence justifies the following conclusions:

 • The proposition that sound emissions from wind farms directly cause any adverse health effects which could be regarded as a “disease” for the purposes of the ACNC Act is not established;
 • Nor, on the current evidence, is there any plausible basis for concluding that wind farm emissions may directly cause any disease;
 • However, noise annoyance is a plausible pathway to disease;
 • There is an established association between WTN annoyance and adverse health effects (eg. this was established by the Health Canada study);
 • There is an established association between noise annoyance and some diseases, including hypertension and cardiovascular disease, possibly mediated in part by disturbed sleep and/or psychological stress/distress;
 • There are as yet no comprehensive studies which have combined objective health measurements with actual sound measurements in order to determine for a given population the relationships between the sound emissions of wind turbines, annoyance, and adverse health outcomes. Indeed there is as yet no study which has given rise to a soundly based understanding of the degree to which particular types or levels of wind turbine emissions give rise to annoyance, or what levels or types of emissions are associated with what level of annoyance in the population. Because it relied on calculated rather than actual sound measurements, and was limited to the A and C-weighted systems, the Health Canada study did not do this.

473. The applicant submitted that the evidence in the hearing provided plausible and credible evidence of the kind required. Counsel referred in particular to the effect of noise on sleep and, in particular, in disturbing sleep. It was not contentious that impaired sleep, if sufficiently serious, may result in a number of ailments and diseases. Professor Wittert said that “depression and sleep disturbance are, respectively, the first and third most common psychological reasons for patient encounters in general practice”. The professor went on to say that insomnia doubles the risk of future development of depression and that insomnia symptoms together with shortened sleep are associated with hypertension. Professor Wittert also said that a person suffering from restricted sleep is exposed to an increased risk of elevated blood sugar levels and endocrine disorders such as diabetes, symptomatic ischaemic heart disease, hypertension, obesity, insomnia and anxiety related illnesses.

476. As our earlier findings have indicated, some wind farms generate sound which is capable of causing, and does cause, annoyance. We are further satisfied that annoyance of the kind which is generated (often associated with psychological distress and sleep disturbance), is a recognised pathway to a range of adverse health outcomes, including hypertension and cardiovascular disease.

481. It follows in our view that the applicant has established that there is a plausible basis for thinking that wind turbine sound (mediated by annoyance) may lead to adverse health outcomes, such as to warrant further investigation. It is unnecessary for us to draw conclusions as to the precise nature of the annoyance which is caused, and whether annoyance may be caused by sound which is not audible (infrasound). That is something which we expect will be the subject of further study and investigation. For our purposes, it is sufficient that annoyance is produced, and it appears that it may be associated with adverse health outcomes. An identification of the causes of that annoyance may allow it to be reduced or mitigated and adverse health outcomes to be reduced or avoided.

482. We regard it as particularly significant that the NHMRC has considered that, despite the absence of direct evidence that exposure to wind farm noise affects physical or mental health, and the poor quality direct evidence that wind farm noise is associated with annoyance or sleep disturbance, it is appropriate to provide funding to the extent of $3.3 million for an evaluation of the “sleep and physiological disturbance characteristics of wind farm noise compared to traffic noise” and for an investigation of whether “exposure to infrasound causes health problems”. Given this degree of recognition by the NHMRC, we do not consider that it should be held that the associations which are the subject of the applicant’s activities do not have plausibility or credibility, although not as yet positively established.

485. Given our finding that there is a plausible basis for considering that wind farm sound emissions may have an adverse effect on human health, we accept that conducting, supporting and advocating for further research or engaging in awareness raising activities could be properly characterised as activities promoting the prevention or control of diseases (in the sense of that term explained earlier).

 

OBS: En omhyggelig oversættelse tager masser af tid! Denne oversættelse er en google produktion og skal forstås som et nogenlunde fornuftigt overblik. 

SAMMENFATNING AF VIRKNINGEN AF DEN MEDICINISKE OG VIDENSKABELIGE BEVISNING

Uddrag fra s. 141 til 148 i beslutningen

468. De forslag, som vi forstår, har enstemmig støtte fra de relevante eksperter eller ikke bestrides, omfatter følgende:

Vindmøller udsender lyd, hvoraf nogle er hørbare, og nogle er uhørbare (infralyd);

Der er talrige registrerede forekomster af WTN på over 40 dB (A) (som er en anerkendt tærskel for irritation / søvnforstyrrelse);

Der er også registreret forekomster af betydelige stigninger i lyd ved bestemte frekvenser, når bestemte vindmølleparker opererer i forhold til dem til tider, når de lukkes ned.

