Kategoriarkiv: Danske kommuners vindmøllepolitik

Bevar Isenvads fremtid, et samfund kæmper for sit liv ! Ikast-Brande Kommune stiller sig døv

http://aoib.dk/artikel/20151209/manipulation-og-fortielser?related=text

Ikast-Brande Kommune har åbenbart tænkt sig at afvikle et velfungerende lille samfund. Opskriften er enkel: lokalpolitikere godkender et gigantisk vindmølleprojekt med for eksempel 8 megamøller tæt ved byen – til vindindustriens, opstillerens og jordejerens store fryd. Nå ja, der var jo også den forrige rød-grønne regerings vindmøllepolitik, som borgmesteren stadig føler sig bundet til.

Hvis projektet blev gennemført, så vil mange af familierne  lidt efter lidt forsvinde fra området, mens de stavnsbundne uheldige husejere ville få lov til at sygne hen og leve med deres skuffelse, afmagt og vrede.

Overskriften her, ligesom i andre danske kommuner: Mennesker tæller ikke.  Vi arbejder udelukkende for vindindustriens interesser.

Borgergruppen står dog stærkt sammen og kæmper for deres samfund. Borgerne har bedt en ejendomsmægler om en vurdering af Isenvads fremtidige situation på boligmarkedet. På facebook ligger denne meddelelse:

FRISK FRA TRYKKEN: udtalelse fra EDC i Ikast

Debatten omkring de 8 store vindmøller i Isenvad har jo stået på et stykke tid og i den forbindelse, har vi her hos EDC Ikast fået flere henvendelser omkring, den økonomiske betydning dette får for diverse ejendomme, der er beliggende tæt på de nye vindmøller. Henvendelserne er kommet fra de berørte lodsejere.

Vi kigger ikke på det fornuftige i grøn energi, den økonomiske gevinst, minkfarme eller andet som løbende har været inde i debatten.

Vi vil dog rent professionelt bidrage med vores viden og ekspertise, for hvad det betyder for det berørte område generelt. Her tænkes på de ejendomme, der ligger indenfor en radios af ca. 1.5 km. fra vindmøllerne. Det er klart jo tættere man er på vindmøllerne jo større blive den enkeltes økonomiske tab.

Der er ingen tvivl om, at de berørte lodsejere vil få særdeles store tab – ja nogle af ejendomme vil næsten være umulige at omsætte. Mit bud på tabene vil være fra 20 til 50% af ejendommenes nuværende handelsværdi.
Det vil også få den betydning for de enkelte, at panthaverne til ejendommene, som selvfølgelig også følger med i debatten, vil kigge på ejendommenes belåning. Så det får store konsekvenser for de lodsejer der vi sælge og de der vil blive boende, hvis de ellers får lov af panthaverne/realkreditterne.

Fra Edc’s side har denne udtalelse intet med at gøre om det er godt eller dårligt for lodsejere, kommune, realkreditinstitutioner eller andre berørte men fordi vi rent professionelt er blivet bedt om at udtale/vurdere ejendommene i området.
Med venlig hilsen

Kurt Møller
Indehaver – Ejendomsmægler EDC
Ikast
Strøget 34
DK-7430 Ikast
CVR: 26100895

 

Borgerne i Isenvad er skrækslagne: Kaj Bank Olesen viser billeder af sine vanskabte mink fra farmen i Vildbjerg

I et læserbrev den 25.11.2015 i aoib.dk, Ikast Avis, informerer Annette Bækgård de læsere, der endnu ikke ved, hvad der står på spil: ” Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til opførelse af vindmøller tæt på Isenvad, muligvis Danmarks største bynære vindmøllepark.”

Borgerne strømmede til dette møde, som i sin helhed er blevet optaget på video og snarest vil blive lagt på youtube.com og vores hjemmeside. Det var Isenvad Lokalråd og Isenvad Borgerforening, der har afholdt dette åbne borgermøde med eksterne foredragsholdere.

