Kategoriarkiv: Familiers hverdag

JOKER eller JOKE? – Kræftens Bekæmpelses sundhedsundersøgelse

http://www.dkvind.dk/html/nyheder/2016/110816.html

En jublende Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening, forkynder just som en euforisk dørsælger, at danske vindkraftværkers fremmarch er sikret. Han kan nemlig læse mellem linjerne og forstå en halvkvædet vise. Han har sin egen måde at fortolke et intetsigende brev til egen fordel og udtaler straks på foreningens hjemmeside: “Det er en meget skrap og klar udmelding fra de ansvarlige ministre. Nu må vi forvente, at også de sidste kommuner kommer i gang igen, så vi hen over de næste år kan få en kontinuerlig og rolig planlægningsproces med beslutninger på et seriøst grundlæg.”

Den videbegærlige læser kan finde borgmesteren Geils utålmodige brev til Danmarks ansvarlige ministerier og ministrenes svar lige under Asbørn Bjerres opmuntrende opråb til landets tøvende kommuner.

Danmarks nuværende og måske kommende vindmøllenaboer er ikke spor imponeret. Mange har nemlig læst Jesper Tynells oplysende bog Mørkelygten om Danmarks embedsmænd og deres samspil med ministrene og har forstået hemmeligheden bag et nøje afvejet ministersvar. Her gælder det om, ikke at skrive noget, der er klart ulovligt og usandt. Det lykkedes fuldtud i de tre ministeriers skrivelse til hr. borgmester Geil. Her bliver der nemlig ikke sagt noget som helst nyt. Der bliver bare konstateret, at Danmarks (ufatteligt uengagerede) Sundhedstyrelse ikke har kendskab til videnskabelige resultater, men det betyder på ingen måde, at de ikke findes. Hr. Asbjørn Bjerre mener dog, at have forstået brevets indhold på den helt rigtige måde.

Først og fremmest vil vind-alarm-danmark.eu med deres svært skadede familier holde fast ved, at Kræftens Bekæmpelses forskere IKKE har udtalt sig om undersøgelsens resultater, fordi deres serie af artikler SLET IKKE ER UDKOMMET. Dette ville først være tilfældet, hvis artiklerne havde været igennem en INTERNATIONALT ANERKENDT AKADEMISK PROCEDURE, der hedder antagelse af artiklerne i et internationalt anerkendt tidsskrift. Og dette sker faktisk kun efter et peer review, dvs. en kvalitetskontrol fra videnskabsmænd eller -kvinder. Så langt er sagen slet ikke kommet. 

Vindmøllefamilierne ville helst have set et meget klart brev fra de tre ministerier, som dog ikke kan fås foreløbigt. Derfor har vi arbejdet med en version, der passer meget bedre til den oplevede virkelighed. Dette reviderede brev skal hjælpe politikerne til en bedre forståelse for landbefolkningens intelligens og deres vrede over den hensynsløse vindmøllepolitik i mange kommuner.

vind-alarm-danmarks borgmesterbrev

Nu inklusive slutning! “Kampen om vindmøllerne”, rystende tysk dokumentar fra den 1. august 2016

 

De tyske borgeres accept for landes 26.000 vindkraftværker med deres kun 15 % bidrag til hele el-forbruget eksisterer ikke længere. Der findes mange indlysende grunde til det. Der er for eksempel lokalpolitikeres helt åbenlyse beskidte private forretninger med “ren vindkraft” på bekostning af familierne, der skal bo klods op ad disse sundhedsskadelige industribygninger. Der er “natur”-organisationen BUND med sine tætte forbindelser til vindindustrien og der er vindindustriens helt uhørt aggressive lobbyarbejde i Bundestag, det tyske parlament i Berlin.

