Kategoriarkiv: Sundhedsundersøgelser

Søvnig og depressiv i Vestasland

Støj fra vindturbiner er ikke sund – den skader naboernes søvn og livskvalitet.

Kræftens Bekæmpelses sidste to videnskabelige artikler udkom den 13. marts 2019 i det videnskabelige tidskrift “Environmental Health Perspectives”. Den ene af artiklerne hedder: “Impact of Long-Term Exposure to Wind Turbine Noise on Redemption of Sleep Medication and Antidepressants: A Nationwide Cohort Study.” Påvirkningen af vindturbinestøj over lang tid og receptpligtig medicin for søvnforstyrrelser og depression.

Naboer til kæmpevindmøller fra Danmark og udlandet har ventet på undersøgelsens resultater siden 2013. Dengang var det alles forventning, at undersøgelsen ville være afsluttet efter to år. Sådan kan det stadig læses på vindinfo.dk/sundhedsundersoegelse.

Citat derfra:

Det forventes, at undersøgelsen vil kunne færdiggøres på cirka. 2 år. Det vil sige inden udgangen af 2015. Som tidligere nævnt peger den eksisterende viden på, at nogle mennesker oplever støjgener fra vindmøller, men at der indtil nu ikke er påvist en sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter. Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet finder derfor på det foreliggende grundlag, at igangsættelsen af den nye undersøgelse ikke bør bruges som argument for ikke at fortsætte den planlægning for vindmøller, som følger af energiforliget, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget. Den nye undersøgelse kan forhåbentlig være med at få afklaret nogle af de spørgsmål, der er usikkerhed om.”

Vindinfos tekst fra 2013 beskriver ganske tydeligt meningen med sundhedsundersøgelsens igangsættelse. Den skulle afkræfte landfamiliernes beretninger om søvnløse natter, hovedpine, trykken for ørene, svimmelhed, kvalme og hjertebanken og meget mere. Officielt betegner man menneskers udsagn om disse sundhedsskader som “anekdotisk”. Bare en lille subjektiv fortælling. Undersøgelsen har ALDRIG været tænkt til at vise hjertelig omsorg for Danmarks landbefolkning, fordi den slags følelser findes ikke i hovedstadens politiske elite. Christiansborgs grønne hjerte slår energisk for vindindustriens beton- og stålfossiler og visionen om DANMARK SOM DEN GRØNNE STORMAGT. Håbløst teknologisk forældede, vejrafhængige vindapparater bliver betragtet som vigtigere end landfamiliernes livskvalitet og helbred. De grønne STORMAGTSfantasier spøger i gangene på slottet, fordi de fleste politikere ikke har opdaget endnu, at DAMPMASKINEN ER OPFUNDET og at den kan levere strøm døgnet rundt, året rundt – i modsætning til vindkraftanlæg.

Undersøgelsens resultat: “In conclusion, in a large nationwide population, we found suggestions of an association between exposure to high levels of outdoor nighttime WTN and increased risk of first-time redemption of sleep medication and antidepressants. This association was strongest among the elderly.”

Sundhedsministeriet skriver i et notat: ” Undersøgelsens resultater og konklusion for gruppen af deltagere, der gennem 5 år var udsat for en gennemsnitlig natlig vindmøllestøj på over 42 dB(A) var der indikationer på en sammenhæng med øget risiko for indløsning af recepter på sovemedicin og antidepressiva sammenholdt med gruppen, der var udsat for vindmøllestøj under 24 dB(A). For udsættelse for indendørs lavfrekvent fandtes ingen sammenhæng med øget risiko. I analyserne, hvor forskerne undersøgte, om sammenhængen med indløsning af recepter var forskellig afhængig af alder, viste resultaterne for deltagerne over 65 år en sammenhæng mellem høje niveauer af udendørs natlig vindmøllestøj og øget risiko for indløsning af recepter på sovemedicin og antidepressiva. For deltagere under 65 år var der ingen sammenhæng. Forfatterne konkluderer, at de fandt indikationer på en sammenhæng mellem høje niveauer af udendørs natlig vindmøllestøj og øget risiko for førstegangsindløsning af recepter på sovemedicin og antidepressiva. Sammenhængen var stærkest blandt de ældre. Der fandtes ingen konsistente sammenhænge for indendørs natlig lavfrekvent vindmøllestøj. Da det er den første undersøgelse af sin art, og der i mange af grupperne kun er få deltagere, er det ønskeligt, at resultaterne reproduceres i undersøgelser fra andre forskergrupper. “

“Sammenhængen var stærkest blandt de ældre”. Forskerne påpeger, at ældre mennesker plejer at være mere hjemme på adressen. Dermed er denne gruppe af naboer til store vindkraftanlæg dobbelt belastet, nemlig dag og nat. Men hvad med borgere, der arbejder på deres hjemadresse eller er kronisk syge i forvejen? Der er ikke data nok til at undersøge dette. Kræftens Bekæmpelses undersøgelse har meget store mangler, fordi undersøgelsens astronomisk mange støjdata over mange års timer ikke kan være nøjagtige. Det handler om beregninger, ikke målinger. De helt store vindkraftanlæg er underrepræsenteret, men det er dem, der er årsag til landfamiliernes klager. Danmarks politikere holder sig godt beskyttet indenfor Christiansborgs mure og har åbenbart ingen venner i andre lande. Derfor skammer de sig ikke, at fortsætte deres konkurrence med en meningsløs og sundhedsskadelig energipolitik. Hvordan ellers kan politikere og myndigheder lukke af for den store elendighed i alverdens vindmølleområder? Er de uvidende eller kyniske?

