Kategoriarkiv: Danske kommuners vindmøllepolitik

Snart er der kommunalvalg i Danmark – nogle politikere tror stadig på vindkraft i naturen

Valgkamp over hele landet. En lille beretning fra Stevns, hvor kampen på halvøen syd fra København begyndte for fem år siden. Yderst ivrige og begærlige lokalpolitikere fra SF ønskede dengang at skamfere Stevns landskaber med kæmpevindmøller.

Det lykkedes som bekendt ikke og den lokale avis dokumenterede aktiviteterne fra denne hidsige og følelsesladede vindmøllekrig fra november 2012 til februar 2013.

“Stevnsbladet”, som “leveres til det stevnske folk” blev læst med stor grundighed dengang og nu, debatten var og er altid mangfoldig.

www.stevnsbladet.dk

Vindmøllekrigen blev – efter en kort og heftig kamp – vundet af borgerne, da Socialdemokraterne slog bremserne i, fordi argumenterne imod blev for overvældende.

www.megamøller.dk,

nogle aktive stevnsborgeres hjemmeside, ligger stadig på nettet som et minde om denne vanvittige, men forbavsende kortvarige kamp. Efter sejren blev borgerne advaret af erfarne medborgere fra andre danske egne. Vindkraften er en sej fjende og angrebet på folk og fæ og landskabet ville før eller siden starte igen og igen. Valgets resultat i 2017 vil vise, hvor meget borgerne har lært og husket fra sidste valg. Hvilke partier kan man stole på, når det handler om vindparker i naboskabet?

Efter fire år ønsker Radikale Venstre og SF åbenbart at starte en ny diskussion om den såkaldte grønne energi.

De Radikale Venstres liste med deres programpunkter kan ses  i Stevnsbladets Valgavis fra 8. nov. 2017. Om “grøn” energi:

“Hæv den grønne overligger – Stevns Kommune skal være kendt for at være en grøn foregangskommune. Målet er at blive en CO2-neutral kommune hurtigst muligt. Klima- og miljøbelastningen skal minimeres. Kommunale elbiler.”

Kommunale elbiler, det lyder dyrt og ikke specielt miljøvenligt. Hvor skal strømmen komme fra, når det ikke blæser? Så meget overskudstrøm til opladningen findes der trods alt ikke. Hvordan en kommune kan blive CO2-neutral vil de Radikale dog ikke fortælle i detaljer. Måske som Hovedstadens Forsyning HOFOR, der køber vindkraft i fjerne kommuner, for ikke at skræmme sine egne borgere? Den tyske “Energiewende” kan i hvert fald ikke fremhæves som et godt eksempel, tusindvis af vindmøller har ikke sænket CO2 niveauet i Forbundsrepublikken Tyskland. Hvor pinligt for klimatisterne!

SF har tydeligvis ikke mistet troen på vindkraft:

“Vi ønsker større fokus på vedvarende energi. Vi ønsker at ansætte en energirådgiver, som kan hjælpe borgere og firmaer med at spare på og omlægge energiforbruget.

Vi ønsker en genoplivning af Varpelevprojektet med sol, vind og gas. Kommunen skal gå forrest med med elbiler og grøn indkøbspolitik.”

Genoplivningen af Varpelevprojektet? Det handlede om en vindpark på denne skønne gamle landbrugsegn. Stevns Kommune havde søgt om EU tilskud til projektet, men blev afvist. Nu kan man jo spørge SF, hvor pengene egentlig skal komme fra? Hvad koster et stort vindkraftværk nu om dage? 30.000.000 kroner? Og hvad synes Varpelevs borgere egentlig om den idé?

Det lyder ganske harmløst at pludre løs om grøn energi, når partierne naturligvis også ønsker sig mere natur og mindre sprøjtegift og flere penge til sociale opgaver. Det skal også lyde helt harmløst og kært, for ikke at skræmme de kampklare borgere.

Dengang har “Stevnsfolket” talt med deres 1964 stemmer imod vindkraft på deres halvø (10 stemmer for). Meningen var tydelig: Der skal ikke være kæmpevindmøller på Stevns – og heller ikke andre steder.

Pas på med, hvad jeres lokalpolitikere siger i valgkampen. De har magten til at gøre livet til et rent helvede for nogle af jer, hvis I giver stemmen til de fanatiske vindkrafttilhængere blandt kandidaterne.