Denne stærke dokumentar viser et eksempel på en borgmester, der får bygget en vindmølle på sin egen mark til en årlig pagt på 10.000 €. Han har selv stemt for den i byrådet, Han er langt fra den eneste borgmester i Tyskland, der har brugt sin magt til at forsyne sig med en vedvarende energikilde i form af let flydende pengestrømme. Fattige familier har ikke råd til at stopfodre pengegriske jordejere, investorer og industrien, fordi den afgiftstunge el-regning stiger voldsomt. Politikerne er ligeglade med befolkningen, bare deres egen kasse er fyldt.

Dokumentaren viser vindindustriens yderst aggressive metoder, der skal sikre den fortsætte rundhåndede offentlig støtte. Det gør indtryk at se en stor “klimademonstration”, hvor bestilte og betalte industriarbejdere fra bl.a. Vestas og Enercon i massevis blev kørt med busser til Berlin for at give indtryk af en folkelig opbakning for nationens klimaindsats, dvs. udbygningen med endnu flere vindkraftværker tæt ved byer, på marker og i skove.

Denne dokumentarfilm er kun begyndelsen af en massiv holdningsændring i Tyskland. Vindmølleindustrien har fuldstændigt mistet befolkningens respekt og medierne har endelig forstået, hvorfor.

Vindbaronernes modbydelige strategier – hvad sker der mon i Ulvemosen/Bækhede?

Annoncen fra de kisteglade vindbaroner: http://www.totalwind.com/da/nyheder/generelt/ulvemosen-dk.htm

Ti nye vindmøller opstilles i Ulvemosen og Bækhede Plantage

Vindbaronerne og lokalbefolkningen i de truede vindmølleområder lever ikke i samme univers. Klamme foretningsmetoder udsletter ulykkelige familiers drømme om et fredfyldt liv på landet. Det hele handler om ulækre spekulanters fanatasier. Money money! Og ikke andet.

Hvad koster en havørn? Skyd den! Hvad koster en flagermusekoloni? Riv bygningnerne ned! Hvad koster et Natura 2000 område? Giv dispensation. Hvad koster et par ynglende traner, glenter, musvåger? Sørg for, at de forsvinder! Hvad har man droner og lejesvende til? I Tyskland har de afprøvet lydløse pile med snore i. På denne måde kan man meget bedre rive rederne ned fra træerne. Alt kan købes for beskidte penge, som jo alligevel kommer fra skatteborgerne.

Og hvis fortjeneste er det? De lovgivende politikeres, der uden en særlig uddannelse er ufatteligt lette at narre. At være uddannet som præst eller i kommunikation fra RUC er en god forudsætning for at lade sig smitte af vindkultens dødelige virus. Naturvidenskab eller jura er ikke det store nummer for politikerne, derfor kan de heller ikke forstå konsekvensen af deres mindre intelligente beslutninger. Det værste er dog, at de ikke engang har en fornemmelse for ret og uret og for sund fornuft eller vanvid.

Her er kommentaren fra facebook i dag, den 21,juni 2016, hvor områdets talsmand Karsten Drøjdal beretter om den helt fortvivlende situation i Ulvemosen/Bækhede. Mens vindvæslerne gnider sig i hænderne, græder danske familier sig i søvn. Snart er deres skæbne beseglet og 10 gigantiske vindkraftværker slår deres liv i tusind stykker! De danske politikere og myndigheder er fuldstændigt ligeglade med folk og fæ. Bare de har deres på det tørre.

Karsten Drøjdals kommentar fra januar måned i jp.dk: http://www.jv.dk/artikel/2200895:Synspunkt–Stop-vindmOellevanviddet

Indlægget på facebook i dag:

Uovligt byggeri med Byrådets og borgmester Erik Buhl Nielsens accept!