Hvis den er til stede på højt nok niveauer, kan lavfrekvent lyd og endda infralyd høres

WTN er kompleks, meget variabel og har unikke egenskaber;

Mængden og typen af ​​lyd, der udledes af en vindmøllepark på et givet tidspunkt og på et givet sted, påvirkes af mange variabler, herunder topografi, temperatur, vindhastighed, typen af ​​vindmøller, omfanget af de bevares, antallet af møller og deres driftstilstand.

Vindmølleparker fungerer muligvis 24 timer i døgnet, syv dage om ugen;
Der er talrige eksempler på WTN, der giver anledning til klager over irritation fra nærliggende beboere, både i Australien og i udlandet.

469. Forslagene, som understøttes af overvejelsen af ​​relevant ekspertudtalelse, og som vi accepterer på grundlag heraf, omfatter følgende:

En væsentlig del af lyden fra vindmøller er i det lavere frekvensområde, dvs. under 20 Hz;

DB (A) vægtningssystemet er ikke designet til at måle lyden og er ikke en passende måde at måle den på;

Den mest nøjagtige måde at bestemme niveauet og typen af ​​lyd til stede på et bestemt sted er at måle lyden på det sted

Den bedste måde at præcist måle WTN på et bestemt sted er gennem “rå” uvægtede målinger, som ikke er gennemsnittet i tide og derefter udsættes for detaljeret “narrowband” -analyse;

Når den er til stede, kan lavfrekvent støj og infralyd på grund af dets særlige karakteristika være større indendørs end udendørs på samme sted og kan forårsage en bygning at vibrere, hvilket resulterer i resonans.

Mennesker er mere følsomme over for lavfrekvent lyd, og det kan derfor forårsage større irritation end højere frekvens lyd;

Selvom det ikke kan høres, kan lavfrekvent støj og infralyd have andre effekter på den menneskelige krop, som ikke formidles ved at høre, men også ikke fuldt ud forstået. Disse virkninger kan omfatte bevægelsessygelignende symptomer, svimmelhed og tinnituslignende symptomer. Materialet før os indeholder dog ikke nogen undersøgelse, der har undersøgt en mulig sammenhæng mellem sådanne symptomer og vindmølleudslip i en bestemt befolkning.

470. Vi mener, at beviser begrunder følgende konklusioner:

Forslaget om, at lydemissioner fra vindmølleparker direkte forårsager skadelige sundhedsvirkninger, der kan betragtes som en “sygdom” i henhold til ACNC-loven, er ikke fastslået;

På nuværende tidspunkt er der heller ikke noget sandsynligt grundlag for at konkludere, at vindmølleudslip kan direkte forårsage nogen sygdom;

Støjproblemer er imidlertid en plausibel vej til sygdom;

Der er en etableret sammenhæng mellem WTN irritation og negative helbredseffekter (f.eks. Dette blev oprettet af Health Canada-undersøgelsen);

Der er en etableret sammenhæng mellem støjirritation og nogle sygdomme, herunder hypertension og kardiovaskulær sygdom, eventuelt formidlet delvis af forstyrret søvn og / eller psykisk stress / nød;

Der er endnu ingen omfattende undersøgelser, der har kombineret objektive sundhedsmålinger med egentlige lydmålinger for at bestemme forholdet mellem lydemissionerne fra vindmøller, irritation og negative sundhedsresultater for en given population. Faktisk er der endnu ikke nogen undersøgelse, der har givet anledning til en solid baseret forståelse af, i hvilken grad bestemte typer eller niveauer af vindmølleudslip giver anledning til irritation, eller hvilke niveauer eller typer af emissioner er forbundet med hvilket niveau af irritation i befolkning. Fordi det var baseret på beregnet i stedet for de faktiske lydmålinger, og var begrænset til A- og C-vægtede systemer, gjorde Health Canada-undersøgelsen det ikke.