Lokalpolitikere er som udgangspunkt ikke nødvendigvis ondskabsfulde og grådige. Byrådsmedlemmerne har så mange programpunkter i deres arbejde og alt for tit en meget begrænset tid til at sætte sig ind i kompliceret stof. De kan heller ikke have kompetencer til alle vigtige emner, selvom de må stemme om dem. Viden kan være magt – men magt er magt. Derfor skal man tænke sig om, hvem man vil give den.

Det er meget vigtigt for valgerne, at vise politikerne, hvad de, borgerne, ønsker og hvad de under ingen omstændigheder vil acceptere.

Vindkraft i naturen, som bliver drysset jævnt over land og strand, mark og mose, skov og hede plus kysten står ikke til diskussion. Danmarks landbefolkning skal ikke lide under surrealistiske klimafantasier.

NEJ TIL VINDKRAFT

  1. fordi vindkraftværker udsender farlig støj, der belaster og skader naboernes og deres husdyrs helbred,
  2. fordi vindkraftværker er miljøskadelige for flagermus, fugle, især rovfugle, grundvandet og landskabet,
  3. fordi vindkraft kun leverer sporadisk energi og kun kan bruges supplerende med fossil eller atomenergi – se leverancen hver dag: emd.dk/el/
  4. fordi vindkraft kun kan overleve med statsstøtte og dermed kræver en gigantisk formue, skrabet sammen af hver eneste borger, fattig pensionist, studerende, arbejdsløs eller enlig forsørger, mens opstillerne og industrien tjener ufattelige formuer og sørger for at placere millionerne langt væk fra skattevæsenet,
  5. fordi vindkraftværker er tung industri, disse apparater daler ikke ned fra himlen i hvide gevandter, men kræver store mængder af kul, stål, beton, fiberglas, olie og kemiske væsker, de kræver også miljøskadelige transporter og er årsag til ødelæggelsen af jordbunden,
  6. fordi vindkraftværker er farlige arbejdspladser for servicearbejderne, som ikke får beskyttelse gennem arbejdstilsynets lovgivning,
  7. fordi vindkraftværker er farlige for området, når de kaster rotorblade ved brand og forurener luften med farlig røg og når de om vinteren kaster tunge isklumper i et område på rigtig mange meters afstand,
  8. fordi vindkraftværker forstyrrer det danske landskabs skønhed med deres høje industrielle strukturer med deres gigantiske roterende knive og ødelægger dermed beboernes fred,
  9. fordi de ødelægger landets økonomi, se frieelforbrugere.dk
  10. fordi vindkraftens fremmarch har ødelagt freden i mange egne og i mange familier. Venskaber er gået i stykker, fordi nogle vil tjene penge på at udleje jord eller købe vindmølleandele – uanset de skader, som vindparker er årsag til. Nogle mennesker stoler blindt på en ideologi, som allerede har fået et nyt navn: Klimatisme! Det er åbenbart for farligt for vindkraftfanatikerne, at undersøge emnet fra alle sider og direkte at spørge de mennesker, der allerede er ramt af ulykken.

STOP VINDKRAFT NU!

 

GROVE LØJER! Faxe Kommunes “julegave” til familierne: en hel vindpark med 5 monstermøller!

 

'Well. it bloody wasn't there last year!'

“I gætter aldrig, hvad I får i julegave! Det bliver en vindpark med 5 stk. 150 m høje vindmøller fra Danmarks egen vindmølleproducent Vestas!”

Sådan kunne Faxe Kommune på Sjælland og vindmølleopstilleren have sagt for nogle få måneder siden, bare for at kommunikere budskabet ud til de kommende naboer til Turebylilles Vindpark. For et par måneder siden anede familierne nemlig ikke, hvad der ventede dem. De havde næsten glemt det hele. Den sidste afstemning om projektet har været for tre år siden, lokalplanen og VVM er fire år gamle. Men nu er to af de monstrøse vindfabrikker allerede komplet monterede og venter på de 3 andres færdiggørelse.

Til jul er hele molevitten i drift.

Sikke en overraskelse – eller sandt sagt: ET CHOK!