Vindmøllesag Ulvemosen/Bækhede omhandler et større vindmølleprojekt i Varde Kommune.Hele forløbet startede i 2008 hvor lokale landmænd får afslag på at rejse store møller i området, da kommunen ønsker en overordnet vindmølleplan. I 2011 modtager viceborgmester Bøje Meiner Jensen (V), medlem af Chefgruppen i Jysk Landbrugsrådgivning, fra sin nevø Ulrik Meiner Jensen, som dengang var ansat af projektmager, European Energy, personligt en projektansøgning indbefattende 10 stk. 150 meter høje Vestas møller. Viceborgmesteren videresender ansøgningen til udvalgsformanden for Plan og Teknik og herefter tager sagen fart. Varde byråd er på 25 medlemmer hvoraf 15 er fra Venstre.Borgerne har gennem flere år kæmpet for at overbevise det politiske system om at projektet ikke bør realiseres. Dette af flere årsager, herunder nabohensyn, hensyn til naturen og de nærmeste landsbyers udvikling, Næsbjerg og Årre, der begge er i en positiv udvikling. Projektet var i kollision med ældre møller, skovbyggelinje, dagpleje, samt en bestand af flagermus. Endeligt var området karakteriseret som bevaringsværdigt.Borgerne er rystede da projektet præsenteres, idet der er tale om et projekt meget tæt på beboelse. Så tæt på, at støjgrænserne for vindmøllestøj udfordredes. Ved anmodning om aktindsigt viser det sig, at kommunen ikke kan “finde” projektansøgning indsendt af viceborgmesterens nevø. Under sagsbehandlingen bliver borgernes indsigelser mod projektet sagsbehandlet af European Energy´s konsulenter.Borgerne klager over afgørelsen til Natur og Miljøklagenævnet, der giver borgerne medhold i, at der ikke er leveret tilfredsstillende dokumentation for projektets indvirkning på miljøet, herunder for lille afstand til ældre møller, hvorfor NMKN forlanger at projektet, der da bestod i støbningen af 10 fundamenter, standsedes straks.Varde kommune, som dengang grundet ombygning af rådhuset havde til huse på Titan, Vestas tårnfabrik i Varde, vælger af ”sikkerhedsgrunde” at lade bygherren lukke de gravede huller med op til 100 tons armeret beton, som i døgndrift blev fragtet til byggepladsen, selv om den opgravede jord stadigt lå ved siden af hullerne. Således fik bygherren lov at fortsætte 14 dage efter at MNKN havde sagt stop. Undervejs fjernes flagermusenes opholdsplads.Formand for plan og miljø, Preben Friis Hauge (V), erklærede under et internt møde, at man havde bevist at man kunne håndtere kriser på et spinkelt grundlag.Bygherren fik påbud om at få fjernet de mindste af de stående møller. VVM redegørelsen blev lavet om, ligesom landskabet fra værdifuldt landskab ændredes til agerjord.Viceborgmester Bøje Meiner Jensen afløstes af Peter Foldager (V), ligeledes medlem af Chefgruppen i Jysk Landbrugsrådgivning.Borgerne fremsendte de samme klagepunkter til NMKN, der nu havde skiftet sagsbehandlerne ud. Man forbeholdte sig retten til at supplere klagen, når byggeriet efter Kommunens godkendelse af projektet, var blevet anmeldt. En anmeldelse kræver en dokumentation af at vindmøllebekendtgørelsens krav ville lære overholdt.Kommunen fik medhold. Anmeldelsen er indgivet. Men ud over at det drejer sig om møller over de 150 meter, som Kommunen maksimalt må planlægge for, har Kommunen ikke været i stand til udlevere den krævede dokumentation.Yderligt er tilkommet, at medlem af Dansk Ornitologisk Forening har observeret ynglende traner, en fugl, der er fredet. NMKN