Kategoriarkiv: Ministerier og embedsmænd

Har flygtninge fået status som husdyr? De bliver jo heller ikke beskyttet for vindmøllestøj! Se BT.dk

Ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Chokerende nyhed fra BT.dk:

Regeringen: Beskyttelse mod farlig vindmøllestøj skal ikke gælde flygtninge

Regeringen vil fjerne grænsen for, hvor meget støj fra vindmøller flygtninge på midlertidige opholdscentre må udsættes for. Det fremgår af en ændring af den nuværende bekendtgørelse, hvori der er opstillet grænser for, hvor meget støj beboere omkring vindmøller må udsættes for.Ændringen, som regeringen sendte i høring den 8.-10. december, og som Folketinget snart skal stemme om, vil udelukkende omfatte beboere på midlertidige opholdssteder, mens alle andre stadigvæk vil være beskyttet af lovgivningen.

Klik her for at læse mere

Alle taler om George Orwells roman “1984” – vi giver et youtube.com link til filmen

 

Af en eller anden besynderlig grund – hvad kan det dog være – dukker navnet George Orwell regelmæssigt op, når der skrives om klimapolitik og vindmølleplanlægningen. Det er kritiske borgeres skræk, at se alle gamle love og regler blive fejet til side for at opfylde en eneste statsligt besluttet plan. Retorikken siger det hele. Hver VVM-redegørelse indledes med statens mantra og milliarder af offentlige midler bliver stillet til rådighed for at gennemføre en politik, der stort set er begrundet med angstfremkaldende propaganda om klodens undergang.

Vores demokratiske frihed er under angreb, når børn bliver introduceret i klimakatastrofens tankegang, når journalister ikke må skrive eller vise, hvad de selv opfatter som væsentligt og når myndigheder udstiller forskere som skadelige klimaskeptikere.

Det er måske for meget forlangt, at alle danskere skal læse Gerorge Orwells bog og tænke lidt over, hvorfor man egentlig får myrekryb over denne historie, men at se filmen, kan måske lige passe ind i tidsplanen. Så forstår man bedre, hvad et “Ministerium for Sandhed” er for noget.

 

Natur- og Miljøklagenævnet er det nye Danmarks Vindmølle Beskyttelsesnævn, der forsvarer vindmøller mod rovfugle i Faxe Kommune

2015-10-19,rød glente

2015-11-09, Rød Glente

Bregentved Gods behøver ikke at være bange for rovfugle længere. Nu er deres kommende industrielle vindkraftværker ved hjælp af Danmarks vindglade myndigheder sikret for rovfugle. Hvis det skulle komme til en kollision med en Rød Glente eller flere, så vil ingen tage sig af det. Rævene fjerner ådslerne og millionerne ruller. “Planeten” i form af godsets bankkonto er reddet, naturen er stendød.

 

mitFyn.dk: “Hold afstand til ørnerede på Tåsinge” – Danmarks Naturstyrelse: Gælder ikke, når du er en vindmølle!

Danmarks borgere elsker deres havørne og tusindvis af mennesker har set denne rede på youtube:

 

mitfyn.dks journalist Gitte Kjeldal advarede i år: “Hold afstand til ørnerede på Tåsinge”. I artiklen nævner hun, at der er mindst 63 havørne på Sydfyn og at lokale ornitologer opfordrer folk til at lade redebyggende ørne være i fred. DOF har to redekoordinatorer, der kender alt til havørnes følsomhed. Fuglekiggere skal hellere nyde “de flyvende døre” i luften i stedet for ved reden.

Men Svendborg kommune er mindre intereseret i havørne end i vindmøller. Den 13.12.2012 søgte kommunen om dispensation til et repoweringsprojekt og fik straks svar den 10.1.2013. Sagen skulle genoptages, fordi udpegningsgrundlaget var blevet ændret den 31.12.2013.