Også minkavler Kaj Bank Olesen fik lejlighed til at berette og advare om denne skandaløse sag, der har beskæftiget Christiansborgs politikere siden 2014. Da 4 Vestas vindmøller blev sat i drift i Vildbjerg i Herning Kommune, begyndte de katastrofale tilstande på farmen. Ingen af disse skader er nogensinde blevet set af farmens dyrlæger: Dødelige slåskampe blandt dyrene ved bestemte vindhastigheder, ufrugtbare minktæver, dødfødte og misdannede minkhvalpe. Kaj Bank Olesen og hans kone har måttet forlade deres families stuehus for at redde deres egen og deres families helbred. Kvinderne i den fødedygtige alder har ikke haft lov til at komme på besøg i det støjforpestede hus længere.

150 meter høje vindkraftværker, 8 styks i Københavnerheden og 11 styks i Ulkær Mose, hvad har kommunens politikere forestillet sig? Troede de, at borgerne ville blive begejstrede for 1 million kroner til byens foreninger som trøst? Kan man købe menneskeliv med vindmølleindustriens penge?

En eneste vindmølle koster ca. 30 mio. kroner og 19 x 30 = 570 mio. kroner. Hvordan har Ikast-Brandes kommunalpolitikere tænkt sig at erstatte familiernes tab, nemlig deres liv og ejendom?

http://www.tvmidtvest.dk/nyheder/25-11-2015/1930/stor-modstand-mod-vindmolleplaner#player

http://aoib.dk/artikel/vindmllenaboer-advarer-mod-de-store-mller–viste-fotos-af-misdannede-minkunger

http://aoib.dk/artikel/blsten-gr-frisk-i-isenvad-byen-er-bekymret-over-udsigt-til-store-vindmller

http://aoib.dk/artikel/vindmllepark-i-isenvad-bekymrer-borgere

http://aoh.dk/artikel/et-sidste-ndrb-fra-en-landsby

Vi lægger youtube.com videoen på hjemmesiden lige så snart vi har fået den!

 

Bolius.dk udgave 2015/7 giver gode råd til desperate borgere i artikel: Skueproces eller nærdemokrati?

https://www.bolius.dk/hoering-om-lokalplaner-er-til-grin-30579/

Overskriften i bladet hedder: Skueproces eller nærdemokrati?

“Det er spil for galleriet, når kommunerne sender en lokalplan i høring hos naboerne, mener ekspert.”

Bolius rubrik “Indsigt” på side 12 – 17 beskriver et eksempel fra Gribskov Kommune, hvor “kommunen tillod et nybyggeri, der var væsentligt større end angivet i lokalplanen…”

Borgeren spørger:”Hvordan ville du som nabo reagere, hvis lokalplanen, som var fyldt med fejl og erklæret ugyldig af Natur- og Miljøklagenævnet, skulle sendes i høring igen, så byggeriet kunne lovliggøres?”

Her handler det ikke om vindmøller, men et supermarked, der blev bygget for tæt på en borgers hjem. Proceduren ved høringer er dog den samme. Alt kan lade sig gøre, når kommunen bare har viljen til at gennemføre et bestemt projekt.

På side 15 findes en opskrift, hvordan man kan påvirke lokalplanen eller klage over den. Det handler om at borgerne skal vænne sig til at være vågen hele tiden og reagere lynhurtigt allerede i “initiativfasen, planlægningsfasen, financieringsfasen og en fase med politikske handlinger”.

Tak for nyttig viden.

 

Natur- og Miljøklagenævnet er det nye Danmarks Vindmølle Beskyttelsesnævn, der forsvarer vindmøller mod rovfugle i Faxe Kommune

2015-10-19,rød glente

2015-11-09, Rød Glente

Bregentved Gods behøver ikke at være bange for rovfugle længere. Nu er deres kommende industrielle vindkraftværker ved hjælp af Danmarks vindglade myndigheder sikret for rovfugle. Hvis det skulle komme til en kollision med en Rød Glente eller flere, så vil ingen tage sig af det. Rævene fjerner ådslerne og millionerne ruller. “Planeten” i form af godsets bankkonto er reddet, naturen er stendød.