Lavfrekvent vindmøllestøj om natten giver helbredsrisici – Kræftens Bekæmpelses Sundhedsundersøgelse er offentliggjort

Vindmøllenaboerne takker Kræftens Bekæmpelses forskerteam for deres omhyggelige videnskabelige arbejde, som giver de støjramte familier ret, selvom de nye store vindkraftværker slet ikke er med i undersøgelsens data. Der mangler alle de større vindparker, der er rejst efter 2013 med 3 MEGA WATT maskiner og mere, som blev stillet op uden den mindste faglige vurdering af eventuelle sundhedsfarer. Danmarks ministerier havde på forhånd vurderet, at landets energipolitik vejede tungere end menneskeliv og opfordret kommunerne til at fortsætte deres planlægning og udbygning med vindkraft. Undersøgelsens resultater kan ikke glæde en ansvarlig politiker, som ønsker at passe på sit lands befolkning.

Short-term nighttime wind turbine noise and cardiovascular events. A nationwide case-crossover study from Denmark

Link: 1-s2.0-S0160412017317889-main

I undersøgelsens indledning står:
“Nighttime noise exposure is considered particularly hazardous and has been associated with disturbance of sleep, from full awakenings to unconcious autonomic perturbations, such as sleep stage changes and body movements; the latter from outdoor noise levels of down to 30 dB. Nighttime noise exposure has been associated with reduced cardiac parasympathetic tone, high blood pressure, endothelial dysfunction, oxidative stress and increased levels of stress hormones shortly after noise exposure or on the morning after.”

Oversættelse: “Udsættelse for nattestøj betragtes som særlig farlig og har været forbundet med søvnforstyrrelser, fra fuld opvågning til ubevidste autonome forstyrrelser, såsom forandringer i søvnstadiet og krops- bevægelser; sidstnævnte fra udendørs støjniveauer ned til 30 dB. Nattestøjseksponering har været forbundet med nedsat hjerteparasympatisk tone, højt blodtryk, endoteldysfunktion (Wiki: Endotel eller endotelium er det lager af celler, endotelceller, der dækker blodkarrenes inderside), oxidativ stress og forøgede niveauer af stresshormoner kort efter støjeksponering eller om morgenen efter.”

Trafikstøj er en videnskabeligt anerkendt dræber. Flytrafik og vejtrafik forstyrrer naboernes nattesøvn og fører til alvorlig sygdom.

Hvad er forskellen mellem støj fra fly og vindmøllestøj bortset fra, at vindmøllestøj opleves som mest generende? Efterhånden er de nyeste vindmaskiner gigantiske og har samme vingefang som en jumbojet. Deres rotorblade pisker rundt med 400 km i timen, men fjerner sig aldrig. Det betyder, at lydtrykket ikke forsvinder i den blå luft. Der er ingen start og ingen landing. Det har store konsekvenser for de mennesker, der skal leve i nærheden af vindparker. Tusindvis af vindkraftnaboer i den vestlige verden har klaget over søvnforstyrrelser fra vindmøllestøj. Mange familier har måttet flygte fra deres hjem for at overleve, mens andre må tåle torturen hver nat og opleve deres fysiske og psykiske kræfter svinde. Ikke alle har råd til at flytte fra deres hjem.

Vindmøllefamilierne har ventet længe på undersøgelsens første resultat og havde frygtet det værste, at der nemlig ikke var det mindste bevis på støjens skadelighed. Kampen om anerkendelsen af landfamiliernes lidelser har været uendelig lang. Her en artikel fra dr.dk:

Bliver folk syge af støj fra vindmøller_ _ Viden _ DR

“Vi skal undersøge, om støj fra vindmøller giver mennesker forøget risiko for hjertekarsygdome, siger Mette Sørensen, der skal stå i spidsen for projektet. Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Boligministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse giver sammen 1,7 millioner kroner til projektet.”

Sådan stod det i dr.dk’s netavis den 16. januar 2014. Der er sket en hel del siden. Støttebeløbet fra ministerierne blev ca. fordoblet, tidsplanen blev revideret igen og igen og spekulationerne omkring undersøgelsen blev mere og mere desperate.

Danmarks Vindmølleforening sendte deres energipolitiske senioranalytiker Jens Peter Hansen, også begejstret cykelrytter, i byen for at håne de ramte familier. Således skrev han i Fyns Amtsavis om Kræftens Bekæmpelses Undersøgelse som svar på et læserbrev, hvor pensioneret overlæge Peter Prinds havde vovet at tvivle på undersøgelsens måske ubrugelige resultater i forhold til vindmøllenaboernes beskyttelse.