I august 2015 har Naturstyrelsen givet dispensation til at erstatte 3 vindmøller  på 40 meters højde inden for strandbeskyttelseslinjen til to, som er dobbelt så høje. I begrundelsen indrømmes gerne, at der kunne være en potentiel risiko for havørne, men meget hurtigt afvises risikoen på grundlag af en bestilt rapport. I stedet for at tale med de lokale borgere, der bor i naturen, stillede Naturstyrelsen sig tilfreds med en rapport over et kort besøg i området. Fuglebegejstrede borgere, der kan se havørnenes familieliv og ørneungernes flyveøvelser fra deres haver, blev ikke inddraget i beslutningsprocessen.

Dispensation til genopførelse af 2 vindmøller som erstatning for eksisterende vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr nr

Det er ganske gratis, at slå en ellers strengt beskyttet rovfugl ihjel, når det bare sker med en vindmølle. Eneste kommentar fra Miljøstyrelsen kunne være: Nå, hovsa, det troede eller “vurderede” vi godt nok ikke, at den ville flyve ind i rotorbladene. Det må I meget undskylde…

At kommernes folkevalgte ikke har fuldt overblik over internationale studier om rovfuglenes massedød på grund af vindmøllers roterende monsterknive, kan måske forstås, men det kan ikke begribes, at netop de uvidende kommuner har hals- og hovedret over Danmarks og hele verdens strengt beskyttede fugle.

Og det er helt ubegribeligt og skandaløst, at en dansk myndighed som Naturstyrelsen, der er sat i verden for at beskytte naturen, vil give en kommune dispensation til at etablere vindmøller tæt på rugende rovfugle inden for strandbeskyttelseslinjen.

Argumentationen er så plat, som den kun kan være, når den giftgrønne propagandamaskine kører på fuld skrue:

_______________________________________________________________________________

“Begrundelse for afgørelsen
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og forudsætter derfor
dispensation efter naturbeskyttelsesloven.
Udbredelsen af vedvarende energi er et anerkendelsesværdigt formål, og ansøgninger
herom skal derfor efter omstændighederne behandles lempeligere end andre typer af
anlæg indenfor strandbeskyttelseslinjen, jf.Natur-og Miljøklagenævnets NoMO nr. 772
Naturstyrelsen har i afgørelsen lagt særligt vægt på, at der i forvejen er opstillet to
vindmøller med samme placering. De nye højere møller vil efter Naturstyrelsens
vurdering betyde en begrænset øget påvirkning af kystlandskabet,
som opvejes af  den større miljømæssige gevinst ved de nye møller.
I den gennemførte væsentlighedsvurdering er det konkluderet, at der ikke ses at
være risiko for negativ påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget
undtaget for arten havørn. For havørnen kunne det ikke afvises, at der var risiko for
negativ indvirkning på artens mulighed for opnåelse af gunstig bevaringsstatus.
Der er derfor foretaget en særskilt undersøgelse af forekomst og adfærd af havørn på det
vestlig Tåsinge. På baggrund af denne undersøgelse konkluderes det, at ”det er usandsynligt, at
de planlagte vindmøller ved Skiftekær vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af
bevaringsstatus for havørnen i F71, Det Sydfynske Øhav. De eksisterende vindmøller har så
vidt vides ikke givet anledning til kollisionsdrab hos de lokale havørne.”
På baggrund af den gennemførte væsentlighedsvurdering og yderligere undersøgelser om
havørnens forekomst og adfærd er det Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv,
eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt.
Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve-eller voksesteder for de arter, der indgår i
udpegningsgrundlaget. Det ansøgte vil endvidere efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for dedyrearter,
der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”
_________________________________________________________________________________________
Inden for strandbeskyttelseslinjen må der ikke sættes en campingvogn eller et hegn op,
men vindmøller er altid  hjerteligt velkommen i Vestas/Siemens eget vindmølleland
Danmark.