473. Sagsøgeren har gjort gældende, at bevismaterialet under retsmødet gav sandsynlige og troværdige beviser for den krævede art. Rådgiver henviste især til effekten af ​​støj i søvn og især i forstyrrende søvn. Det var ikke stridigt, at nedsat søvn, hvis det var tilstrækkeligt alvorligt, kan resultere i en række lidelser og sygdomme. Professor Wittert sagde, at “depression og søvnforstyrrelse er henholdsvis den første og tredje mest almindelige psykologiske årsag til patientmøder i almen praksis”. Professoren fortsatte med at sige, at søvnløshed fordobler risikoen for fremtidig udvikling af depression og at søvnløshedssymptomer sammen med forkortelse af søvn er forbundet med hypertension. Professor Wittert sagde også, at en person, der lider af begrænset søvn, udsættes for en øget risiko for forhøjet blodsukker og endokrine lidelser som diabetes, symptomatisk iskæmisk hjertesygdom, hypertension, fedme, søvnløshed og angstrelaterede sygdomme.

476. Som vores tidligere resultater har angivet, skaber nogle vindmølleparker lyd, som kan forårsage og forårsager irritation. Vi er yderligere overbevist om, at irritation af den art, der genereres (ofte forbundet med psykisk lidelse og søvnforstyrrelse), er en anerkendt vej til en række negative sundhedsmæssige resultater, herunder hypertension og hjerte-kar-sygdom.

481. Det følger efter vores opfattelse, at ansøgeren har fastslået, at der er et sandsynligt grundlag for at tænke på, at vindmølle lyd (medieret af irritation) kan føre til negative sundhedsmæssige resultater, som at berettige yderligere undersøgelse. Det er unødvendigt for os at drage konklusioner om den nøjagtige karakter af den irritation, der er forårsaget, og om irritation kan skyldes lyd, der ikke kan høres (infralyd). Det er noget, som vi forventer vil blive genstand for yderligere undersøgelse og undersøgelse. For vores formål er det tilstrækkeligt, at irritation er produceret, og det ser ud til, at det kan være forbundet med negative sundhedsmæssige resultater. En identifikation af årsagerne til denne irritation kan gøre det muligt at reducere eller afbøde dem, og negative helbredsproblemer reduceres eller undgås.

482. Vi anser det for særligt vigtigt, at NHMRC har overvejet, at på trods af manglende direkte bevis for, at udsættelse for vindmøllebølger påvirker fysisk eller psykisk sundhed, og den dårlige kvalitet direkte bevis for, at vindmølle støj er forbundet med irritation eller søvnforstyrrelse er hensigtsmæssigt at yde finansiering i størrelsesordenen 3,3 mio. USD til en evaluering af “søvn og fysiologiske forstyrrelser ved vindmøllestøj sammenlignet med trafikstøj” og til en undersøgelse af, om “udsættelse for infralyd forårsager sundhedsmæssige problemer”. På grund af denne anerkendelsesgrad af NHMRC mener vi ikke, at det bør fastslås, at de foreninger, der er genstand for sagsøgerens aktiviteter, ikke har plausibilitet eller troværdighed, selv om de endnu ikke er positivt etableret.

485. I betragtning af vores konstatering af, at der er et sandsynligt grundlag for at overveje, at lydudslip fra vindmølleparker kan have en negativ indvirkning på menneskers sundhed, accepterer vi, at ledelse, støtte og fortaler for yderligere forskning eller deltagelse i bevidstgørelsesaktiviteter, kunne karakteriseres ordentligt som aktiviteter, der fremmer forebyggelse eller bekæmpelse af sygdomme (i betydningen af ​​dette udtryk forklaret tidligere).

 

 

 

 

Nye videnskabelige artikler: Vindkraftværkers støj skader naboernes helbred

Hvis politikere og embedsmænd var interesseret i den nyeste forskning, der VISER VINDKRAFTVÆRKERS SKADEVIRKNINGER PÅ NABOERNE, så ville de nok kunne finde en eller anden akademisk medarbejder, der ville være i stand til at oversætte artiklerne til dansk. Problemet er, at politikerne allerede har truffet deres beslutning: VINDINDUSTRIENS VE OG VEL kommer før MENNESKERS HELBRED, LIVSKVALITET OG PRIVATE EJENDOM. 