 

mitFyn.dk: “Hold afstand til ørnerede på Tåsinge” – Danmarks Naturstyrelse: Gælder ikke, når du er en vindmølle!

Danmarks borgere elsker deres havørne og tusindvis af mennesker har set denne rede på youtube:

 

mitfyn.dks journalist Gitte Kjeldal advarede i år: “Hold afstand til ørnerede på Tåsinge”. I artiklen nævner hun, at der er mindst 63 havørne på Sydfyn og at lokale ornitologer opfordrer folk til at lade redebyggende ørne være i fred. DOF har to redekoordinatorer, der kender alt til havørnes følsomhed. Fuglekiggere skal hellere nyde “de flyvende døre” i luften i stedet for ved reden.

Men Svendborg kommune er mindre intereseret i havørne end i vindmøller. Den 13.12.2012 søgte kommunen om dispensation til et repoweringsprojekt og fik straks svar den 10.1.2013. Sagen skulle genoptages, fordi udpegningsgrundlaget var blevet ændret den 31.12.2013.

I august 2015 har Naturstyrelsen givet dispensation til at erstatte 3 vindmøller  på 40 meters højde inden for strandbeskyttelseslinjen til to, som er dobbelt så høje. I begrundelsen indrømmes gerne, at der kunne være en potentiel risiko for havørne, men meget hurtigt afvises risikoen på grundlag af en bestilt rapport. I stedet for at tale med de lokale borgere, der bor i naturen, stillede Naturstyrelsen sig tilfreds med en rapport over et kort besøg i området. Fuglebegejstrede borgere, der kan se havørnenes familieliv og ørneungernes flyveøvelser fra deres haver, blev ikke inddraget i beslutningsprocessen.

Dispensation til genopførelse af 2 vindmøller som erstatning for eksisterende vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr nr

Det er ganske gratis, at slå en ellers strengt beskyttet rovfugl ihjel, når det bare sker med en vindmølle. Eneste kommentar fra Miljøstyrelsen kunne være: Nå, hovsa, det troede eller “vurderede” vi godt nok ikke, at den ville flyve ind i rotorbladene. Det må I meget undskylde…

At kommernes folkevalgte ikke har fuldt overblik over internationale studier om rovfuglenes massedød på grund af vindmøllers roterende monsterknive, kan måske forstås, men det kan ikke begribes, at netop de uvidende kommuner har hals- og hovedret over Danmarks og hele verdens strengt beskyttede fugle.

Og det er helt ubegribeligt og skandaløst, at en dansk myndighed som Naturstyrelsen, der er sat i verden for at beskytte naturen, vil give en kommune dispensation til at etablere vindmøller tæt på rugende rovfugle inden for strandbeskyttelseslinjen.

Argumentationen er så plat, som den kun kan være, når den giftgrønne propagandamaskine kører på fuld skrue:

_______________________________________________________________________________

“Begrundelse for afgørelsen
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og forudsætter derfor
dispensation efter naturbeskyttelsesloven.
Udbredelsen af vedvarende energi er et anerkendelsesværdigt formål, og ansøgninger
herom skal derfor efter omstændighederne behandles lempeligere end andre typer af
anlæg indenfor strandbeskyttelseslinjen, jf.Natur-og Miljøklagenævnets NoMO nr. 772
Naturstyrelsen har i afgørelsen lagt særligt vægt på, at der i forvejen er opstillet to
vindmøller med samme placering. De nye højere møller vil efter Naturstyrelsens
vurdering betyde en begrænset øget påvirkning af kystlandskabet,
som opvejes af  den større miljømæssige gevinst ved de nye møller.
I den gennemførte væsentlighedsvurdering er det konkluderet, at der ikke ses at
være risiko for negativ påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget
undtaget for arten havørn. For havørnen kunne det ikke afvises, at der var risiko for
negativ indvirkning på artens mulighed for opnåelse af gunstig bevaringsstatus.
Der er derfor foretaget en særskilt undersøgelse af forekomst og adfærd af havørn på det
vestlig Tåsinge. På baggrund af denne undersøgelse konkluderes det, at ”det er usandsynligt, at
de planlagte vindmøller ved Skiftekær vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af
bevaringsstatus for havørnen i F71, Det Sydfynske Øhav. De eksisterende vindmøller har så
vidt vides ikke givet anledning til kollisionsdrab hos de lokale havørne.”
På baggrund af den gennemførte væsentlighedsvurdering og yderligere undersøgelser om
havørnens forekomst og adfærd er det Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv,
eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt.
Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve-eller voksesteder for de arter, der indgår i
udpegningsgrundlaget. Det ansøgte vil endvidere efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for dedyrearter,
der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”
_________________________________________________________________________________________
Inden for strandbeskyttelseslinjen må der ikke sættes en campingvogn eller et hegn op,
men vindmøller er altid  hjerteligt velkommen i Vestas/Siemens eget vindmølleland
Danmark.

 

Danske vindmølleofre i udsendelse i deutschlandradio.de den 9. november 2015

http://www.deutschlandradiokultur.de/vor-der-weltklimakonferenz-paris-3-7-gesundheitsbedenken-im.979.de.html?dram:article_id=336024

Vind-alarm-danmark.eu, vindmøllefamiliernes hjemmeside, bliver ikke kun læst i Danmark, men også i udlandet. Det danske sprog går perfekt i hak med engelsk og er let at oversætte med google translate. Fornylig har hjemmesiden vakt en tysk journalists interesse. Han ville lave en rapportage om danskere, der lider under vindmøllernes infralyd.Det ville vi gerne hjælpe ham med. Resultatet er blevet meget imponerende, seriøst og empatisk overfor de berørte mennesker, der har haft mod til at stå frem.

Vi ved, at vores åbenhed overfor medierne er med til at hjælpe andre vindmøllefamilier i Danmark og i alle andre lande. Problemet er verdensomspændende, men netop dette bliver ikke omtalt i danske medier. Vindmøller er en dansk eksportvare og under særlig beskyttelse.

Kunne det være, at Christiansborgs ministre og folketingets politikere efterhånden er blevet pinligt berørte, når udlandet spørger dem om vindmøllestøj?

Danmarks regeringer har ønsket sig brændende, at hele verden skulle lade sig inspirere af vores lille kongeriges energipolitik og ville elske at dyrke vindmøller på deres territorier i stedet for grønne skove.

Men nu er der hele tre ministerier, der ikke vil besvare en journalists spørgsmål om de danske vindmøllers virkning på befolkningens sundhed. Alle tre ministerier undveg den tyske journalists spørgsmål ved at pege på de andre ministerier som de ansvarlige. Når ingen vil være ansvarlig, så må det jo være alle tre.

Infralyd er et meget oplagt emne for energiministeriet, for sundhedsministeriet og for miljøministeriet. Det er folketingets diverse udvalg, der nu må minde ministrene om deres ansvar for hele befolkningens sundhed og trivsel.

 

Vindmøllenaboer til foretræde i Miljø- og Fødevareudvalget, den 4. november 2015

http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Miljoe_og_Foedevareudvalget/Kalender/Vis.aspx?session=20151&meetingNumber=1273346&abbreviation=MOF&se=1

På hjemmesiden ligger alle dokumenterne, som er blevet sendt ind til udvalget forinden.

Det er ikke første gang, danske vindmølleofre har været på besøg i hovedstaden for at klage over vindindustriens regime. Men nu har Danmark fået en ny regering og et nyt håb om, at der endelig kommer en retfærdig og faglig funderet støjbekendtgørelse.