Den 3. februar 2018 skrev Jens Peter Hansen:

“Ubrugelig i forhold til hvad? Set i lyset af et anerkendt videnskabeligt arbejde indtil nu ikke har på vist negativ helbredsmæssige effekter ved naboskab til vindmøller, vil ej heller denne undersøgelse næppe kunne udruste vindmøllemodstandere med de “lig på bordet”, de i den grad har behov for at kunne fortsætte deres skræmmekampagne.”  [sic]

Det viser, hvor betændt debatten er blevet. Helt uskyldige familier i Danmarks landdistrikter bliver beskyldt for at lyve om deres hverdag med vindmonstre. Hr. cykelrytter Jens Peter Hansen har hele Danmarks magtfulde ministerier og organisationer på sin side, flankeret af de rødgrønne medier, mens vindmøllenaboerne ingen betalt lobby har.

Familierne kan kun håbe på ordentlige kommunalpolitikere, der vil kræve uafhængige STØJMÅLINGER I DE RAMTE FAMILIERS HJEM.

 

 

Mens vi venter på Kræftens Bekæmpelses Sundhedsundersøgelse

Spændingen er næsten ikke til at holde ud. Om få uger eller måske få måneder vil den første artikel om vindmøllestøj og helbred ligge på bordet. Hvis resultaterne af denne meget omfattende registerundersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse er entydige i deres udsagn og viser statistisk signifikante negative helbredspåvirkninger, så vil den danske regering blive tvunget til at tage stilling til deres nuværende energipolitik. At udsætte landfamilier for vindkraftværkers skadelige støjudsendelser tæt på boligerne, ville betyde et fravalg af mennesker til fordel for maskiner. At skade danske vindmøllenaboer og ligeledes borgere fra hele verden med danske vindkraftværkers støj kan ikke forsvares med tvivlsomme klimamål og eksporttal.

Dengang, da Klima-Energi-og Bygningsministeriet under Martin Lidegaard, Miljøministeriet under Ida Auken og Sundhedsministeriet under Astrid Krag blev enige om at betale for en sundhedsundersøgelse over vindmøllestøj, forventede de kun beroligende resultater. Regeringen og Folketinget må nærlæse artiklerne og gøre sig nogle tanker om deres ansvar for folkesundheden i landdistrikter, især i det hårdt ramte Jylland.

Indtil nu har ministerierne, myndighederne eller kommunalpolitikere ikke vist en ærlig interesse i at undersøge, hvilke videnskabelige studier om støj, søvn og helbred, der mon findes på verdensplan. Det er ellers en meget simpel opgave, som en studentermedhjælper sagtens kunne klare. Man slår bare op på det amerikanske medicinske biblioteks hjemmeside og leder efter emner eller navne.

Her er linket: Home – PubMed – NCBI

Her en helt ny artikel, som Kræftens Bekæmpelses forsker Mette Sørensen er medforfatter på:

The adverse effects of environmental noise exposure on oxidative stress and cardiovascular risk. – PubMed – NCBI

Vi kan anbefale at søge internationale artikler under søgeordene: “infrasound and health” – “lowfrequency noise and health” – infrasound and rats” – “infrasound and animals” – lowfrequency noise and “cardiovascular disease” – noise and cardiovascular disease”.

Vindmølleindustrien og dens venner nægter at erkende, at deres gigantiske friluftsventilatorer udsender infralyd. Derfor har Danmark meget industrivenlige regler, der ikke tillader præcise målinger indenfor naboernes hjem. Dermed bliver det meget svært at diskutere den lavfrekvente støjs og infralydens skadevirkninger, som er dokumenteret i talrige videnskabelige artikler. Politikerne stiller sig dummere end de kan være. Lyd som en fysikalsk størrelse findes nemlig ikke i deres verden. Hvis artiklerne ikke taler om vindkraftværker, men kun om skadelig lyd, så kan de trække i land. De vil ikke forestille sig, at der kunne være en sammenhæng mellem de sundhedsskader, der er bevist ved mange tests med infralyd og dyr eller mennesker.

Ellers er den australske sundhedsundersøgelse i gang. Der er afsat en tid på fem år, de første to år er allerede gået. Det vil sige, at Danmarks undersøgelse vil blive bemærket og citeret i Australien. Internationale forskere supplerer hinanden og ønsker ikke at blive presset til at levere et bestilt resultat.

Flinders University’s five-year study looks into wind farms’ effects on health – ABC News (Australian Broadcasting Corporation)

Danmarks politikere holder vejret. De vil holde fast i deres irrationale energipolitik, hvis resultater kan kontrolleres løbende på denne hjemmeside: Electricity Map _ Realtids CO2-udledning af elforbruget

Danmarks CO2 regnskab befinder sig på samme niveau som Ukraine, Rumænien, Ungarn og Rumænien. Så meget for den grønne omstilling.

Hvornår stopper vildledningen af Danmarks befolkning?