har opfordret naboerne til at indbetale et klagegebyr.Et udkast til ikke på grundlag af Traneobservationen at ville lave en ny VVM redegørelse er sendt i ”høring” hos klager, der har fået 7 dage til at respondere på den ledsagende snørklede udredning foretaget af den jurist Kommunen angiveligt har ansat blot med hensigt at behandle vindmølleproblemer. Kommunen har sendt kopi til naturstyrelsen NMKN og projektmager. Ikke til DOF, eller andre dyre eller naturbeskyttelsesforeninger.Byggeanmeldelsen er først at regne når den nødvendige dokumentation foreligger. Når Kommunen ikke kan finde den, er byggeriet til videre ulovligt. Desuagtet er EE under dække af vagtværn i området gået i gang med at nedtage gamle møller, lægge køreplader ud, nedgrave el kabler, samt køre materialer til.Rejsning af mølletårnene kan nu påbegyndes fra dag til anden, idet startskuddet er givet i form af udstedt byggetilladelse. Konkretisering af den forventede tillægsklage kan først udarbejdes, når byggeriet går i gang uden den nødvendige dokumentation for at vindmøllebekendtgørelsens krav er opfyldt, eller når denne dokumentation, som forventeligt vil være mangelfuld i henhold til støjberegningerne, fremfindes. Det bemærkes at støjberegninger ikke kan udføres uden denne dokumentation, som man nu altså på 4. uge ikke har kunnet finde.Samtidigt erfares at en klage ikke er gældende før et gebyr er indbetalt hvilket kræver at NMKN i løbet af 5 arbejdsdage fremsender et girokort.Det virker i lyset af det hidtidige forløb urimeligt, at der inden byggetilladelse gives ikke kan afsættes tid til at fremskaffe og bedømme den i vindmøllebekendtgørelsen krævede dokumentation, samt til at tage kvalificeret stilling de indgivne klager. Fuglebeskyttelse I relation til fugle, er der ifølge EU-domstolens fortolkning af fuglebeskyttelsesdirektivet krav om, at udpegningsgrundlaget skal justeres for et fuglebeskyttelsesområde, hvis der i området konstateres nye fugle opført på fuglebeskyttelsesdirektivet bilag 1. Tranen er opført på bilag 1 Jeg henviser her til EU-domstolens dom i sag C-418/04. Hvis der på en ny lokalitet konstateres bilag 1 fugle arter eller trækfugle, kan dette udløse krav om, at området udpeges som særligt fuglebeskyttelsesområde efter fuglebeskyttelsesdirektivets art. 4 – og at der indtil en sådan udpegning er sket, gælder et absolut forbud mod skadevirkninger, jf. ligeledes sag C-418/04.Varde Kommunes holdning hertil er, at det er man da faktisk bedøvende ligeglad med, for projektet indsendt af en viceborgmesters nevø SKAL gennemføres. At VVM-vurdering ikke kan erstatte konsekvensvurdering af fugle efter habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 (ligeledes jf. sag C-418/04), og at der efter EU-domstolens dom i sag C-43/10 er krav om, at der skal foretages ny konsekvensvurdering, hvis der foreligger nye oplysninger om beskyttede arter, som der ikke er taget højde for i den tidligere vurdering (dommen i sag C-43/10 ligeledes vedlagt). Dette er ligeledes lagt til grund af Natur- og Miljøklagenævnet i MAD 2013.1115 Nmk, hvor nævnet ophævede nævnets tidligere stadfæstelse af VVM-tilladelse, fordi der forelå nye oplysninger. Ovenstående oversat til dansk. ARBEJDET SKAL STANDSES STRAKS. Varde Kommunes svar er at udstede byggetilladelse til European Energy, uden dokumentation for projektet kan overholde lovens krav til dokumentation!!!