Politikerne har de giftgrønne mediers fulde opbakning, så storbybefolkningen i det magtfulde CENTRAL-DANMARK ikke begynder at tvivle på landets “VINDMØLLEEVENTYR, som er et MARERIDT for landfamilierne.

Why Wind Turbine Sounds are Annoying, and Why it Matters

Suicide and wind turbines 2017

 

Familierne i Haderslev Kommune sejrede over 39 vindmonstre i Kastrup Tiset Enge

Mette fik sin vilje_ Kommune sagde nej til flere vindmøller _ TV SYD

Copy – paste og se videoen:

https://www.tvsyd.dk/nyheder/03-09-2017/1930/1930-03-sep-2017?autoplay=1#player

Jyske borgerne kan ikke lide monstermøller, dem har de nemlig fået nok af. Kastrup Tiset Enge har været et ambitiøst projekt, som skulle have været Danmarks største vindpark på land, og nu er det bare dumpet i papirkurven.

Se jordejernes overoptimistiske hjemmeside her: http://kastruptisetvind.dk/projektet.html

2.000 borgere har tilkendegivet, at de ikke ønsker denne vindpark og har informeret deres lokalpolitikere om de alvorlige konsekvenser for lokalsamfundets helbred og livskvalitet.  Politikerne har heldigvis lyttet til familierne og har forkastet dette vanvittige projekt.

Udsigten til kommunalvalget i november kunne have haft en betydning for politikernes valg. Hvem ønsker at ødelægge sin karriere for nogle få jordejere og Vestas skyld? Valgerne vil huske, hvilke af deres lokalpolitikere har vist empati og omhu i denne sag.

Se det afgørende byrådsmøde fra min. 26: https://haderslev.kommune-tv.dk/watch/2081

Borgerne vil aldrig glemme, at netop partiet Enhedslisten helst ville være en “erhvervspolitisk partner”. Partiet støttede vindmølleindustriens ønsker om masser af vindkraftværker på land – men ville ikke sikre jyske familiers livskvalitet og ejendom. Enhedslisten? Taler vi om et ræverødt parti, der bekæmper kapitalismen?

De Radikale Venstre elsker vindkraft, fordi den forekommer dem som noget saftigt grønt og rigtig godt og bæredygtigt. Og grøn er jo også en pæn farve, især på de mange træer og al den vegetation, der ikke bliver ryddet i vindgudens navn.

Det er borgerne, det er de engagerede og flittige mænd og kvinder, der har sat sig ind i mange forskellige faglige detaljer og har undervist politikerne. Politikerne lader sig allerhelst informere af Danmarks myndigheder og vindkraftens mange “specialister”.

Det officielle – et energipolitisk omtåget – Danmark læser jævnligt i DE HELLIGE KØERS HELLIGE SKRIFT, der handler om Folketingets Energiforlig. Det handler om tro, ikke viden.

Kastrup Tiset Enges VVM er forsynet med den samme indledning som Øster Hassing Kærs, et projekt, der nu også blev forkastet. Den lyder sådan:

“I 2014 vedtog Folketinget et energiforlig, der har som overordnet mål, at hele Danmarks energiforsyning (el, varme, industri og transport) skal omstilles til vedvarende energi med udgangen af 2050. Forliget indeholder blandt andet en markant udbygning med vindkraft. Det er målet, at vindkraft i 2020 skal dække halvdelen af Danmarks samlede elforbrug.”

Den oplyste borger har for længst fundet løbende opdateret, daglig dokumentation for vindmaskinernes præstation, som svinger just som vinden blæser.

emd.dk/el/ er et af de steder, hvor man altid kan skrue tiden tilbage og få sig et indtryk af en energiproduktion over netop 14 dage. Samtidigt kan de danske familier se, hvor strømmen ellers kommer fra, når vinden har lagt sig og hvad elektriciteten koster fra det ene kvarter til det andet – i øst og i vest.

Konklusionen er: Vindkraft som energikilde er en sørgelig Mølbo historie. Lige så lidt, som man kan bruge sække til at bære lyset ind til et rådhus. lige så lidt kan man stole på blæsten og at den uafladeligt puster ned i elforsyningens kabelsystem. Ingen kan indgå kontrakter med vejret. Ingen kan bestille vand fra en bestemt brønd til sin vandhane derhjemme og ingen kan bestille grøn strøm fra sin stikdåse. Alt andet er fantasi.