Ministerier og myndigheder plus deres hjertevenner fra vindindustrien vil hellere gentage den ene bastante sætning igen og igen, som blev udsendt fra selveste Sundhedsstyrelsen i 2015: “Sundhedsstyrelsen følger løbende med i den videnskabelige litteratur om helbredseffekter af vindmøllestøj og vurderer, at der ikke er fundet belæg for en sammenhæng mellem støj fra vindmøller og selvrapporterede helbredseffekter.”

Det er ellers sprogakrobatik efter kunstens (eller politikeres) regler. Når Sundehedsstyrelsen “vurderer, at der ikke er fundet belæg”, har den sikret sig, at ingen vil kunne sagsøge medarbejderne. De vurderede jo bare og så var det bare sådan, at de troede og de ikke vidste bedre. Et cirkusnummer på bekostning af de støjramte familier.

svar-paa-forespoergsel-fra-norddjurs-kommune

brev til borgmestre om sundhedsundersøgelse

Ny dansk sundhedsundersøgelse – Hjerteforeningen annoncerer lynresultat – og opfordrer til at købe “hjertestrøm” fra vindmøller

Hjerteforeningens medlemsblad fra juni 2017 præsenterer en ny sundhedsundersøgelse om vindmøllestøj og hjertesygdom på side 29: “Derfor-forsker-jeg”.

Mange vindmøllenaboer fik sig en stor overraskelse, da de hørte om Hjerteforeningens helt egen sundhedsundersøgelse. Hvordan kunne det dog lade sig gøre, at hemmeligholde denne nye registerundersøgelse indtil nu, når der har været så meget opmærksomhed omkring Kræftens Bekæmpelses meget omfattende studie? Nogle kommuner afventer netop resultaterne af denne store undersøgelse, selvom den skulle have været afsluttet for lang tid siden.

Hvorfor behøvede Hjerteforeningen starte en meget mindre undersøgelse, når den offentligt finansierede undersøgelse nærmede sig sin afslutning i nuværende år 2017 og den første artikel er sendt afsted til et videnskabeligt forlag allerede for nogle måneder siden?

Vindmøllenaboer og alle andre borgere, der netop ikke ønsker at få en vindpark tæt på deres hjem, er et meget videbegærligt folkefærd og undrer sig.

Først og fremmest synes landdistrikternes truede medborgere ikke om Hjerteforeningens besynderlige engagement i vindmøller. Køb “hjertestrøm fra vindmøller” er en grotesk opfordring fra en organisation, der skal varetage hjertesyge menneskers interesser. Det er ganske enkelt løgnagtigt at påstå at kunne sælge vindmøllestrøm, fordi elektricitet ligesom rindende vand kan ikke skilles ad fra de forskellige kilder.

Når man så kaster et blik på Hjerteforeningens bestyrelse, undrer det jo ganske voldsomt, at næstformanden Peter Højland er en herre, der er selveste formand for Siemens Denmarks bestyrelse. Hvilken interesse skulle Siemens Danmark have i at forske i vindmøllestøj, uden at have resultatet parat til deres eget formål? At regne baglæns er en snedig kunst, som vindmølleindustrien og dens venner i ministerierne behersker til perfektion.

Hvis Siemens Danmark virkelig var interesseret i sygdom fra vindmøllestøj, ville koncernen selvfølgelig have givet tilladelse til præcise støjmålinger i naboernes huse ved for eksempel Hagesholm Vindmøllepark i Holbæk Kommune. Der havde man jo med glæde have lukket alle vindkraftværker ned i nogle minutter for at måle baggrundstøjen. Siemens og Vattenfalls høje herrer var jo fluks kommet forbi de støjplagede naboer og havde tilbudt dem at betale sundhedsundersøgelser ved hjertespecialister og arbejdsmedicinere.

Men: Ligesom Danmarks ministerier ønsker Siemens kun at imødekomme naboernes bekymringer og afkræfte mistanken og det gør man med en saft- og kraftløs sundhedsundersøgelse, hvor man netop ikke inkluderer de ramte familier.

Hjerteforeningens bestilte registerundersøgelse bliver skrevet ud fra Den danske sygeplejerske kohorte, som er materiale fra to spørgeskemaundersøgelser fra årene 1993 og 1999, her en nærmere forklaring:

Diakonissestiftelsen – Den Danske Sygeplejerskekohorte

Man skal have en meget speciel forståelse for den slags videnskabelighed, for at blive imponeret.

Hvorfor skal der egentlig bruges en gammel spørgeskemaundersøgelse, der bliver sat i gang for at forske i kvinders overgangsalder og hormonpræparaters indvirkning på deres sundhed?

Hvad er forventningen til resultatet?

Hvis nogle af disse sygeplejersker tilfældigvis har boet i nærheden af vindmøller og hvis de nu har fået en hjertesygdom, der ikke skyldes røg eller for meget alkohol eller arvelig sygdom, så kunne det måske være, at det var vindmøllens skyld. 1993 – 1999, hvor store var vindmøllerne på det tidspunkt? Hvor mange hjertesyge vindmøllenaboer skal der bruges fra denne sygeplejerskeundersøgelse for at vise et resultat, der er statistisk signifikant? Det er det store spørgsmål.

Det er umuligt at få øje på et ærligt initiativ for at klarlægge situationen, ellers havde sundhedsmyndighederne for længst fået indkaldt de familier, der har klaget over helbredsproblemer på grund af vindmøllestøj.