 

 

 

Kampen om Hagesholm Vindmøllepark – stop møllerne og mål baggrundsstøjen!

Hagesholm Vindmøllepark – Vattenfall

Siemens og Vattenfall lever i deres eget pragtfulde univers, der bliver præsenteret som teknisk perfekt og gennemtænkt. Den menneskelige faktor kan dog ikke spores. Hagesholm Vindmølleparks hjemmeside beskriver dens gode forhold til naboerne. De reklamerer endda med deres dokumenterede støjmålinger, der viser de lovmæssige resultater. Det gør de helt uanfægtet på trods af de skandaløse forhold med massive støjbelastninger og naboernes sygdom, som har været diskussionsemne i parlamentets forskellige udvalg. Mange delegationer fra Holbæk Kommune har fremlagt deres klager, men Hagesholm Vindmøllepark kan ikke se problemet. MEN: Hvorfor vil de så ikke være med til at stoppe møllerne for en lille stund for at måle baggrundsstøjen, for at måle støjbelastningen helt korrekt?

Hvad siger de støjramte familier, der har forladt deres hjem pga. vindmøllernes utålelige lavfrekvente pulserende støj?

Det lykkedes dem i det mindste at overbevise Christiansborgs politikere om at bestille et “pilotprojekt”, der kræver nøjagtige støjmålinger indenfor de ramte familiers huse. Familierne har dog fuldstændigt mistet tilliden til Miljøstyrelsen og dens akkrediterede firma og har krævet at måtte bruge professor Henrik Møllers støjmåler, der kan bevise lavfrekvent støj.

Lige nu og i de kommende uger er denne meget efterspurgte støjmåler i funktion hos tre familier, der vil finde ud af, hvor høj støjbelastningen i virkeligheden er og hvornår støjen er værst. De vil også gerne vide, hvilke værelser er de mest belastede med det pulserende høje lydtryk. Der er nogle rum i deres huse, hvor familierne ikke kan sove i fred.

Her Aalborg Universitets, dvs. prof. Henrik Møllers, efterspurgte støjmåler og pressemeddelelsen over dens formål:

7fecd4a112207ddc2e718689f016fbbd

Vindindustrien og deres bedste venner kan ikke lide mennesker. De elsker penge, dvs. den vedvarende strøm af gavmilde subsidierne og tanken om Denmarks FØRER-status. Der er nogle, der vil betegne førerrollen som FOR-førerrollen, fordi andre lande helt ukritisk har overtaget Danmarks utilstrækkelige støj- og afstandsregler. At disse regler i hvertfald ikke beskytter folk og fæ i Danmark, kan man læse på Landsforeningen Naboer til Vindmøllers hjemmeside stilhed.eu, hvor der er en lang liste over Danmarks “møllegrupper”. Lokalbefolkningen vil ikke finde sig i invaderingen af deres umiddelbare naboskab og natur. Alle de truede små samfund kender faren ved vindmøllestøj, fordi sygdomsramte familier har stået frem og berettet om deres nød, ikke kun til de lokale medier og venner og bekendte, men også til landets politikere i København.

Her et læserbrev fra Boye Jensen Naboerne står ikke i vejen for grøn energi Han er den forhenværende ejer af Lammefjordens Stauder, der blev udslettet for vindmøllernes skyld. Boye Jensen er nu Formand for Sammenslutningen af flygtede naboer fra kæmpevindmøller i Danmark.

Uddrag fra Boye Jensens læserbrev:

“Hvorfor egentlig bekymre sig om naboerne nu?

Man har flertallet i Folketinget, så kan man jo gøre hvad man vil, ligesom det er sket siden 2004. Men uanset magten får man aldrig naboerne med, for manglende søvn ender med sygdom og død.

Vi har oplyst alle relevante myndigheder om dette problem. Trods det mener sundhedsmyndighederne ikke naboerne har søvnproblemer. Miljømyndighederne mener heller ikke at naboerne har søvnproblemer. Veterinærmyndighederne mener heller ikke vores husdyr behøver at sove. Alle disse myndigheder har overbevist politikerne i Folketinget og vedtaget, at naboer og husdyr ikke har søvnproblemer, uden undersøgelser af nogen art.

Miljøudvalget på Christiansborg har haft utallige deputationer af naboer der har fortalt om problemet, men selv mennesker af kød og blod der fortæller deres skæbnehistorier gør åbenbart ikke indtryk på politikerne.

De praktiserende læger får intet at vide om geneproblemer ved kæmpevindmøller af Sundhedsstyrelsen jf. ovenfor.

Jeg er formand for Sammenslutningen af flygtede naboer fra kæmpevindmøller i Danmark. Jeg synes I skal høre på os, i stedet for jeres velmenende råd vi ikke kan bruge. Vi stiller gerne op.

Det er menneskerettigheder det handler om, derfor forsætter modstandskampen med uformindsket styrke, hvis ikke søvnproblemet bliver løst. Løsningen er meget enkel.