Borgerne er blevet mere kompetente end politikerne. Er borgernes viden magt? Desværre kun, når politikerne føler sig nødsaget til at lytte og det gør de kun, når modstanden er blevet for stor. Ellers er magt ikke andet end magt.

Citat fra artiklen i tvsyd:

Nej til vindmøller spreder sig

I februar i år sagde Tønder Kommune nej til 30 nye landvindmøller i Lundsmark og Haved, og i marts sagde Esbjerg nej til alle fremtidige vindmøller på land.

I maj i år sagde Aabenraas borgmester klart nej til flere vindmøller i kommunen. De støjer for meget og de er placeret for tæt på borgerne, sagde han dengang.

I juli 2017 var turen så kommet til Varde Kommune. Her strammede man kravene til vindmøller på land. Fremover skal der være opbakning fra 95 procent af beboere inden for 900 meters afstand til eventuelt nye vindmøller.”

Spørgsmål om helbred betyder alt

Her belyses PlanEnergis sølle kundskaber om infralyd, som dokumenteres i deres VVM redegørelser over Kastrup Tiset Enge og Øster Hassing Kær.

“Vindmøllerne udsender infralyd, lyd under 20 Hz, men niveauerne er lave. Selv tæt på vindmøllerne er lydtrykniveauet langt under den normale høretærskel, og infralyd fra vindmøller betragtes således ikke som et problem.”

Det er ren idioti! Infralyd bliver netop defineret som ikke hørbar lyd ligesom ultraviolet lys som ikke synligt!

Her en klassisk video om Pieter og Heimkes lidelser i Dörpum, Slesvig Holsten:

Og dette uintelligente vrøvl fra VVM redegørelserne er alt, hvad lokalpolitikerne kan få at vide fra officielle kilder, hvis de vil danne sig en mening om infralyd. “Betragtes således ikke som et problem” er en direkte ondskabsfuld formulering. At betragte noget som noget, handler ikke om videnskab, men magt.

Når en myndighed afviser at undersøge et problem til bunds, men “vurderer, skønner og betragter og mener”, så handler det om et massivt svigt. Miljøstyrelsen har stor erfaring med at “vurdere, skønne,betragte og mene”, nu fornylig om drikkevandets kvalitet. Se: https://ing.dk/artikel/miljoestyrelsen-blev-advaret-nyt-grundvands-mareridt-ti-aar-siden-203832

Man behøver helt åbenlyst ikke at vide noget, når man sidder på magten, fordi magt er magt – og viden er noget helt underordnet for ministerierne.

Pressemeddelelse: En ny højteknologisk støjmåler kan købes af alle og dokumentere infralyd!

Public Press Release – SAM Scribe Mk2

Naboer til gigantiske vindmonstre ved noget, som nogle politikere ikke vil vide og som vindkraftindustrien absolut vil beholde som deres forkælede virksomheds hemmelighed.

Familierne, der er blevet tortureret af vindkraftværkers sundhedsskadelige støj dag og nat, har tigget og bedt om at få korrekte støjmålinger indenfor deres eget hjem. Støjen skader nemlig just der, hvor familierne opholder sig og ikke der, hvor vindindustriens teknikere elsker at måle den og senere beregner støjen ved hjælp af industriens egne computerprogrammer.

Kommunerne kan ikke hjælpe deres borgere. Loven er skræddersyet til vindindustriens eksklusive behov for en total fredning. Uafhængige målinger i samtlige frekvenser ned til 0,1 Hz inde i familiernes hjem må efter loven ikke forekomme eller de bliver bare ikke anerkendt. IGNORANCE IS STRENGTH, en desværre meget modern visdom fra George Orwells roman “1984”.

Familierne har måttet leve i afmagt, vrede og sorg i alt for lang tid. De har lidt under for eksempel søvnløse natter, hovedpine, højt blodtryk, hjerteproblemer, næseblod, svimmelhed, kvalme, stress og synsforstyrrelser eller er flyttet langt væk fra deres nu ubeboelige hjem.