Myndighederne ville have registreret alle de borgere, mænd, kvinder og børn, der bor tæt på vindparker og som har vist tegn på sundhedsskader.  Ministerierne havde for længst sørget for ærlige støjmålinger inde i disse landfamiliers huse, i stedet for at lade vindmølleindustrien styre vindmøllers lovgivning.

Danmarks Vindmølleforeningens kamp om overlevelse – bl.a. ved hjælp af den “fine” ven, professor emeritus Simon Chapman

Danmarks Vindmølleforening med sin sekretariatsleder Henrik Vinther er meget fortvivlet. Danskerne derude på landet kan ikke lide gigantiske, larmende og hæslige vindapparater.

De vil bare ikke have dem og nu er det lykkedes for nogle af Jyderne, at overbevise en gruppe af deres kommunalpolitikere om vindparkers skadelige virkning på menneskers sundhed og nærmiljøets trivsel.

Det er jo meget skidt for vindforretningen. Investorerne og lodsejerene har brugt så ufattelig mange dejlige danske kroner på at forberede det hele, og nu gik eventyret i vasken. Øv. øv og atter øv. Årsagen til denne fiasko må findes. Kunne det være, at den portugisiske professor Mariana Alves Pereiras foredrag i Gram var skyld i den massive modstand? Nå, så må sekretariatslederen jo finde på noget. For nogen er det altid det nemmeste, direkte at angribe ubekvemme personer, dvs. straks dolke dem i ryggen og gøre et forsøg på, at overbevise borgerne om deres helts eller heltindes uduelighed.

Denne uværdige strategi er meget brugt i det fjerne Australien, hvor danske Vestas har formået at invadere verdensdelen med ufattelig mange og gigantiske vindparker. Henrik Vinther fandt sin allieret helt derude. Det handler om professor emeritus Simon Chapman. Denne herre har gjort sig bemærket ved at gøre brug af betegnelsen “wing-nuts” for vindmøllenaboer, som har klaget over Vestas’ vindkraftstøj i deres hjem og de opståede alvorlige helbredsproblemer. Han har offentligt udtalt og skrevet, at disse mennesker er simulanter, der lider under NOCEBO effekten og at dette kan sammenlignes med almen overtro. Simon Chapman har strikt afvist at besøge familierne i deres støjforpestede hjem, fordi han jo heller ikke besøger folk, der tror på alt muligt skørt og irrationelt. Kort og godt: Simon Chapman er en hardliner, der tit og ofte har holdt foredrag for vindindustrien og har skrevet nogle deraf prægede artikler for at styrke Australiens “bæredygtige” energipolitik.

Stopthesethings.com har bragt senator John Madigans tale på sin hjemmeside. Her forklarer han, hvorfor han undtagelsesvis går efter manden og ikke efter bolden. Simon Chapmans adfærd fortjener at blive offentligt kendt.

Senator John Madigan Skewers Simon Chapman – STOP THESE THINGS

Når vi nu kigger nærmere på Chapmans artikel, så kan vi gætte os til, at Henrik Vinther åbenbart ikke har regnet med, at nogen gider at læse den. Den skulle nok bare lige bruges til at berolige foreningens medlemmer. At fremvise en ægte professor fra Australien, det måtte være nok til at redde medlemmernes nattesøvn og samvittighed.

Faktum er: Simon Chapman er ikke læge og ikke akustiker og har dermed slet ikke kompetence til at udtale sig om vindmøllestøjens virkning på mennesker. Han har ikke nogen anelse om den naturvidenskabelige del af sagen og har heller ikke lyst til at sætte sig ind i den forskning, der allerede findes. Han er uddannet sociolog og hans speciale er rygning og tobaksreklamer. På University Sydneys hjemmeside Emeritus Professor Simon Chapman – The University of Sydney bliver hans værker præsenteret. Der vises ingen forskning, der har med støj eller sundhedsskader pga. vindkraftværker at gøre. Chapman har ikke brugt sit liv på, at bevise vindmøllestøjens uskadelighed ved hjælp af videnskabelig forskning.

Henrik Vinther har valgt Chapman’s lille artikel fra 2013, fordi den handler om et – for vindindustrien – farlige emne: Vibroacoustic Disease. Efter Mariana Alves Pereiras foredrag i Gram i november 2016, var der åbenbart pludselig akut behov for at finde et våben mod den portugisiske forskning i infralydens virkning på mennesker.

Simon Chapman og hans medforfatter bruger en noget sælsom metode: forfatterne googler sig igennem internettet og jagter beviser for denne meget enestående og specielle forsknings “manglende anerkendelse”. Målet er at afkræfte resultaterne, så forskernes arbejde ikke skal kunne bruges som bevis for infralydens skadevirkninger.

Skal videnskab ikke være fornyende og ærlig i sin søgen efter sandhed? Her handler det om en planlagt smædekampagne for at opfylde et eneste mål: at forsvare vindindustriens selvopfattelse om at være sundhedsfremmende. Chapman og hans kollega måler hverken støj eller undersøger mennesker/dyr for sundhedsskader efter udsættelse af lavfrekvent støj/infralyd.

