Forfatterarkiv: WWswSe45

Indberetning af bivirkninger? Nej, ikke her! Vi er VINDLAND nr. 1!

Har du en lille pakke Panodil (paracetamol) i huset, det mest almindelige smertestillende middel i Danmark? Har du nogensinde læst indlægssedlen eller plejer du bare at smide den slags ud? Måske skulle du overveje at kigge på den lille bitte bemærkning på indlægssedlen, som hedder:

“Indberetning af bivirkninger”. Der står:  “Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK – 2300 København S Websted: www./meldeenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.com. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.”

Er det ikke skønt?

Vi kan meget hurtigt blive enige om, at borgernes opmærksomhed overfor lægemidlers bivirkninger er en god og nyttig ting. Staten er forpligtet til at beskytte borgernes helbred og borgerne skal og må altid henvende sig til myndighederne og slå alarm.

Nu vil vi jo meget gerne vide, hvor danske borgere kan indberette bivirkningerne fra vindkraftstøj. Vindkraft er ikke ligefrem et lægemiddel, selvom nogle påstår, at den er sund for planeten. Vi må lede andre steder. Det kunne jo nemt være hele tre adresser, som vindmøllefamilierne samtidigt må henvende sig til: Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Det er de tre ministerier, som har finansieret Kræftens Bekæmpelses helbredsundersøgelse om vindmøllestøj og disse tre ministerier med deres styrelser burde være yderst interesseret i danske landfamiliers velvære. Men hvilket kontor modtager mon vindmøllenaboers indberetninger?

Dette kontor findes ikke endnu, men måske burde det oprettes?

Borgernes egen opfattelse af deres helbredstilstand i forhold til vindmøllestøj er åbenbart fuldstændigt uinteressant for myndighederne. Borgernes beretninger om vindmøllestøjens negative virkning på deres helbred forekommer ministrene som “anekdotiske”, dvs. subjektive fortællinger om noget privat.  I modsætningen til henvendelser om bivirkninger fra medikamenter, vil myndighederne ikke høre og se den slags oplysninger. Lægemiddelstyrelsen har så vidt vides, ikke prøvet sig med at fremme borgernes accept af ubehagelige bivirkninger af medicin. Det er ikke normal praksis at tilbyde potentielle  patienter penge for evt. helbredstab eller lokke med andele i medicinfirmaets profit.

Man har heller ikke hørt om økonomiske tiltag fra lægemiddelstyrelsens side, hvor man for eksempel har sat et offentligt betalt ca. 20 millioner kroner projekt i gang for at finde ud af, hvorfor borgerne ikke vil have en bestemt medicin.

www.wind2050.dk projektet, der bliver støttet af vindmølleindustrien, vindmølleforeningen og mange vindkraftrelaterede interessegrupper, fik næsten 20 millioner for at undersøge naboernes modstand og derefter at tilbyde kommunerne et værktøj eller en opskriftsbog til at tackle denne.

Kræftens Bekæmpelse fik lovet 1,7 kroner i starten for at undersøge helbredsgener fra vindmøllestøj. Da begge projekter blev startet op i samme tidsrum i 2014, blev forskellen for tydelig og dermed pinlig. Beløbet blev sat op, men sundhedsundersøgelsens pris blev stadig sat til under 4 millioner danske kroner.

Da myndighederne ikke vil samarbejde med ramte vindmøllenaboer, må de vente på den længe ventede undersøgelse.

Her et link til studiedesignet om den første undersøgelse, vindmøllestøj og virkning på hjerte/kredsløb

Kræftens Bekæmpelses undersøgelse

Ingen kender resultaterne endnu, bortset fra en meget lille kreds af forskere.

Men dengang i 2014, da helbredsundersøgelsen blev sat i gang, var ministerierne allerede klar til en udtalelse om formålet med Kræftens Bekæmpelses Studie. Den skulle afkræfte de tiltagende foruroligende beretninger fra vindmøllenaboer, der informerede om vindkraften bivirkninger. brev til borgmestre om sundhedsundersøgelse

Man havde allerede med stor  kunstfærdighed regnet baglæns og fundet ud af, at der ikke kunne og måtte være et upassende resultat. Landets vindmølleeventyr måtte ikke ødelægges. Derfor blev kommunerne straks opfordret  til at fortsætte med deres planlægning og byggeri af mere vindkraft, som om der ikke var den mindste fare for landfamilierne. 

Den nuværende regering har ligeledes svaret på en kommunes spørgsmål om helbredsundersøgelsen: Tre-ministre-svarer-Haderslev    

Kernesætningen i dette brev er denne bemærkning, der viser tidsånden i en klimabesat periode i dansk og verdens historie. Den vil først blive opfattet som dybt umoralsk og forkasteligt, når tiden har ændret sig.