Christiansborgs politikere har ikke haft lyst til at besøge deres plagede landsmænd og tilbyde dem at tilbringe en weekend hos dem. Derfor har de ingen anelse om, hvad der foregår derude i de danske landdistrikter. Når en kvindelig toppolitiker kan skrive på sin facebook profil, at “vindmøller” er hendes “hjerteblod”, så forstår man budskabet. Luft- og subsidiedrevne kraftværker er guddommelige, andre kvinders børn, der bor i disse monstrøse vindmaskiners skygge og lider under den pulserende støj, tæller ikke.

Så, med en af de forhenværende miljøministres (Kirsten Brosbøl) ord: Svesken på disken. Lad os dog se, om Danmarks vindkraftværker kan overholde de 20 dB lavfrekvent støj ved samtlige vindhastigheder og ikke kun ved 6 m/sek eller 8 m/sek. Naboer til vindmonstrene er tit vågne om natten og kan måle støjen, når vindindustriens teknikere og Danmarks politikere sover sødt. Slut med den pinlige babysnak om larmende køleskabe, der kunne overdøve Vestas og Siemens og alle andre fabrikanternes gigantiske kraftværker.

Naboerne kan nu slutte sig sammen og anskaffe en højteknologisk støjmåler i fællesskab og tilslutte sig til en international gruppe for dens brugere. VI ER DE MANGE.

TV 2s julegave til Danmarks landfamilier – en lille, men stærk dokumentation over den danske vindkraftmodstand

Det er første gang, at en dansk landsdækkende nyhedsudsendelse har beskæftiget sig med Danmarks voksende vindkraftmodstand, som har spredt sig over hele kongeriget. Det blev kun til få minutter, men hvilket budskab! Landfamilierne VIL IKKE HAVE disse industrimonstre i nærheden af deres hjem. Det var modigt at vise en lykkelig borger, der har sejret over vindkraftplaner i sit område. Nogle borgere i Gram har inviteret den portugisiske forsker prof. Mariana Alves-Pereira for at høre et foredrag om sundhedsskader, der opstår ved påvirkningen fra infralyd.

Borgerne kender familier, der allerede har lidt stor skade og som ikke har kunnet få hjælp hverken hos kommunen, embedslægen, ministerierne eller Christiansborgs politikere. Når monstrene er etableret, så er der ingen hjælp at hente. De mennesker, der er blevet ramt af vindmøllestøjens terror i deres eget hjem, kan ikke gøre andet end at flygte.

Her igen filmen Wind Turbine Syndrome – a Matter of Bad Prevention, der netop handler om danske familier, som bliver “trampet på”. Støjbekendtgørelsen er ikke skabt til at beskytte mennesker, men den danske vind”mølle”industri. Der har ikke andret sig noget som helst siden filmen blev optaget.

Venstres politiker Anni Mathiesen deltog med stor tilfredshed og synlig fornøjelse også i denne franske dokumentation og virker ikke, som om hun har lært noget som helst imens.

En journalistkarriere i Danmark kan hurtigt komme i fare ved at skrive noget negativt om vindindustrien. Hvem ville turde det, hvis man tilfældigvis var ansat hos en meget vindkraftvenlig avis eller tv-station? Ville man ikke blive mobbet ud som Trump tilhænger eller medlem af Dansk Folkeparti? De fleste unge journalisters politiske ståsted er rød-grønt og det inkluderer en betingelsesløs begejstring for Danmarks vind”mølle”eventyr og en accept af andre danske familiers dårligdom.

Vindindustrien har rigtig mange magtfulde venner, ikke kun i politikerkredse og i store organisationer og foreninger, men også i medierne.
Det er meget uhyggeligt, når angsten breder sig hos de ansatte for at blive afsløret som vindkraftmodstander eller bare vindkraftkritiker – eller når man sidder i bestyrelsen af den stor organisation. Det er som om ingen har lært noget af forrige generationers erfaringer, som om ingen har læst George Orwells roman eller har set nogen af filmatiseringer af “1984”. Der ligger ellers forskellige udgaver af filmen på youtube.
Er det ikke pure ondskab at acceptere menneskers lidelser for at give en grådig industri plads til etableringen af mægtige industrianlæg i de engang strengt beskyttede danske landskaber?

Kampen om Hagesholm Vindmøllepark – stop møllerne og mål baggrundsstøjen!

