Kategoriarkiv: Lovtekster vedr. VEL

dr.dk fortsætter diskussionen om støjmålinger: “Miljøekspert: Klager over vindmøller bør prøves i retten”

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/miljoeekspert-klager-over-vindmoeller-boer-proeves-i-retten

Indtil nu har kommuner og ministerier gemt sig bag vindmølleindustriens skræddersyede lovgivning. Det må være slut nu, der skal måles al vindmøllestøj i familiernes huse, dvs. uden filtre og med det mest avancerede udstyr. En 20 dB støjgrænse er fuldstændigt ubrugelig, når de mest voldsomme lydtryksbølger under 20 hz slet ikke bliver målt.

Med hjælp af ansvarlige og empatiske jurister må det nu snart lykkes at få rettet op på den helt uholdbare situation. Det kan ikke være rigtigt, at borgerne med lovgiverens velsignelse må udsættes for tortur gennem vindmøllers infralyd, lavfrekvent støj og skyggeslag.

Vi har store forventninger til den nye regering, som er fuldtud klar over hele miserens omfang. Vindmølleflygtningene har krav på, at flytte tilbage til deres eget hjem. Vindmøllerne må stoppes, fordi de blev opført på et helt forkert grundlag. Maskiner må ikke skade mennesker og dyr.

Fritz Sybergs maleri “Over Kærby Bakke ved vintertide”1922-25 i en (næsten) vindmøllefri kunstbog i anledning af Danmarks Naturfredningsforeningens 100års jubilæum

Over Kærby bakke

Bogen udkom i forbindelse med Johannes Larsen Museets udstilling i 2011 “Et stykke forelsket Danmark – Kunst og naturfredning i 100 år“. På bagsiden af bogen står en nærmere beskrivelse af indholdet: “Om kunstens betydning for værnet af den danske natur gennem 100 år“.

Jo, på nogle få malerier kan der ses et par bette vindmøller langt ude i horizonten, nemlig den slags, som industrisamfundet måtte opgive efter dampmaskinens opfindelse.

Del 1 præsenterer “Kunstnere og naturen 1911 og 2011”, del 2 viser “De fredede landskaber og dyr”.

Efter museumsdirektør Erland Porsmose forord vises Johannes Larsens maleri fra 1928 med titlen “Lærken”.

a_maleri3

På modsatte side står stroferne 4 – 6 af Johannes V. Jensens digt “Danmarkssangen“, også kaldet “Hvor smiler fager den danske Kyst“.

Der driver Høduft med krydret Vind.

Igennem Engen en Aa sig slynger.

Og Lærken ringer Skærsommer ind,

mens vilde Blomster ved Grøften gynger.

Gravhøje kroner

det grønne Land.

Hvor skønt fortoner

sig Sø og Strand!

 

Alvorlig taler ved Alfarvej

med Grønsvær tækket de Gamles Grave:

Henfarne Slægter – forglem dem ej!

I Arv de gav dig en ædel Gave.

Henfarne Slægter

i Landets Marv

sig ej fornægter.

Bevar din Arv!

Hvad Haanden former er Aandens Spor.

Med Flint har Oldbonden tømret, kriget.

Hver Spaan du finder i Danmarks Jord

er Sjæl af dem der har bygget Riget.

Vil selv du fatte

dit Væsens Rod,

skøn paa de Skatte

de efterlod!

 

Det er dette gamle Danmarks Rige, som Christiansborgs politikere dyrker indenfor Borgens fine vægge, når de går forbi de lånte historiske malerier fra Københavns kunstmuseer. Det vides ikke, om politikerne har lagt mærke til, hvordan det danske landskab har forandret sig ved hjælp af Folketingets ministerier og styrelser og Danmarks Naturfredningsforening. Brochuren med det misvisende navn “Den gode proces” er et sørgeligt eksempel på Danmarks hensynsløse og pengegriske vindmøllepolitik. Her findes ikke respekt for hverken natur- eller kulturarv.

VindDengodeproces110609

Bekendtgørelse og vejledning om vindmøller

Den danske “Natur”-styrelse skammer sig ikke at bruge sin hjemmeside til at reklamere for en navngiven industri, Vestas, hvis produkt absolut skal vises i kombination med træer.

rapport

Vindmøller på hjernen, der er ikke andet i verden end vindmøllernes VE og VEL!

Citat fra rapporten, s. 35:

“GIS-redskaber – Naturstyrelsens vindmøllehjemmeside er udviklet først og fremmest som værktøj til kommunerne og som hjælp til at identificere, hvor der kan opstilles vindmøller. Fra hjemmesiden kan der i dag blandt andet hentes oplysninger om afstand til nærmeste eksisterende beboelse samt oplysninger om fredninger, andre beskyttede arealer, middelvindhastigheder m.v.”