I konklusionen afslører hr. Chapman og hans medforfatter deres energipolitiske agenda og viser dermed deres fælles interesse med sekretariatslederen for Danmarks Vindmølleforening Henrik Vinther:

“The term “vibroacoustic disease” resonates with a portentousness that may foment nocebo effects among those hearing about it and assuming it to be an established disease classification, ackknowledged in medicine.”

“Wind turbines have the potential to make further major contributions to renewable energy generation, and thereby to reduce greenhouse gas emissions. Health concerns are being used by wind energy opponents to thwart new projects. Regulary authorities should take care to critically examine the quality of evidence for claims that wind turbines harm health.”

Oversættelse: “Begrebet vibroakustisk sygdom genlyder med en ildevarsel, som kan skabe nocebo effekter blandt de, der hører om det og formoder, at det er en anerkendt sygdoms klassifikation i medicin.”

“Vindturbiner har potentialet at gøre store bidrag til den bæredygtige energiproduktion og dermed at reducere drivhusgas forureninger. Helbredsbekymringer er blevet brugt af vindenergi modstandere for at forpurre nye projekter. Beslutningstagende myndigheder bør sørge for kritisk at undersøge bevisernes kvalitet over for påstande, at vindturbiner skader helbredet.”

Hele artiklen findes her:2013-how-the-factoid-of-wind-turbines-causing

Danmarks Vindmølleforening har et formål: at fremme vindkraftudbygningen i Danmark. Henrik Vinther tjener sit daglige brød ved at arbejde for denne forening. Fred med det.

Men det er direkte uanstændigt, udansk og uværdigt at nedgøre internationale forskere, der i årtier har arbejdet seriøst og ihærdigt for at forstå flymekanikeres alvorlige sygdom.

Vindkraftværkers støj var slet ikke et emne, da forskerteamet i Portugal begyndte med deres arbejde. Lavfrekvent støj og infralyd forekommer som bekendt ikke kun ved vindkraftværkers drift, men også ved driften af andre store maskiner, f.eks. fly og helikoptere eller skibsmotorer.

Forskningen står ikke stille, men den tager rigtig lang tid. Allerede i dette år 2017 vil der komme resultater fra Danmark og Tyskland. Der er løbende undersøgelser i gang og på grund af det vil Tysklands støjregler for lavfrekvent støj og infralyd blive ændret i år. Det er snart slut med at nøjes med støjberegninger. Nu skal der måles helt ned til de laveste frekvenser i menneskers hjem. Nogle myndigheder har forstået alvoren!

Men ingen regering i verden har nogensinde indkaldt sygdomsramte vindkraftnaboer til lægelige undersøgelser for at forstå sammenhængen mellem et tæt naboskab til vindkraftværker og boliger. Sundhedsstyrelsen i Danmark vil ikke lytte til familierne og afviser en dialog med dem. Det ødelægger tilliden til det politiske system.

Det ville klæde Danmarks Vindmølleforening at opføre sig fair og lydhør overfor mennesker, der klager over vindkraftværkers støj og at vise en anstændig og saglig stil i forhold til internationale forskere. 

 

 

Ny sundhedsundersøgelse fra Storbritanniens regering

review-of-the-evidence-on-the-response-to-amplitude-modulation-from-wind-turbines-publications-gov-uk

De borgere, der har været udsatte for vindmøllestøj, ved hvor speciel oplevelsen af støjen er. Lydtrykket fra infralyden 0,1 – 20 Hz er meget høj og i kombination med de meget stærkt svingende lydfrekvenser fra kraftværket er belastningen immens. Der nytter det ikke noget, at manipulere sig frem til et gennemsnit og påstå, at vindmøllestøj er uhørbar og at loven beskytter naboerne.

Det mest fortvivlende er, at danske politikere ikke har villet høre på naboernes klager og har forsvaret vindindustriens maskineri i stedet for borgerne. De har heller ikke villet undersøge de forskellige videnskabsfolks dokumentation for støjbelastningen.

Vi kender det yderst kyniske udtryk om “det politiske valg”. Vi har forstået: politikerne syntes, at de skulle vælge mellem mennesker og maskiner. Og maskinerne vandt.

Men nu kommer flere og flere undersøgelser, der beviser, at vindmøllenaboerne har lidt stor skade i alle de år. Hvordan har politikerne tænkt sig at erstatte familiernes tab? Sundhed, hus og hjem – hvad koster alle de år med lidelser og bekymringer?

Glemt norsk skoletekst tilbage fra 1987 i “VITEN”, et tidskrift for skoleelevers naturfag – om INFRALYD

Den norske forfatter til denne oplysende tekst i tidsskriftet “Viten” hedder professor Alv Egeland, er lektor i fysik og årgang 1932. “Viten” er et tidsskrift og nu også/eller hjemmeside for naturfag i norske skoler. Teksten handler om INFRALYD.