Hagesholm Vindmøllepark – Vattenfall

Siemens og Vattenfall lever i deres eget pragtfulde univers, der bliver præsenteret som teknisk perfekt og gennemtænkt. Den menneskelige faktor kan dog ikke spores. Hagesholm Vindmølleparks hjemmeside beskriver dens gode forhold til naboerne. De reklamerer endda med deres dokumenterede støjmålinger, der viser de lovmæssige resultater. Det gør de helt uanfægtet på trods af de skandaløse forhold med massive støjbelastninger og naboernes sygdom, som har været diskussionsemne i parlamentets forskellige udvalg. Mange delegationer fra Holbæk Kommune har fremlagt deres klager, men Hagesholm Vindmøllepark kan ikke se problemet. MEN: Hvorfor vil de så ikke være med til at stoppe møllerne for en lille stund for at måle baggrundsstøjen, for at måle støjbelastningen helt korrekt?

Hvad siger de støjramte familier, der har forladt deres hjem pga. vindmøllernes utålelige lavfrekvente pulserende støj?

Det lykkedes dem i det mindste at overbevise Christiansborgs politikere om at bestille et “pilotprojekt”, der kræver nøjagtige støjmålinger indenfor de ramte familiers huse. Familierne har dog fuldstændigt mistet tilliden til Miljøstyrelsen og dens akkrediterede firma og har krævet at måtte bruge professor Henrik Møllers støjmåler, der kan bevise lavfrekvent støj.

Lige nu og i de kommende uger er denne meget efterspurgte støjmåler i funktion hos tre familier, der vil finde ud af, hvor høj støjbelastningen i virkeligheden er og hvornår støjen er værst. De vil også gerne vide, hvilke værelser er de mest belastede med det pulserende høje lydtryk. Der er nogle rum i deres huse, hvor familierne ikke kan sove i fred.

Her Aalborg Universitets, dvs. prof. Henrik Møllers, efterspurgte støjmåler og pressemeddelelsen over dens formål:

7fecd4a112207ddc2e718689f016fbbd

Vindindustrien og deres bedste venner kan ikke lide mennesker. De elsker penge, dvs. den vedvarende strøm af gavmilde subsidierne og tanken om Denmarks FØRER-status. Der er nogle, der vil betegne førerrollen som FOR-førerrollen, fordi andre lande helt ukritisk har overtaget Danmarks utilstrækkelige støj- og afstandsregler. At disse regler i hvertfald ikke beskytter folk og fæ i Danmark, kan man læse på Landsforeningen Naboer til Vindmøllers hjemmeside stilhed.eu, hvor der er en lang liste over Danmarks “møllegrupper”. Lokalbefolkningen vil ikke finde sig i invaderingen af deres umiddelbare naboskab og natur. Alle de truede små samfund kender faren ved vindmøllestøj, fordi sygdomsramte familier har stået frem og berettet om deres nød, ikke kun til de lokale medier og venner og bekendte, men også til landets politikere i København.

Her et læserbrev fra Boye Jensen Naboerne står ikke i vejen for grøn energi Han er den forhenværende ejer af Lammefjordens Stauder, der blev udslettet for vindmøllernes skyld. Boye Jensen er nu Formand for Sammenslutningen af flygtede naboer fra kæmpevindmøller i Danmark.

Uddrag fra Boye Jensens læserbrev:

“Hvorfor egentlig bekymre sig om naboerne nu?

Man har flertallet i Folketinget, så kan man jo gøre hvad man vil, ligesom det er sket siden 2004. Men uanset magten får man aldrig naboerne med, for manglende søvn ender med sygdom og død.

Vi har oplyst alle relevante myndigheder om dette problem. Trods det mener sundhedsmyndighederne ikke naboerne har søvnproblemer. Miljømyndighederne mener heller ikke at naboerne har søvnproblemer. Veterinærmyndighederne mener heller ikke vores husdyr behøver at sove. Alle disse myndigheder har overbevist politikerne i Folketinget og vedtaget, at naboer og husdyr ikke har søvnproblemer, uden undersøgelser af nogen art.

Miljøudvalget på Christiansborg har haft utallige deputationer af naboer der har fortalt om problemet, men selv mennesker af kød og blod der fortæller deres skæbnehistorier gør åbenbart ikke indtryk på politikerne.

De praktiserende læger får intet at vide om geneproblemer ved kæmpevindmøller af Sundhedsstyrelsen jf. ovenfor.