Det var dengang for fire år siden, at Faxe Kommunes politikere besluttede sig for at give jordejeren, Christian Moltke fra Bregentved, lov til at bygge sig en vindpark et pænt stykke fra sin egen bopæl, Bregentved Slot i Haslev.

http://www.bregentved.dk/index.php/om-bregentved

For klimaets skyld forstås, fordi vindmøller erstatter  kulkraft og dermed CO2 – lige på stedet, dvs. derude ved Skrodsbjerg og hele området – og dermed bidrager kraftigt til verdens redning. Kommunen havde godtnok ikke valget mellem 5 små kulkraftværker og 5 vindmaskiner, men i dette tilfælde er det jo hele kloden, der tæller. Så pyt med logikken. Vindparker i de danske landkommuner redder hele jorden for CO2 udslippet, sådan siges der i vindindustriens propagandaministerium.

Men kommunen havde et valg mellem mennesker og maskiner, nemlig at forsvare deres egne medborgeres livskvalitet og deres største goder: Helbred og ejendom.

Men nu bliver området domineret af en meget stressende udsigt på roterende monstervinger og støj, døgnet rundt, året rundt – i ca. 20 år, når vinden altså blæser.

På side 110 i Turebylilles VVM  vvm_redegoerelse_turebylille1  (støjrapporten kan ses her bilag_1_stoejrapport ) står der noget interessant om grænseværdier for støj og minimumsafstande:

Udover grænseværdier, er der fastsat minimumsafstande mellem naboer og vindmøller. Disse minimumsafstande skal endvidere forebygge væsentlige visuelle gener for nabobeboelsen. Disse krav er udtryk for, at der fra myndighedernes side er foretaget en afvejning mellem hensyn til en rationel udnyttelse af vindkraften på den ene side, og hensynet til de omkringboende på den anden side.

Hvis dette udsagn ikke var så tragisk for vindmøllenaboerne, så ville det været egnet til et absurd teaterstykke. Eftertiden vil finde det helt ude af proportioner. Hvad er det, som  danske lovgivende politikere betragter som rationel i denne sammenhæng? At industrien, investorerne, opstilleren og evt. jordejeren tapper danske skatteborgeres konti? At nogle familiers liv og ejendom bliver ofret på det grønne alter? Medgiver landets politikere hermed, at de ikke ønskede at tage hensyn til de “omkringboende”? De “omkringboende” er altså mennesker, mænd, kvinder og børn, der bliver ofret for “vindkraftens” skyld.

Flere absurditeter på side 111 om emnet infralyd:

“Der er generel enighed blandt forskere (hvilke forskere?) om, at der ikke forekommer hørbar infralyd (???) fra moderne vindmøller, hvor vingerne er placeret foran tårnet, og det konkluderes i sundhedsstyrelsens rapport om sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter, at infralydniveau under høretærsklen ikke udgør en sundhedsrisiko.

Hvad behager? Hørbar infralyd og ingen sundhedsrisiko??? Dette argument har ikke været brugbart, siden den australske akustiker Stephan Cooper har fået lov til at måle støj i tre naboers huse – og siden en finsk familie med 8 børn har fået eksakte støjmålinger indenfor deres ubeboelige hjem. Men det var jo lige fornylig – og Turebylilles VVM er 4 år gammel.

Det handler ikke om den bevidste oplevelse af menneskelig hørelse i de vante frekvenser, men om lydtryk og modulerende støj. Mennesker bliver syge af de rytmisk svingende frekvenser, der stammer  fra de voldsomme industrielle strukturer og rotorbladenes bevægelse! Hvad er det dog for noget uvidenskabeligt vrøvl, som bliver benyttet her med det eneste formål: at gennemtvinge en meget favorabel støjlovgivning til vindindustriens fordel. Lavfrekvent støj og Infralyd skader mennesker og dyr, som talrige videnskabelige undersøgelser har vist i de sidste årtier. (Se link til artiklen “Wind Turbine Noise and Human Health: A Four Decades History of Evidence that Wind Turbines Pose Risks” final-final-16-09-30-wind-turbine-noise-final-manuscript-hhtm-punch-james)

Da de nuværende støjregler for lavfrekvent støj blev behandlet i 2011, kritiserede DASAM, (Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin), at disse nye regler: “…ikke i tilstrækkelig omfang beskytter mod sundhedsrisici ved støjgenerne, og foreslår derfor: De generelle støjgrænser bør sænkes fra 39 dB (A) til 35 dB(A). Der bør foretages en sundhedsfaglig vurdering af effekterne ved at introducere flere tusind vindmøller i Danmark.”

Men det har kommunalpolitikerne aldrig hørt om. Deres informationsgrundlag er så simpelt, at det snildt kan passe i en meget lille taleboble: “Vil du har et atomkraftværk eller et kulkraftværk? Vil du ødelægge kloden ved ikke at stemme for baronens vindpark?”