“INFRALYD” er blevet et forbudt ord i nogle danske rød-grønne miljøer, hvor man ikke tror på den slags. Den fremherskende mening er, at det der må være noget psykisk og det kan helt sikkert afhjælpes med en lille værditabsordning og et par andele i vindmølleparken. Er det ikke ligefrem bevist, at vindmølleejere aldrig brokker sig over støj?

Her kommer fotokopierne fra denne udmærkede og let forståelige artikel fra 1987, en side af gangen. Dengang havde man ikke fordomme overfor bestemte fysikalske kendsgerninger og kunne endnu tillade sig at undervise de store skoleelever i emnet INFRALYD.

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

Der er en meget interessant passage i teksten: “Helikoptere kan identificeres”. Da helikoptere er et vigtigt transportmiddel til civile og militære formål, er de af betydelig interesse, skriver forfatteren.

Citat på norsk:  “Rotorene står for det aller meste av infralyden, og ethvert helikopter har sitt eget, karakteristiske lydbilde. Ved nøjagtige målinger kan man faktisk identificere enhver helikoptertype på grunnlag av lydbildet. Man kan til og med opdage eventuelle tekniske fejl med slike lydmålinger, og målingerne kan utføres selv om helikopteret er under horizonten”

Vores videbegærlige spørgsmål: Er et vindkraftværk ikke i grunden en slags helikopter, der ikke kan komme fra stedet, fordi den jo er monteret på en mega skorsten? Og var det ikke støjeksperten i Australien, Steven Cooper, der havde fundet vindkraftværkers individuelle “signatur”? Hver vindmølle har sit eget lydbillede. Hvad er det mon for nogle måleinstrumenter, der blev brugt til at dokumentere helikopteres infralyd i professor Alv Egelands unge år?

Og her infrasound_508(1) er en hel samling af artikler fra 2001, der handler om INFRALYD. National Institute of Environmental Health Science (NIEHS) har udgivet et litteratur review om INFRALYDENS virkning på mennesker. Baggrunden for dette initiativ var de gentagne klager fra borgere, der oplevede gener fra dybe lyde i omgivelserne. Der konstateres, at mange af undersøgelsernes resultater viste, at blodtrykket, åndedrættet og balancen hos mennesker blev negativt påvirket af INFRALYD. Når man går undersøgelserne igennem, kan man se, hvordan forsøgene blev udført: testpersonerne plejede at være unge mænd og tidsrummet for støjbelastningen var meget kort. Flere af artiklerne findes kun som en kort engelsk opsummering, fordi forsøgene blev udført og beskrevet i andre lande. Det er selvfølgelig ikke blevet lavet forsøg over mange døgn over flere uger, måneder eller år. Det ville hverken have været lovligt eller muligt at udsatte testpersonerne for mere støj end mest nødvendigt for at få et eller andet tydeligt resultat.

Men det er den permanente støjpåvirkning over mange år – resten af beboernes liv, som mange vindmøllenaboer skal leve med. Der er ikke vilje tid at lytte til Aalborg akustikernes advarsler og lære af deres målemetoder. Resultaterne vil nemlig skade den privilegerede vindindustri. IMG

 

JOKER eller JOKE? – Kræftens Bekæmpelses sundhedsundersøgelse

http://www.dkvind.dk/html/nyheder/2016/110816.html

En jublende Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening, forkynder just som en euforisk dørsælger, at danske vindkraftværkers fremmarch er sikret. Han kan nemlig læse mellem linjerne og forstå en halvkvædet vise. Han har sin egen måde at fortolke et intetsigende brev til egen fordel og udtaler straks på foreningens hjemmeside: “Det er en meget skrap og klar udmelding fra de ansvarlige ministre. Nu må vi forvente, at også de sidste kommuner kommer i gang igen, så vi hen over de næste år kan få en kontinuerlig og rolig planlægningsproces med beslutninger på et seriøst grundlæg.”

Den videbegærlige læser kan finde borgmesteren Geils utålmodige brev til Danmarks ansvarlige ministerier og ministrenes svar lige under Asbørn Bjerres opmuntrende opråb til landets tøvende kommuner.

Danmarks nuværende og måske kommende vindmøllenaboer er ikke spor imponeret. Mange har nemlig læst Jesper Tynells oplysende bog Mørkelygten om Danmarks embedsmænd og deres samspil med ministrene og har forstået hemmeligheden bag et nøje afvejet ministersvar. Her gælder det om, ikke at skrive noget, der er klart ulovligt og usandt. Det lykkedes fuldtud i de tre ministeriers skrivelse til hr. borgmester Geil. Her bliver der nemlig ikke sagt noget som helst nyt. Der bliver bare konstateret, at Danmarks (ufatteligt uengagerede) Sundhedstyrelse ikke har kendskab til videnskabelige resultater, men det betyder på ingen måde, at de ikke findes. Hr. Asbjørn Bjerre mener dog, at have forstået brevets indhold på den helt rigtige måde.