Jeg er formand for Sammenslutningen af flygtede naboer fra kæmpevindmøller i Danmark. Jeg synes I skal høre på os, i stedet for jeres velmenende råd vi ikke kan bruge. Vi stiller gerne op.

Det er menneskerettigheder det handler om, derfor forsætter modstandskampen med uformindsket styrke, hvis ikke søvnproblemet bliver løst. Løsningen er meget enkel.

 

Med venlig hilsen

Boye Jensen

Kirsebærhaven 5, 4532 Gislinge.

Formand for Sammenslutningen af flygtede naboer fra kæmpevindmøller i Danmark.”

 

 

 

 

Danmarks Radio dr.dk skriver: “Miljøminister ind i vindmølle-støjsag”, dvs. Venstres miljøminister Eva Kjer Hansen

http://www.dr.dk/nyheder/miljoeminister-ind-i-vindmoelle-stoejsag

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/vindmoeller-smadrer-naboers-liv-kommunen-afviser-maalinger

De mange forhenværende miljøministre har ikke været motiveret til at lave om på støjreglerne for vindmøller, som jo af god grund er skræddersyet til industriens behov. Men nu må det være slut med hemmelige møder og aftaler. Familier der bor ved siden af vindmøller skal beskyttes for lavfrekvent støj og infralyd. En fysisk måling må anerkendes som mere troværdig end listigt konstruerede computerprogrammer.

Det absurde foreslag om at købe naboer til vindmøller ud og overlade terrænet til industrien er helt uacceptabelt. Skal landbefolkningen, som har ejet deres bygninger og jord over generationer, virkelig udskiftes med disse trearmede tyveknægte, fugle- og flagermuse-kværne og pyrotekniske redskaber? Der findes allerede vindparker i hele verden, der dominerer oprindeligt smukke landregioner og alle ved: Vindkraftværkers tid lakker mod enden. Er det meningen, at alle disse vind-koloniserede områder skal forkomme til industrielle lossepladser? Var det ikke bedre at stoppe apparaterne snarest, afmontere dem og finde en fornuftig måde at genbruge skrottet på?

Højt fra mølletårnets top stråler godsets frue, hun føler sig nemlig privilegeret – arveafgiften er ikke et tema længere

http://tvtid.tv2.dk/2015-05-17-godsejer-vil-sikre-arv-bruger-160-millioner-paa-vindmoeller

Kragerup Gods er DET GODE EKSEMPEL for alle de vindglade ministerier, styrelser og kommuner for ikke at nævne DTU og RUC med alle deres små forskningsinstitutte. Og naturligvis for Danmarks Vindmølleforeningens medlemmer og Vindindustrien med Vestas og Siemens osv. osv.

På Kragerup gik det nemlig som smurt – i modsætning til mange andre steder i landet. Der kom ikke den mindste flagermus eller rovfugl, ikke det mindste vandløb eller en kirkebygning på tværs. Og heller ikke nogen som helst tætboende nabo. Og hvis der alligevel gjorde, så kunne man sikkert lige arrangere en lille dispensation, som jo er så let at få i den så kunstfærdigt fremstillede VVM.

Godsejeren ville meget meget gerne tjene masser af penge. Hendes eneste datter skulle jo engang være i stand til at overtage det gamle gods. Det har jo været i familien i mange generationer og nu hang statens arveafgift som en kulsort sky over familiens skæbne. Arveafgiften er dybt uretfærdig og uforståelig, når det drejer sig om gamle landbrugsejendomme. Enig.

Men Kragerup Gods er blevet solgt på statens præmisser alligevel. Nu har det stolte gods seks monstrøse tårne på sine marker, som kræver pasning og pleje indtil de om nogle år skal fjernes forsvarligt fra fædrene jord. Det er ikke kommunen, der vil påtage sig det og heller ikke staten. Staten ved ikke engang, hvor det farlige affald skal deponeres. Når der nu kommer beviser på bordet, hvor farlige vindkraftværkers støj er for mennesker, så skal de truede naboer jo flyttes – eller maskinerne skal stoppes og demonteres. Det kunne blive dyrt.

Er der nogen, der undrer sig, hvor lidt klodens redning spillede i denne eventyrlige historie? Denne lille del af kloden var aldeles grøn og frisk og sund, inden vindmøllerne kom op.