“Arbejdsgruppen har undersøgt, om det vil være muligt at udvikle GIS redskaber til undersøgelser af antal boliger inden for en bestemt polygon med henblik på at identificere områder, hvor eksempelvis 1-2 boliger kunne forudsættes nedlagt.”

Hvornår begynder offentligheden at reagere på denne ublu promovering af vindindustrien på bekostning af Danmarks natur og mennesker?

 

 

Cesme i Tyrkiet eller Varde i Danmark – vindindustriens brutale ødelæggelser på ulovligt grundlag og juraprofessor Helle Tegner Ankers foredrag ved Wind2050

IMG_8512

foto (6)

 

Wind2050 projektet har holdt en mini-konference ved navnet: “What shapes the local acceptance over Wind Power” (Hvad former den lokale accept af vindenergi) den 24.10.2014 og bl.a. inviteret juraprofessor Helle Tegner Anker for at oplyse om “den lovmæssige rammes rolle”. Vi som vindmøllemodstandere kan ikke se ret meget lov og orden i eksemplerne fra Tyrkiet og Danmark og rigtig mange andre steder. Og det kan hun åbenbart heller ikke. Prof. Helle Tegner Anker har brugt Varde sagen og Sønderborg sagen som Danmarks grimme og pinlige eksempler på siderne 4 og 10 af den engelske præsentation. Den kan findes på Wind 2050s hjemmeside under “events”, hvor der er flere foredragsholdere med interessante bidrag.

The role of the legal framework HTA final-1

Nogle indledende bemærkninger findes på s. 17 af prof. H.T.A.s powerpoint sider,

her oversæt til dansk:

Tillid og retfærdighed i den offenlige beslutningstagning –

Er systemet, forståeligt ved planlægning og VVM ?

Er der en klar afgrænsning mellem myndigheder og opstiller?-

Er de grundlæggende regler tilstrækkelige, f.eks. støj?-

Hensigtsmæssige deltagelsesprocedurer –

Ankesager,svært at undgå –

Væsentlige versus formelle regler

Omfattende offentlige reguleringer (og formelle rettigheder) giver rigelig eljlighed for ankesager

Vigtigt at myndigheder gør alt rigtigt

Pro-aktive tiltag

Fremmer ordningerne faktisk den lokale accept?

Positive eller negative signaler?

Danmarks kompensationsordning anfægtet

En lovgivning, der virker modsat?

 

 

Demokratiske tilstande? Nej, VEL? “Frie Elforbrugeres” oplysende brev til Christiansborgs politikere om en dyb uretfærdig lovgivning

Brev 126

Kommentar: “Socialt bedrageri” er et begreb, der gerne anvendes, når en fattig borger finder på ulovlige fiduser for at sikre sig en uberettiget offentlig indkomst.

Vindenergiens grådige lykkeriddere derimod kan stå med oprejst pande, når de lænser befolkningens samlede formue for milliardbeløb. Politikerne har jo indrettet samfundet på denne måde og oven i købet argumenteret for vindinvestorernes eksemplariske klimavenlige gerning. I politikernes øjne er det ligefrem nødvendigt, at borgerne betaler formuer til vindenergiens privilegerede og ofrer deres eget hus og hjem plus helbredet.

De kloge narrer de mindre kloge, dvs. politikerne har helt åbenlyst ikke haft fuldt overblik over lovgivningens konsekvenser for deres egen befolkning. Frie Elforbrugeres brev kan hjælpe politikerne til en bedre forståelse af, hvilke udemokratiske tilstande Danmark er havnet i. Hvis de altså læser det…

 

Den aktuelle elproduktion i Danmark kan altid ses på energinet.dk, for Tyskland og flere andre europæiske lande er det, på engelsk: http://www.transparency.eex.com/en/

 

 

Jyllands-Posten skriver den 17.12.14 om Miljøstyrelsens hemmelige møder med vindindustrien, vindmøllestøj og vindmølleflygtninge

“Vindmølleflygtninge: Støjen gør os syge og tvinger os ud af vores egen bolig”, sådan hedder overskriften på Jyllands-Postens helt uforskrækkede artikel (betalingsartikel) om den nye realitet, som vindmøllefamilier lever med i dag – her i Danmark og andre steder i verden.  Energiwatch har citeret artiklen, dr.dk ligeledes, P4 har lavet en radioudsendelse ud af det og egentlig var det meningen, at TV2 ville producere og udsende en meget omfattende tv-udsendelse med relevante deltagere. Men- men – men, Danmark er jo Vestasland, loven er på vindmølleproducenternes side og TIDEN ER IKKE MODEN! Det var begrundelsen for, at projektet blev fløjtet tilbage. Det kalder man censur, når det sker i Nordkorea eller Kina. Hvad kalder man det, når det sker i Danmark? Hvorfor må Danmarks borgere i byerne ikke kende de beskidte hemmeligheder, som danner grundlag for Danmarks fabelagtige støjregulering for lavfrekvent støj, der ikke måtte have konsekvenser for opstillingen af vindmøller?