Erstatninger for værditab på 7.307.500 kroner til 31 naboer, det er et gennemsnit på 235.725,80 kroner, men pengene er ulige fordelt. De familier, som får de største beløb, kan snart lede efter et andet sted at bo.

Sundhedsundersøgelsen, som de tre danske ministerier for energi, sundhed og miljø har financieret, er på vej med deres første resultater. De kommer dog først efter jul, når møllerne allerede kører subsidierne ind på Bregentveds konto.

stoej_er_farlig_das_noise_health_seminar

Kommunen kan kigge lidt på kammeradvokatens notat fra marts 2014, notat_fra_kammeradvokaten_om_erstatningsansvar2 hvor der står følgende:

“Et erstatningsansvr bl. a. kan komme på tale, hvis myndighederne bevidst tilbageholder viden, bevidst forvansker eller videregiver urigtige oplysninger eller holder sig i bevidst uvidenhed om forhold, som de burde være bekendt med.”

 

 

 

JOKER eller JOKE? – Kræftens Bekæmpelses sundhedsundersøgelse

http://www.dkvind.dk/html/nyheder/2016/110816.html

En jublende Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening, forkynder just som en euforisk dørsælger, at danske vindkraftværkers fremmarch er sikret. Han kan nemlig læse mellem linjerne og forstå en halvkvædet vise. Han har sin egen måde at fortolke et intetsigende brev til egen fordel og udtaler straks på foreningens hjemmeside: “Det er en meget skrap og klar udmelding fra de ansvarlige ministre. Nu må vi forvente, at også de sidste kommuner kommer i gang igen, så vi hen over de næste år kan få en kontinuerlig og rolig planlægningsproces med beslutninger på et seriøst grundlæg.”

Den videbegærlige læser kan finde borgmesteren Geils utålmodige brev til Danmarks ansvarlige ministerier og ministrenes svar lige under Asbørn Bjerres opmuntrende opråb til landets tøvende kommuner.

Danmarks nuværende og måske kommende vindmøllenaboer er ikke spor imponeret. Mange har nemlig læst Jesper Tynells oplysende bog Mørkelygten om Danmarks embedsmænd og deres samspil med ministrene og har forstået hemmeligheden bag et nøje afvejet ministersvar. Her gælder det om, ikke at skrive noget, der er klart ulovligt og usandt. Det lykkedes fuldtud i de tre ministeriers skrivelse til hr. borgmester Geil. Her bliver der nemlig ikke sagt noget som helst nyt. Der bliver bare konstateret, at Danmarks (ufatteligt uengagerede) Sundhedstyrelse ikke har kendskab til videnskabelige resultater, men det betyder på ingen måde, at de ikke findes. Hr. Asbjørn Bjerre mener dog, at have forstået brevets indhold på den helt rigtige måde.

Først og fremmest vil vind-alarm-danmark.eu med deres svært skadede familier holde fast ved, at Kræftens Bekæmpelses forskere IKKE har udtalt sig om undersøgelsens resultater, fordi deres serie af artikler SLET IKKE ER UDKOMMET. Dette ville først være tilfældet, hvis artiklerne havde været igennem en INTERNATIONALT ANERKENDT AKADEMISK PROCEDURE, der hedder antagelse af artiklerne i et internationalt anerkendt tidsskrift. Og dette sker faktisk kun efter et peer review, dvs. en kvalitetskontrol fra videnskabsmænd eller -kvinder. Så langt er sagen slet ikke kommet. 

Vindmøllefamilierne ville helst have set et meget klart brev fra de tre ministerier, som dog ikke kan fås foreløbigt. Derfor har vi arbejdet med en version, der passer meget bedre til den oplevede virkelighed. Dette reviderede brev skal hjælpe politikerne til en bedre forståelse for landbefolkningens intelligens og deres vrede over den hensynsløse vindmøllepolitik i mange kommuner.

vind-alarm-danmarks borgmesterbrev

Vindbaronernes modbydelige strategier – hvad sker der mon i Ulvemosen/Bækhede?

Annoncen fra de kisteglade vindbaroner: http://www.totalwind.com/da/nyheder/generelt/ulvemosen-dk.htm

Ti nye vindmøller opstilles i Ulvemosen og Bækhede Plantage

Vindbaronerne og lokalbefolkningen i de truede vindmølleområder lever ikke i samme univers. Klamme foretningsmetoder udsletter ulykkelige familiers drømme om et fredfyldt liv på landet. Det hele handler om ulækre spekulanters fanatasier. Money money! Og ikke andet.