Vi håber, at miljøministeren vil invitere akustikprofessor Henrik Møller til et par møder og lytte til ham i stedet for miljøstyrelsens vindfanatiske embedsmænd.

Danske borgere har fået nok af deres politikeres vindmøllevrøvl og klimafantasier

Danmarks landbefolkning gider ikke at høre på flere løgne og utroværdigt propagandavrøvl fra ministerier, myndigheder og nogle af kommunernes ikke særligt kløgtige borgmestre. Familierne vil hellere have uafhængige støjeksperter til at måle den virkelige støj i deres huse.

Uden en ny lovgivning, der erkender sandheden om vindmøllernes virkelige indvirkning på mennesker og miljøet, vil borgerne ikke kunne genetablere tilliden til systemet. Miljøministeriet og sundhedsministeriet må skifte retning nu og begynde at forsvare befolkningen i stedet for at fabulere om vindmøllernes påståede frelse for kloden.

Nu er der 240 møllegrupper i Danmark: http://stilhed.eu/2014/01/05/213-moellegrupper/

Her et par tilkendegivelser fra danske borgere:

http://norddjurs.lokalavisen.dk/vindmoelle-planer-saa-er-der-ogsaa-alarm-i-%C3%A5lsrode/Lokale-nyheder/20150921/artikler/709219976/1462

http://m.norddjurs.lokalavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20151001/laeserbreve/151009981/

http://m.norddjurs.lokalavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150930/artikler/710059971/1462

http://www.skivefolkeblad.dk/article/20150921/DEBAT/150929991

http://www.skivefolkeblad.dk/article/20151005/LOKALT/151009968#.VhVwlwJvLpp.mailto

“Vindindustrien pressede citronen den gang i 1999”:  Document1(1)

Opdateret: Den danske oversættelse af senator John Madigans tale om korruption og svindel ved australske (Vestas) vindmølleparkers støjmåling

Dansk oversættelse af senator J. Madigans tale

hansard_frag.pdf;fileType=application_pdf

Hvordan er situtationen i Danmark, for eksempel i Nordjylland? Der står 5 vindmøller ved kommunegrænsen af Mariager Fjord og Rebild Kommune, som larmer mere end de må.

Nordjyske.dk har skrevet om sagen den 4.10.2015.

http://nordjyske.dk/e-avis/nyheder/vindpark-doestrup-ud-i-dobbelt-modvind/4951a03d-55c7-426d-a380-32b91b60f224/4/1513

En nærmere undersøgelse viser noget grundlæggende, som ingen logisk tænkende borger kan fatte. Det handler om den danske lovgivning, der begrænser sig selv ved at tillade støjbelastninger ved alle andre vindhastigheder end 6m/sek og 8m/sek. Vindhastigheden må gerne komme op på 25m/sek! Men hvem ved, hvor høj dB tallet bliver ved denne vindhastighed? Jo, vindmøllens fabrikant Vestas ved det godt – vindmølleopstilleren ved det også godt, men ellers ingen. Det er nemlig en fabrikshemmelighed, som ikke engang staten vil blande sig i.

Følgende oplysning står i Taksationsmyndighedens dokumentation over en afgørelse ved Døstrupvej:

Det foreliggende projekt indebærer opstilling af 5 vindmøller med en effekt på
hver 3 MW i en bue i et område beliggende ca. 2-2,5 km øst for motorvej E45
og nord for landsbyen Døstrup. Tårnene er koniske og rørformede med en na
v-
højde på 80 m. Rotoren har tre vinger, der hver har enlængde på 44 m. Møller-
ne forventes således at få en totalhøjde på 125 m. Rotoren drejer med en sta-
tisk hastighed på op til 16,1 omdrejninger pr. minut. Møllen vil være i drift ved
vindhastigheder mellem 3 m pr. sekund og 25 m pr. sekund.