 

Med venlig hilsen

Boye Jensen

Kirsebærhaven 5, 4532 Gislinge.

Formand for Sammenslutningen af flygtede naboer fra kæmpevindmøller i Danmark.”

 

 

 

 

Facebooks store betydning for familier, der kæmper mod vindindustriens invasion af landskaber

Indrømmet: Vi er fanget i den fascinerende kommunikation med alle vores kontakter, som i facebooks gavmilde sprog hedder “venner”. I løbet af kort tid opstår der et smukt fællesskab af oprørte mennesker, der enten allerede er ramt af vindindustriens kolonisering af værdifulde landskaber eller stadig kæmper for at forhindre den.

Modstanden i hele verden er overvældende. Borgerne har arbejdet sig igennem tungt fagligt materiale og har udmærket forstået, hvad tanken om den såkaldte “rene” energi går ud på: At suge pengene fra befolkningens lommer og benægte de voldsomme skader hos mennesker og dyr og miljøet, når stålmonstrene bliver plantet i familiernes omgivelser.

Internettet glemmer aldrig. På denne måde kommer mange gamle og nyere og allernyeste informationer frem i lyset og bliver delt i et splitsekund.

Der er håb forude. Et eller andet land vil få succes med at vælte dette vindkraft-inficerede system. Tysklands regering vil modtage en forfatningsklage i denne måned på grund af brud på menneskerettigheder. (Læs mere på windwahn.de) Det er nemlig statens opgave at beskytte sine borgere for sundhedsskader og ødelæggelser på familiernes hjem. Det er ulovligt at fratage familierne deres mest kostbare ejendom, deres hus og hjem. At udsætte mennesker for en farlig støjforurening og dermed true deres helbred er uansvarligt.

Lille landejendom søges – INGEN vindmøller/vindmølleplaner i 20 km radius

Seriøs akut annonce – henvendelser på kontaktsiden eller facebook:
Hus på landet, beliggende Nord / Østjylland købes.
150 – 200 m2 bolig i rimelig god stand.
1 – 5 ha omkring bygningerne.
INGEN vindmøller/vindmølleplaner i en radius af 20 kilometer fra ejendommen!
Danske familiers nye realitet: HVOR må vi være? HVOR må vi leve i fred med vores
børn og hobbydyr? Hvor kan vi være sikre på, at vi ikke bliver syge af vindmøllestøj?
Vindmøllepesten breder sig med foruroligende hastighed. Grådige investorer spytter i
kassen og gør livet til et støjhelvede for deres landsmænd.
Når for eksempel pensionskasserne lader sig presse umanerlig hårdt af
vindmøllelobbyister i deres bestyrelser/medlemsgrupper og investerer i (gift-) grøn
energi, så burde de også kalkulere med den alt for tidlige pensionering af de støjramte
og invaliderede mennesker.
Hvor er logikken? Hvem interesserer sig for folkesundheden i vindstaten Danmark?
Ministerier og myndigheder?

 

Det er Isenvads engagerede borgere, der er byens fremtid! www.fremtidenstisenvad.dk

Isenvads borgere arbejder i døgndrift for at forsvare deres lokalsamfunds overlevelse.
8 monstrøse Vindmøller må ikke tage livet af denne smukke by. Nu er der en frist på 8 uger til at
skrive indsigelserne for at stoppe projektet. Byrådsmedlemmerne skal sætte sig ind i borgernes
argumentation, der rummer en større viden end deres borgmester har kunnet eller villet
fremlægge for dem.

Foreningen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge i Miljø- og Fødevareudvalget den16.12.2015: Vi har mistet al tiltro!

FORENINGEN MOD KÆMPEVINDMØLLER VED ST. RØTTINGE har fremlagt deres sag på Christiansborg i Miljø- og Fødevareudvalget i dag. De politikerne, som ikke har hørt meget om vindmøllepolitik i de danske landdistrikter, blev åbenbart noget forbavsede over de sande tilstande i kongeriget.