Hvad koster en havørn? Skyd den! Hvad koster en flagermusekoloni? Riv bygningnerne ned! Hvad koster et Natura 2000 område? Giv dispensation. Hvad koster et par ynglende traner, glenter, musvåger? Sørg for, at de forsvinder! Hvad har man droner og lejesvende til? I Tyskland har de afprøvet lydløse pile med snore i. På denne måde kan man meget bedre rive rederne ned fra træerne. Alt kan købes for beskidte penge, som jo alligevel kommer fra skatteborgerne.

Og hvis fortjeneste er det? De lovgivende politikeres, der uden en særlig uddannelse er ufatteligt lette at narre. At være uddannet som præst eller i kommunikation fra RUC er en god forudsætning for at lade sig smitte af vindkultens dødelige virus. Naturvidenskab eller jura er ikke det store nummer for politikerne, derfor kan de heller ikke forstå konsekvensen af deres mindre intelligente beslutninger. Det værste er dog, at de ikke engang har en fornemmelse for ret og uret og for sund fornuft eller vanvid.

Her er kommentaren fra facebook i dag, den 21,juni 2016, hvor områdets talsmand Karsten Drøjdal beretter om den helt fortvivlende situation i Ulvemosen/Bækhede. Mens vindvæslerne gnider sig i hænderne, græder danske familier sig i søvn. Snart er deres skæbne beseglet og 10 gigantiske vindkraftværker slår deres liv i tusind stykker! De danske politikere og myndigheder er fuldstændigt ligeglade med folk og fæ. Bare de har deres på det tørre.

Karsten Drøjdals kommentar fra januar måned i jp.dk: http://www.jv.dk/artikel/2200895:Synspunkt–Stop-vindmOellevanviddet

Indlægget på facebook i dag:

Uovligt byggeri med Byrådets og borgmester Erik Buhl Nielsens accept!