Artiklen om de hemmelige møder, copy – paste:

http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7292620/Hemmelige-m%C3%B8der-gav-lempelige-st%C3%B8jregler-for-vindm%C3%B8ller/

Vindmøllefamilierne venter på retfærdighed og heldigvis er der flere og flere politikere, der begynder at tage stilling til de skandaløse forhold i Danmarks Miljøstyrelse.

Citat fra artikeln: “…og en række miljøordførere både til højre og venstre i Folketinget kritiserer nu den manglende åbenhed i processen.” “Det er en stinker og giver mistanke om ført hånd”, kommenterer Liberal Alliances miljøordfører Villum Christensen. “Hvis de møder er årsagen til de tal, der kom i bekendtgørelsen, skal det frem. Ellers forsvinder den demokratiske kontrol,”

En lang rejse fra Dronninglund i Brønderslev Kommune til Christiansborg – for at berette om et “fuldstændigt ødelagt liv”, se tv2nords indslag

http://www.tv2nord.dk/arkiv/2014/11/25?video_id=50544&autoplay=1

Den 25.11.2014 kom et ægtepar fra Dronninglund til Christiansborg for at beskrive for Udvalget for Landdistrikter og Øer, hvordan deres liv har ændret sig, siden de for et år siden blev naboer til  vindmøller. Deres hus er blevet ubeboeligt, familien er blevet syg.

Nu ligger der følgende spørgsmål fra Udvalget til miljøministeren:

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
ULØ alm. del
Spørgsmål 56
Hvilke forpligtelser har kommunerne til at føre tilsyn og kontrol med vindmøl-
ler, herunder vedr. støj, lavfrekvent støj m.m.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Flemming Damgaard Larsen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Flemming.Damgaard.Lar-
sen@ft.dk og til udvalg@ft.dk

 

Og nu ligger der følgende svar på ft.dks hjemmeside:

1426571bekendtgørelse støj fra vindmøller

Det er såmænd ikke andet end den urørlige lovtekst, som gemmer på mangt og meget. Når vi kommer til side 3 af de 12 sider, kommer vi frem til de efterlyste informationer:

Kapitel 5
Tilsyn og påbud om støjmålinger § 11.
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2.Stk. 2.
Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af denne bekendtgørelse for så vidt angår vindmøller på havet.
§ 12.
Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at ejeren af en vindmølle for egen regning udfører støjmålinger og -beregninger, jf. §§ 5 og 6,
1) når en anmeldt vindmølle sættes i drift,
2) i forbindelse med almindeligt tilsyn efter loven, dog højst 1 gang årligt, eller
3)i forbindelse med behandlingen af naboklager over støj, når kommunalbestyrelsen anser dette for at være nødvendigt.
Stk. 2.
Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med tilsyn med små vindmøller bestemme, at støjmålinger ikke skal udføres som ”Miljømåling – ekstern støj”, jf. § 6, stk

 

Ja, vi har forstået: Kommunalbestyrelsen KAN påbyde, men behøver ikke, hvis kommunalbestyrelsen ikke anser dette for nødvendigt.

Og dermed viser sig igen, at dansk politik bliver ved med at være en ondskabsfuld sprogleg – de, der har magten, kan vende og dreje ordene, som det passer dem og får altid ret. Som borgere ved vi, at der er kommet og gået mange miljøministre fra de forskellige partier, men at Miljøstyrelsens ledende ansatte har været i deres embede, siden vindmøller blev et politisk emne.

Det er meget forstemmende, at “et enigt folketing” har skabt en lovgivning, der er så uretfærdig overfor almindelige mennesker, der ikke har gjort noget forkert. De har bare været uheldige med valget af deres bopæl. For andre familier på landet er situationen ikke meget bedre, fordi ingen kan være sikker på, hvad deres egen kommune planlægger – eller bliver tvunget til at planlægge. Hvis noget går galt med placeringen af vindmøllerne tæt ved familiernes huse, vil kommunalbestyrelsen ikke gribe ind, hvis den ikke anser dette for nødvendigt.