 

Danske vindmølleofre i udsendelse i deutschlandradio.de den 9. november 2015

http://www.deutschlandradiokultur.de/vor-der-weltklimakonferenz-paris-3-7-gesundheitsbedenken-im.979.de.html?dram:article_id=336024

Vind-alarm-danmark.eu, vindmøllefamiliernes hjemmeside, bliver ikke kun læst i Danmark, men også i udlandet. Det danske sprog går perfekt i hak med engelsk og er let at oversætte med google translate. Fornylig har hjemmesiden vakt en tysk journalists interesse. Han ville lave en rapportage om danskere, der lider under vindmøllernes infralyd.Det ville vi gerne hjælpe ham med. Resultatet er blevet meget imponerende, seriøst og empatisk overfor de berørte mennesker, der har haft mod til at stå frem.

Vi ved, at vores åbenhed overfor medierne er med til at hjælpe andre vindmøllefamilier i Danmark og i alle andre lande. Problemet er verdensomspændende, men netop dette bliver ikke omtalt i danske medier. Vindmøller er en dansk eksportvare og under særlig beskyttelse.

Kunne det være, at Christiansborgs ministre og folketingets politikere efterhånden er blevet pinligt berørte, når udlandet spørger dem om vindmøllestøj?

Danmarks regeringer har ønsket sig brændende, at hele verden skulle lade sig inspirere af vores lille kongeriges energipolitik og ville elske at dyrke vindmøller på deres territorier i stedet for grønne skove.

Men nu er der hele tre ministerier, der ikke vil besvare en journalists spørgsmål om de danske vindmøllers virkning på befolkningens sundhed. Alle tre ministerier undveg den tyske journalists spørgsmål ved at pege på de andre ministerier som de ansvarlige. Når ingen vil være ansvarlig, så må det jo være alle tre.

Infralyd er et meget oplagt emne for energiministeriet, for sundhedsministeriet og for miljøministeriet. Det er folketingets diverse udvalg, der nu må minde ministrene om deres ansvar for hele befolkningens sundhed og trivsel.

 

Vindmøllenaboer til foretræde i Miljø- og Fødevareudvalget, den 4. november 2015

http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Miljoe_og_Foedevareudvalget/Kalender/Vis.aspx?session=20151&meetingNumber=1273346&abbreviation=MOF&se=1

På hjemmesiden ligger alle dokumenterne, som er blevet sendt ind til udvalget forinden.

Det er ikke første gang, danske vindmølleofre har været på besøg i hovedstaden for at klage over vindindustriens regime. Men nu har Danmark fået en ny regering og et nyt håb om, at der endelig kommer en retfærdig og faglig funderet støjbekendtgørelse.

Vi håber, at miljøministeren vil invitere akustikprofessor Henrik Møller til et par møder og lytte til ham i stedet for miljøstyrelsens vindfanatiske embedsmænd.

Hvor tykke skal dine husmure være for at beskytte dig for infralyd? Regn selv!

 

Hvis og hvis…, man må jo godt drømme… det danske miljøministerium nu allernådigst tillod at måle infralyden midt i de vindmøllestøj-ramte ejendomme og fandt ud af, at der så sandelig eksisterede alt for høje støjbelastninger ved for eksempel hele 2 hz? Og hvis det danske miljøministerium nu drømte om, hvordan man monstro kunne isolere de ellers ubeboelige huse? Og hvis ministeriet nu havde stillet det lille beløb på 630.000 danske kroner til rådighed for at løse opgaven?

http://www.udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=23174

Vi vil som lovlydige borgere jo så gerne være behjælpelige og har lige fået et link til en sød lille beregner, der kan opklare mysteriet på tysk eller engelsk og med præcise tal:

http://www.sengpielaudio.com/Rechner-wellen.htm

En lydbølge på 2 hz har en længde på 171,7 meter. For at støjisolere et hus for denne laaange bølge, skal murene være temmelig tykke, nemlig 25 % af denne laaange bølge og det vil være 42,92 meter.

Måske overvejer det danske miljøministerium at konstruere jordhuler i en tilsvarende dybde for at sikre vindmøllernes kolonisering af hele Danmark?

“Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 17/10-15”, der handler om den danske støjbekendtgørelse, skabt af vindindustrien og miljøstyrelsens embedsværk

Miljø- og Fødevareudvalget, Alm. del  2015-16: Spørgsmål og svar

Spm. om kommentar til henvendelse af 17/10-15 fra Kurt Hjort-Gregersen, Føvling, om støj fra vindmøller, jf. MOF alm. del – bilag 47, til miljø- og fødevareministeren

 1558092

1558088

1558052

Den nye regering har arvet de sidste ministres (Ida Auken, Kirsten Brosbøl, Astrid Krag, Nick Hækkerup)) gamle og tunge problemstillinger. Den nye miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen sidder præcist i den samme situtation som forgængerne: Danskere klager over luskede love, der favoriserer vindindustrien og håner familierne, der bor ved siden af vindparkerne. Mennesker og dyr bliver syge af vindmøllestøj, men ministerierne har ikke reageret indtil nu.

Venstres Hans-Christian Schmidt har grillet den sidste regerings miljø- og sundhedsministre over en sagte ild så mange gange, at de i det mindste må have fået røde ører. Nu har partiet fået regeringsmagten og kan ændre lovgivningen og drage omsorg for de skadede familier.

Hvordan er det mon at måtte vælge mellem eksportvirksomhederne Vestas/Siemens og den danske befolkning på landet?

Volkswagen: Bilindustriens skandale i spiegel.de: software bedrageri hos VW som et eksempel på teknikkens muligheder

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/software-betrug-wie-vw-autos-das-luegen-beibrachte-a-1054604.html

Og hvor er firmaets etiske principper? Først “solide, pålidelige” tyske Volkswagen “Made in Germany” – og hvem bliver den næste? Vindmølleindustrien måske?

Hvor meget TILLID har forbrugerne egentlig til industriprodukternes fabrikanter? Alle ved, at der f.eks. er en forprogrammeret levetid for mobiltelefoner, printere, computere og husholdningsapparater. Så ved industrien altid, hvornår kunden må vende tilbage til butikken og lægge flere penge på disken. Dejligt for fabrikanterne, når indtjeningen ruller i det uendelige. Dårligt for borgerne, når de skal bruge penge på helt unødvendige nyanskaffelser. Og dårligt for miljøet, når affaldsbjerge med it-skrot og anden skrammel vokser.

Artiklen i spiegel.de omhandler Volkswagen koncernens ønske om indtjeningen, der kun var mulig, hvis et par små data var på plads. Dieselbilernes udstødning skulle passes ind i de lovlige grænseværdier. Og en smule software tog hele ansvaret for et fiffigt bedrageri. Teknikerne har fået maskineriet til at lyve.

Volkswagens sag er uhyre interessant for vindmøllefamilierne, der uendelig længe har bedt om korrekte støjmålinger fra vindkraftværker. Disse MÅLINGER, men ikke computerberegninger, skulle selvfølgelig udføres af uafhængige akustikere og de skulle overvåges af ansvarlige myndigheder. Fabrikanterne og opstillerne skulle være forpligtede til at lægge deres rådata og logfiler frem i fuld offentlighed. Det handler om menneskers og dyrs sundhed og sikkerhed.

Men sådan forholder det sig ikke. Af helt absurde grunde har ministerier og myndigheder fraskrevet sig alt ansvar for vindmøllers støjudsendelser. De fabulerer i stedet om at ville redde hele planeten for klimaforandringer. Her er en interessant artikel fra sommerens “Forskerforum” på side 6 og 7: “Forskningscensur i klimaets navn”. ff-285-286,2

Politikere, myndigheder og store organisationer påstår at kunne redde kloden for naturkatastrofer ved at sætte gigantiske og miljøskadelige maskiner op i alle slags naturområder. Intet er sikkert, hverken strand eller mose, skov eller eng, ådal eller hede.