Vindmøllesag Ulvemosen/Bækhede omhandler et større vindmølleprojekt i Varde Kommune.Hele forløbet startede i 2008 hvor lokale landmænd får afslag på at rejse store møller i området, da kommunen ønsker en overordnet vindmølleplan. I 2011 modtager viceborgmester Bøje Meiner Jensen (V), medlem af Chefgruppen i Jysk Landbrugsrådgivning, fra sin nevø Ulrik Meiner Jensen, som dengang var ansat af projektmager, European Energy, personligt en projektansøgning indbefattende 10 stk. 150 meter høje Vestas møller. Viceborgmesteren videresender ansøgningen til udvalgsformanden for Plan og Teknik og herefter tager sagen fart. Varde byråd er på 25 medlemmer hvoraf 15 er fra Venstre.Borgerne har gennem flere år kæmpet for at overbevise det politiske system om at projektet ikke bør realiseres. Dette af flere årsager, herunder nabohensyn, hensyn til naturen og de nærmeste landsbyers udvikling, Næsbjerg og Årre, der begge er i en positiv udvikling. Projektet var i kollision med ældre møller, skovbyggelinje, dagpleje, samt en bestand af flagermus. Endeligt var området karakteriseret som bevaringsværdigt.Borgerne er rystede da projektet præsenteres, idet der er tale om et projekt meget tæt på beboelse. Så tæt på, at støjgrænserne for vindmøllestøj udfordredes. Ved anmodning om aktindsigt viser det sig, at kommunen ikke kan “finde” projektansøgning indsendt af viceborgmesterens nevø. Under sagsbehandlingen bliver borgernes indsigelser mod projektet sagsbehandlet af European Energy´s konsulenter.Borgerne klager over afgørelsen til Natur og Miljøklagenævnet, der giver borgerne medhold i, at der ikke er leveret tilfredsstillende dokumentation for projektets indvirkning på miljøet, herunder for lille afstand til ældre møller, hvorfor NMKN forlanger at projektet, der da bestod i støbningen af 10 fundamenter, standsedes straks.Varde kommune, som dengang grundet ombygning af rådhuset havde til huse på Titan, Vestas tårnfabrik i Varde, vælger af ”sikkerhedsgrunde” at lade bygherren lukke de gravede huller med op til 100 tons armeret beton, som i døgndrift blev fragtet til byggepladsen, selv om den opgravede jord stadigt lå ved siden af hullerne. Således fik bygherren lov at fortsætte 14 dage efter at MNKN havde sagt stop. Undervejs fjernes flagermusenes opholdsplads.Formand for plan og miljø, Preben Friis Hauge (V), erklærede under et internt møde, at man havde bevist at man kunne håndtere kriser på et spinkelt grundlag.Bygherren fik påbud om at få fjernet de mindste af de stående møller. VVM redegørelsen blev lavet om, ligesom landskabet fra værdifuldt landskab ændredes til agerjord.Viceborgmester Bøje Meiner Jensen afløstes af Peter Foldager (V), ligeledes medlem af Chefgruppen i Jysk Landbrugsrådgivning.Borgerne fremsendte de samme klagepunkter til NMKN, der nu havde skiftet sagsbehandlerne ud. Man forbeholdte sig retten til at supplere klagen, når byggeriet efter Kommunens godkendelse af projektet, var blevet anmeldt. En anmeldelse kræver en dokumentation af at vindmøllebekendtgørelsens krav ville lære overholdt.Kommunen fik medhold. Anmeldelsen er indgivet. Men ud over at det drejer sig om møller over de 150 meter, som Kommunen maksimalt må planlægge for, har Kommunen ikke været i stand til udlevere den krævede dokumentation.Yderligt er tilkommet, at medlem af Dansk Ornitologisk Forening har observeret ynglende traner, en fugl, der er fredet. NMKN har opfordret naboerne til at indbetale et klagegebyr.Et udkast til ikke på grundlag af Traneobservationen at ville lave en ny VVM redegørelse er sendt i ”høring” hos klager, der har fået 7 dage til at respondere på den ledsagende snørklede udredning foretaget af den jurist Kommunen angiveligt har ansat blot med hensigt at behandle vindmølleproblemer. Kommunen har sendt kopi til naturstyrelsen NMKN og projektmager. Ikke til DOF, eller andre dyre eller naturbeskyttelsesforeninger.Byggeanmeldelsen er først at regne når den nødvendige dokumentation foreligger. Når Kommunen ikke kan finde den, er byggeriet til videre ulovligt. Desuagtet er EE under dække af vagtværn i området gået i gang med at nedtage gamle møller, lægge køreplader ud, nedgrave el kabler, samt køre materialer til.Rejsning af mølletårnene kan nu påbegyndes fra dag til anden, idet startskuddet er givet i form af udstedt byggetilladelse. Konkretisering af den forventede tillægsklage kan først udarbejdes, når byggeriet går i gang uden den nødvendige dokumentation for at vindmøllebekendtgørelsens krav er opfyldt, eller når denne dokumentation, som forventeligt vil være mangelfuld i henhold til støjberegningerne, fremfindes. Det bemærkes at støjberegninger ikke kan udføres uden denne dokumentation, som man nu altså på 4. uge ikke har kunnet finde.Samtidigt erfares at en klage ikke er gældende før et gebyr er indbetalt hvilket kræver at NMKN i løbet af 5 arbejdsdage fremsender et girokort.Det virker i lyset af det hidtidige forløb urimeligt, at der inden byggetilladelse gives ikke kan afsættes tid til at fremskaffe og bedømme den i vindmøllebekendtgørelsen krævede dokumentation, samt til at tage kvalificeret stilling de indgivne klager. Fuglebeskyttelse I relation til fugle, er der ifølge EU-domstolens fortolkning af fuglebeskyttelsesdirektivet krav om, at udpegningsgrundlaget skal justeres for et fuglebeskyttelsesområde, hvis der i området konstateres nye fugle opført på fuglebeskyttelsesdirektivet bilag 1. Tranen er opført på bilag 1 Jeg henviser her til EU-domstolens dom i sag C-418/04. Hvis der på en ny lokalitet konstateres bilag 1 fugle arter eller trækfugle, kan dette udløse krav om, at området udpeges som særligt fuglebeskyttelsesområde efter fuglebeskyttelsesdirektivets art. 4 – og at der indtil en sådan udpegning er sket, gælder et absolut forbud mod skadevirkninger, jf. ligeledes sag C-418/04.Varde Kommunes holdning hertil er, at det er man da faktisk bedøvende ligeglad med, for projektet indsendt af en viceborgmesters nevø SKAL gennemføres. At VVM-vurdering ikke kan erstatte konsekvensvurdering af fugle efter habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 (ligeledes jf. sag C-418/04), og at der efter EU-domstolens dom i sag C-43/10 er krav om, at der skal foretages ny konsekvensvurdering, hvis der foreligger nye oplysninger om beskyttede arter, som der ikke er taget højde for i den tidligere vurdering (dommen i sag C-43/10 ligeledes vedlagt). Dette er ligeledes lagt til grund af Natur- og Miljøklagenævnet i MAD 2013.1115 Nmk, hvor nævnet ophævede nævnets tidligere stadfæstelse af VVM-tilladelse, fordi der forelå nye oplysninger. Ovenstående oversat til dansk. ARBEJDET SKAL STANDSES STRAKS. Varde Kommunes svar er at udstede byggetilladelse til European Energy, uden dokumentation for projektet kan overholde lovens krav til dokumentation!!!