Først og fremmest vil vind-alarm-danmark.eu med deres svært skadede familier holde fast ved, at Kræftens Bekæmpelses forskere IKKE har udtalt sig om undersøgelsens resultater, fordi deres serie af artikler SLET IKKE ER UDKOMMET. Dette ville først være tilfældet, hvis artiklerne havde været igennem en INTERNATIONALT ANERKENDT AKADEMISK PROCEDURE, der hedder antagelse af artiklerne i et internationalt anerkendt tidsskrift. Og dette sker faktisk kun efter et peer review, dvs. en kvalitetskontrol fra videnskabsmænd eller -kvinder. Så langt er sagen slet ikke kommet. 

Vindmøllefamilierne ville helst have set et meget klart brev fra de tre ministerier, som dog ikke kan fås foreløbigt. Derfor har vi arbejdet med en version, der passer meget bedre til den oplevede virkelighed. Dette reviderede brev skal hjælpe politikerne til en bedre forståelse for landbefolkningens intelligens og deres vrede over den hensynsløse vindmøllepolitik i mange kommuner.

vind-alarm-danmarks borgmesterbrev

Nuno A. A. Castelo Branco , Mariana Alves-Pereira og deres team i Lissabon/Portugal er de forskere, der ved mest om infralydens skader og hvordan man diagnosticerer VAD

Euronoise2015-000601

I 2015 har Prof. Mariana Alves Pereira holdt et foredrag ved http://www.euronoise2015.eu/ om hvordan man ved hjælp af specielle vævsundersøgelser kan stille diagnosen VAD, Vibro Acoustic Disease. Nu er den skriftlige dokumentation tilgængelig for de læger, der endelig vil vide, hvad hele diskussionen om infralyd egentlig går ud på.

Sygdommen VAD er ikke kun en sygdom, der opstår ved at leve ved siden af vindkraftværker, men også ved at opholde sig tæt på andre store maskiner. Der findes love, der beskytter gravide kvinder for fosterskader, der ville opstå under arbejdet for eksempel som helikopterpilot eller som industriarbejder.

Vindmøllenaboer har lært igennem egne pinefulde erfaringer, at et vindkraftværk lyder som en mega helikopter, et fly eller en stående lastbil med løbende motor. Men indtil nu har voksne og børn ikke været under beskyttelse af love, der bare nævner begrebet infralyd.

De af vores læsere, der behersker engelsk på et ret pænt niveau, kan kaste et blik på prof. Marina Alves-Pereiras tekst for at få et indtryk af de portugisiske forskeres fornemme arbejde.

Men teksten er først og fremmest tænkt til de læger, der gerne vil fordybe sig i hele problematikken. Der kommer en tid – snart – hvor prof. Mariana Alves-Pereiras og hendes kollegers forskning vil være almen viden for alle læger. Ekspertise om infralydens skadelige virkning på den menneskelige organisme vil være påkrævet for at kunne hjælpe de mange mennesker, der er blevet syge af vindkraftværkers støjforurening.

Men vindmøllesygdom er også noget andet. Hele verden er ramt af et virus, der hedder vindmøllemani. De de fleste epidemier plejer at toppe på et tidspunkt og klinger lige så stille af. Vi kender desværre ikke tidspunktet, hvor verden kan erklæres som helbredt, men vi iagttager fortrøstningsfuldt den voksende oplysning og modstand i mange lande.

 

 

 

Danske vindmølleofre i udsendelse i deutschlandradio.de den 9. november 2015

http://www.deutschlandradiokultur.de/vor-der-weltklimakonferenz-paris-3-7-gesundheitsbedenken-im.979.de.html?dram:article_id=336024

Vind-alarm-danmark.eu, vindmøllefamiliernes hjemmeside, bliver ikke kun læst i Danmark, men også i udlandet. Det danske sprog går perfekt i hak med engelsk og er let at oversætte med google translate. Fornylig har hjemmesiden vakt en tysk journalists interesse. Han ville lave en rapportage om danskere, der lider under vindmøllernes infralyd.Det ville vi gerne hjælpe ham med. Resultatet er blevet meget imponerende, seriøst og empatisk overfor de berørte mennesker, der har haft mod til at stå frem.

Vi ved, at vores åbenhed overfor medierne er med til at hjælpe andre vindmøllefamilier i Danmark og i alle andre lande. Problemet er verdensomspændende, men netop dette bliver ikke omtalt i danske medier. Vindmøller er en dansk eksportvare og under særlig beskyttelse.

Kunne det være, at Christiansborgs ministre og folketingets politikere efterhånden er blevet pinligt berørte, når udlandet spørger dem om vindmøllestøj?

Danmarks regeringer har ønsket sig brændende, at hele verden skulle lade sig inspirere af vores lille kongeriges energipolitik og ville elske at dyrke vindmøller på deres territorier i stedet for grønne skove.

Men nu er der hele tre ministerier, der ikke vil besvare en journalists spørgsmål om de danske vindmøllers virkning på befolkningens sundhed. Alle tre ministerier undveg den tyske journalists spørgsmål ved at pege på de andre ministerier som de ansvarlige. Når ingen vil være ansvarlig, så må det jo være alle tre.

Infralyd er et meget oplagt emne for energiministeriet, for sundhedsministeriet og for miljøministeriet. Det er folketingets diverse udvalg, der nu må minde ministrene om deres ansvar for hele befolkningens sundhed og trivsel.