Her er foreningens oplysende powerpoint, der er lærerig for hele den danske befolkning:

Miljø-og-Fødevareudvalget 16-12-2015

friends-against-wind.org: Vindmøllers støj årsag til næseblod hos børn

http://en.friends-against-wind.org/testimonies/nosebleeds-from-wind-turbines

Uddrag på dansk: Dansk oversættelse af familiernes erfaringer:

Ejendom # 1

“Jeg vil gerne vide, hvorfor min seng ryster eller vibrerer let. Nætterne med stormen var særlig mærkbare. Jeg sover altid med mit soveværelse vindue åbent, men kan ikke længere. ”

Ejendom # 2

“Støj fra vindmøller var meget højt i aftes (Oct.31), men har fået til det punkt, at ingen vil følge op. Vi kører en ventilator hele natten for at drukne støjen. Så snart mit hoved rører puden kan jeg høre støj og føle vibrationen. ”

Ejendom # 3

“Vore bekymringer er støj-natten hovedsagelig. Nårvi vil sove, hører vi hører et konstant swoosh. De tilfælde, hvor vejr, temperatur, og vind er i en perfekt combination får dem til at være meget højt -nok til at vække dig fra en søvn. ”

Ejendom # 4

“Jeg har ringet til opstilleren tre gange nu vedr. vindmøllestøj og er ikke blevet kaldt tilbage en gang. Jeg har også kaldt MOECC mindst tre gange, og intet har ændret sig med hensyn til støj, og der er heller ikke kommet nogen d til mit hjem. ”

Ejendom # 5

“Om morgenen den 25 September blev to børn ramt, kunne man ikke tænke ordentligt og følge basale opgaver uden en konstant forvirring og den anden vågnede op med en meget dårlig hovedpine – møllen er tættest på værelset, som disse to børn sover i.

Ejendom # 6

“Jeg lider af søvnløshed fra møllerne og synes de er meget støjende. Det var særlig slemt September 25-27. Hvis møllerne larmer meget og jeg kan høre dem inde fra huset, vil min kat  nægte at gå uden for døren nu. Det var aldrig et problem før. ”

Ejendom # 7

“Vi hører dem hver dag. Vi er to voksne og to børn, der bor i vores hjem. Støj påvirker os både om dagen og om natten. Skyggekast fra vingerne samt de blinkende røde lys om natten er et problem for os. Vi kan altid høre dem, om det er blæsende eller rolig. ”

Ejendom # 8

“Vi hører møllerne helt sikkert og de har afbrudt vores søvn, især i sommermånederne, som vi ikke har aircondition og kunne ikke sove med de åbne vinduer. Begge beboere i huset oplever søvnløshed. ”

Ejendom # 9

“Det lyder som om der er et tog bag vores stald. Vi er ikke i stand til at sove, når vinduet er åbent, især i sommermånederne. ”

Ejendom # 10

“Vi oplever støj både dag og nat fra møllerne, bogstaveligt syv dage om ugen. Skyggekast, kvalme, hovedpine og ringen for ørerne er problemer, vi har oplevet. Lysene er en distraktion om natten og giver os kvalme. Naturligvis er støjen værre, hvis det blæser. ”

Ejendom # 11

“Vi er to voksne og tre børn, der bor i vores hus. Varme, blæsende nætter forekommer at være de værste. Vi oplever: søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk, næseblod, vibrationer på brystet om natten, skyggekast, hovedpine og kvalme. ”

Ejendom # 12

“Afhængig af vindretning, påvirkes vi mest tidligt om morgenen (omkring 3 am). Det er højt nok til at vække os, det gør det meget vanskeligt at få en god nats søvn. ”

Ejendom # 13

“Fire til fem aftener om ugen afbrydes vores søvn. Vi oplever også kvalme og hovedpine. Det var aldrig et problem før. ”

Ejendom # 14

“Da de begyndte at køre, har vi konstant haft problemer. Der er i alt seks personer, der bor i vores hjem med to voksne og fire børn. “