 

 

 

Nærlæs paragrafferne eller benægt – to forskellige arbejdsmetoder!

Besvarelse på henvendelse af 17 juni 2016

Bliver mennesker og dyr syge af vindmøllestøj? Hvad skal der til for at kunne bevise sandheden?  Det bedste er, efter Miljøministeriets og dens forskellige styrelsers mening, at benægte fakta og at ignorere lægerapporter/dyrlægerapporter og al den foreliggende dokumentation  fra nær og fjern. Der findes ikke et eneste dansk ministerium, der vil røre ved emnet. Dermed lader landets øverste myndigheder alle de ramte borgere i stikken og håner ofrene.

Sv Statsforvaltningen d 17 06 16

Statsforvaltningen har åbenbart helt andre arbejdsmetoder end Danmarks ministerier og styrelser. Nu har en borger fået ret i aktindsigt i en kommunes dokumenter. Dermed skal og må kommunen udlevere dem. Kommunen ved meget godt, at vindmølleindustrien har et par hemmeligheder, som ville være meget skadelige for branchen. Vindmøller støjer meget mere end loven tillader, men det kan borgerne kun bevise, når de kan få indsigt i vindmøllernes driftsdata. Vindmølleejerne vil ikke standse møllerne for at kunne dokumentere baggrundsstøjens styrke – af god grund. Høj vindhastighed betyder flere rotoromdrejninger per minut og mere skadelig støj. Med vindkraftværkernes egne data i hånden vil det være muligt at dokumentere den helt nøjagtige støjbelastning.

Statsforvaltningen har brugt tid og ekspertise for at give et sandfærdigt svar.

Konklusion: Menneskers, dyrs og miljøets hensyn vejer større end industriens interesse i en hemmeligholdelse af driftsdata.

 

Når “windweasels” møder advokater, også Fremtidens Isenvad har fået juridisk hjælp

hoeringssvar_1_2

Det er en udsøgt fornøjelse at læse advokat Poul Hvilsteds høringssvar. Her betegnes Lokalplan nr. 277 og VVM-redegørelse for vindmølleprojektet Københavnerhede ved Isenvad som ulovlig og ugyldig. Kommunen “kan ikke reparere på VVM-redegørelsen“, den er bare for dårlig.

Her er så lokalplanen, der skal garantere, at alt er i den skønneste orden og borgerne ikke behøver at blande sig mere. Alt er på plads, ingen vil komme til skade, hverken mand eller (flager-) mus, og kommunen kan få endnu mere CO2-fri strøm og gøre Christiansborgs rød-grønne politikere meget glade. Det er jo dem, der stadig sværger på den hellige tekst, der hedder: ENERGIAFTALEN. Alle andre love må vige for vindmøller, hvis det gik efter disse politikeres inderste ønske. Men nu er der optræk til ballade.

forslag-lokalplan-277

Vindmøllenaboer over hele verden kæmper for deres sundhed og ejendom. Med hjælp fra uafhængige advokater er chancerne meget store for at få ret. Når vindindustrien og regeringen arbejder så tæt sammen om at gennemføre en vanvittig energipolitik, er det næsten umuligt for almindelige borgere at blive taget alvorligt.Uden kompetente fagfolk går det ikke.

 

Post fra den nuværende miljøminister Eva Kjer Hansen og den trofaste Claus Torp fra Miljøstyrelsen

16-1459 Bilag 1 – MOF alm. del spm. 304 – svar.docx 1588395_1_0

Nuværende vicedirektør i miljøstyrelsen, Claus Torp, har været ansat i Miljøstyrelsen siden 1993. Som kontorchef siden 2003 har han set syv forskellige miljøministre komme og seks af dem gå igen efter ikke så lang tid.