Ministerierne ved helt nøjagtigt, at deres lovgivning har slået fejl. Folketingets hjemmeside ft.dk under søgekriteriet “vindmøller”er fyldt med materiale fra borgere og fagfolk, der dokumenterer netop dette. En støjregulering, der for eksempel tillader vindmølleopstilleren at køre på fuld skrue, når vindhastigheden overskrider 8m/sek, er en invitation til at gøre netop dette: at udnytte denne uansvarlige lov til det yderste. Den officielle forklaring er,  at denne voldsomt øgede drift ved for eksempel 12m/sek ikke forandrer  støjniveauet i boligerne rundt omkring industrimonstrene. Og logikken for denne påstand er? Gone with the wind.

 

Her er en optegnelse af Hagesholm Vindmølleparks drift fra den 28. maj 2012, som viser vindmøllernes øgede aktivitet ved en høj vindhastighed, der dokumenteres af DMI: DMI 28.5.2012Hagesholm

At der også præsenteres for et middel på 3,2 m/sek, er ikke til megen hjælp. Hvis vindindustrien  (Australien som eksempel) ønsker at jonglere med gennemsnitlige vindhastigheder og gennemsnitlige støjniveauer og gennemsnitlige sundhedsrapporter, så har den gjort sit for at mørkelægge sandheden om de ekstreme udsving.

 

 

Der må være en meget stor gruppe lokal- og landspolitikere, der trænger til en lang eftersidning hos akustikprofessor Henrik Møller.

 

“Fine” Vestas ubehøvlede Ken McAlpine som emne på den australske stopthesethings.com – “wind weasels” kalder man den slags herskaber i Australien

http://stopthesethings.com/2015/09/20/vestas-ken-mcalpine-forced-to-apoligise-to-dr-sarah-laurie-for-well-just-being-ken/

Australien er i gang med at rydde op i vindindustriens morads. Danmarks vindmøllefabrikant Vestas har været hovedleverandør for vindparkerne i landet og har kørt en uhørt aggressiv kampagne mod de familier, der blev ofre for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer fra Vestas maskiner. Nocebo professor Chapman og Vestas forhenværende fuldtidsansætte Ken McAlpine har været nødt til at spise en portion “humbe pie”, da de var tvunget til at trække deres usaglige og uforskammede angreb på Sarah Laurie tilbage.

Stopthesethings.com har nu offentliggjort det officielle referat fra høringen i udvalget, hvor Ken McAlpins var mødt op som Vestas repræsentant. Mr. McAlpine fremstår her som en udsøgt frastødende person, der ikke engang kender Vestas egne (teoretiske) etiske regler og ligefrem nægter at udtale sig om infralyd. Han jonglerer rundt med uforskammede retoriske tricks for ikke at skulle tage stilling til vindparkernes alvorlige støjforurening og familiernes sundhedsskader.

“Jeg forstår ikke jeres specielle fascination for infralyd”, siger han kækt.

At infralyd og dens lillebror lavfrekvent støj er meget fascinerende for Vestas, dokumenterer stopthesethings.com ved for eksempel at linke til det uforglemmelige brev, som Danmarks Ditlev Engel har skrevet til forhenværende miljøminister Karen Ellemann.

MST Aktnr 63 Brev fra Ditlev Engel 2 den 29 juni 11 pdf(1)

Her en artikel fra Ekstrabladet, der behandler sagen:

http://megamøller.dk/wp-content/uploads/2013/01/ekstrabladet_100113_Vestas.pdf

http://www.wind-watch.org/news/2011/11/28/miljostyrelsen-anklages-for-at-fifle-med-vindmollestoj/

http://www.frieelforbrugere.dk/Frie_Elforbrugere/Meninger/Optegnelser/2011/12/10_Weekendavisen___Hellige_roterende_ker___Af_Morten_Beiter.html

Vindkraftværker kan nemlig helt umuligt sættes op klods op af menneskers boliger, hvis der bliver gennemført en streng regulering af lavfrekvent støj og infralyd. Det er derfor vindindustrien gør ALT for at forhindre disse målinger.