Folketingets hjemmeside ft.dk giver detaljerede oplysninger om alle de kritiske dokumenter, som er undertegnet af Claus Torp med de respektive ministres underskrift. Han er meget glad for vindkraftværker, kan vi hilse og sige og vil altid forsvare deres og især deres producenters trivlsel. Møder med vindmølleindustrien

 

Røttingegruppen fra Næstved Kommune har været til foretræde i miljø- og fødevareudvalget og afleveret et meget væsentligt dokument.

Miljøministeren blev bedt om at tage stilling til gruppens henvendelse. Svaret kom i dag og viser, hvor lidt kontakt det herskende vindmølleregime har til borgernes virkelighed. Hvad ligner det, at gentage de almen kendte regler og undgå at svare hæderligt på ærlige og dybt seriøse spørgsmål?

En helt åbenlys hån er et indbygget link til en opskrift fra Erhvervsstyrelsens bord, som har det kyniske navn: Inspiration vindinfo.dk. netvaerksbaseret_planlaegning Her dokumenteres myndighedernes dybe foragt for landbefolkningen. Borgerne bliver fremstillet som uoplyste bondeknolde, der skal pacificeres med god mad og drikke og underholdes med små snakkerunder. Ved styrelsens drømme-arrangementer er borgerne altid i mindretal. Myndigheder og industriens væbnere står skulder ved skulder – mod den danske landbefolkning! Det er åbenbart ikke gået op for ministerierne, at borgerne er godt i gang med at vokse dem over hovedet. Borgerne har den fornødne viden.

Ministerierne har kun magten, sålænge vores danske retssystem ikke griber ind og beskytter familierne for vindkraftværkernes uhæmmede invasion og ødelæggelse.

Godt julenyt: Farvel “Vindmøllerejsehold”, farvel hr. Pouplier! Se vinterbilleder fra 2013 fiaskoen med det Stevnske folk

2015-12-20, Erhvervsstyrelsens Vindmøllerejsehold stopper ved udgangen af 2015

78582_miljovurderingsdag_aalborg02

vindmoellerejseholdet

www.megamøller.dk

Det fryder os hjerteligt at se Vindmøllerejseholdet forsvinde ud i den blå luft. Det har ikke været godt nyt i al den tid, deres vindmølle-loyale ansatte  har rejst land og rige rundt og stjålet borgernes taletid med almen pladder og gentagelser af lovtekster. Hr. Pouplier præsenterede sig selv som uddannet landsskabsarkitekt, men arbejdede nu som “generalist”, da han en kold vinterdag i 2013 blev spurgt om sin uddannelse. Jobbetegnelsen “propagandist” findes jo ikke –  rent officielt. Alle hans anstrengelser hjalp dog ikke i 2013, da de stevnske vindmøller blev blæst omkuld. 1964 Stevnsborgere har sagt nej til mega vindkraftværker på deres smukke halvø, mens 10 sagde ja. De vindfanatiske SFere forsvandt fra byrådet, da valget i efteråret 2013 var overstået.

“Hvad gik der dog galt?”, spurgte Camilla Holbech fra Vindindustrien (i øvrigt forhenværende ansat ved Miljøministeriet)  da hun mødte en stevnsborger på Christiansborg.

“Ikke noget gik galt. Tvært imod. VI VIL IKKE HA’ DEM!”

Det er Isenvads engagerede borgere, der er byens fremtid! www.fremtidenstisenvad.dk

Isenvads borgere arbejder i døgndrift for at forsvare deres lokalsamfunds overlevelse.
8 monstrøse Vindmøller må ikke tage livet af denne smukke by. Nu er der en frist på 8 uger til at
skrive indsigelserne for at stoppe projektet. Byrådsmedlemmerne skal sætte sig ind i borgernes
argumentation, der rummer en større viden end deres borgmester har kunnet eller villet
fremlægge for dem.

Foreningen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge i Miljø- og Fødevareudvalget den16.12.2015: Vi har mistet al tiltro!

FORENINGEN MOD KÆMPEVINDMØLLER VED ST. RØTTINGE har fremlagt deres sag på Christiansborg i Miljø- og Fødevareudvalget i dag. De politikerne, som ikke har hørt meget om vindmøllepolitik i de danske landdistrikter, blev åbenbart noget forbavsede over de sande tilstande i kongeriget.

Her er foreningens oplysende powerpoint, der er lærerig for hele den danske befolkning:

Miljø-og-Fødevareudvalget 16-12-2015