“Langt de fleste regler afspejler en afvejning. Dette er også tilfældet for de gældende støjgrænser, der afspejler en afvejning mellem beskyttelse af borgere mod støjgener og den klimapolitiske retning, der er ønske om at Danmark skal gå i.”

Oversættelse: Vi foretrækker vores klimapolitik frem for landets borgere.

Hvordan arbejder Lægemiddelstyrelsen mon? Hvis der nu var en stor gruppe danskere, der indberettede bivirkninger fra et bestemt medikament? Ville myndighederne så bruge samtlige ressourcer for at modsige borgernes henvendelser og nedgøre dem? Ville myndighederne slå sig sammen med medicinalkoncernerne for at  neddysse viden om dårligdom? Ville myndighederne bede borgerne om at holde op med at henvende sig en anden gang? Ville myndighederne med lys og lygte lede efter beviser for at borgerne måtte tale usandt?

Er det ikke på tide, at oplyse myndighederne om familiernes dårligdom? At fortælle myndighederne om alt, I ved, just som om det handlede om en indberetning over et farligt medikament:

Hvornår blev vindmøllerne sat i drift? Hvor store er de? Hvor langt fra ejendommen står de? Hvilke gener er der opstået, siden vindmøllerne begyndte at køre? Hvem i familien har hvilke gener? Hvilken vindretning er værst? Hvilke rum i huset er mest belastet? Hvad har I gjort for at dæmpe støjen eller reducere generne:  installeret nye vinduer, flyttet soveværelser, overnattet andre steder, klaget til kommunen, talt med et byrådsmedlem, skrevet til folketingets diverse udvalgsmedlemmer, talt med familielægen, sygeplejersken, apoteket evt. for at få receptfri sovemedicin – adresserne til styrelserne er her:

Energistyrelsen: ens@ens.dk

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk

Sundhedsstyrelsen: sst@sst.dk

 

Snart er der kommunalvalg i Danmark – nogle politikere tror stadig på vindkraft i naturen

Valgkamp over hele landet. En lille beretning fra Stevns, hvor kampen på halvøen syd fra København begyndte for fem år siden. Yderst ivrige og begærlige lokalpolitikere fra SF ønskede dengang at skamfere Stevns landskaber med kæmpevindmøller.

Det lykkedes som bekendt ikke og den lokale avis dokumenterede aktiviteterne fra denne hidsige og følelsesladede vindmøllekrig fra november 2012 til februar 2013.

“Stevnsbladet”, som “leveres til det stevnske folk” blev læst med stor grundighed dengang og nu, debatten var og er altid mangfoldig.

www.stevnsbladet.dk

Vindmøllekrigen blev – efter en kort og heftig kamp – vundet af borgerne, da Socialdemokraterne slog bremserne i, fordi argumenterne imod blev for overvældende.

www.megamøller.dk,

nogle aktive stevnsborgeres hjemmeside, ligger stadig på nettet som et minde om denne vanvittige, men forbavsende kortvarige kamp. Efter sejren blev borgerne advaret af erfarne medborgere fra andre danske egne. Vindkraften er en sej fjende og angrebet på folk og fæ og landskabet ville før eller siden starte igen og igen. Valgets resultat i 2017 vil vise, hvor meget borgerne har lært og husket fra sidste valg. Hvilke partier kan man stole på, når det handler om vindparker i naboskabet?

Efter fire år ønsker Radikale Venstre og SF åbenbart at starte en ny diskussion om den såkaldte grønne energi.

De Radikale Venstres liste med deres programpunkter kan ses  i Stevnsbladets Valgavis fra 8. nov. 2017. Om “grøn” energi:

“Hæv den grønne overligger – Stevns Kommune skal være kendt for at være en grøn foregangskommune. Målet er at blive en CO2-neutral kommune hurtigst muligt. Klima- og miljøbelastningen skal minimeres. Kommunale elbiler.”

Kommunale elbiler, det lyder dyrt og ikke specielt miljøvenligt. Hvor skal strømmen komme fra, når det ikke blæser? Så meget overskudstrøm til opladningen findes der trods alt ikke. Hvordan en kommune kan blive CO2-neutral vil de Radikale dog ikke fortælle i detaljer. Måske som Hovedstadens Forsyning HOFOR, der køber vindkraft i fjerne kommuner, for ikke at skræmme sine egne borgere? Den tyske “Energiewende” kan i hvert fald ikke fremhæves som et godt eksempel, tusindvis af vindmøller har ikke sænket CO2 niveauet i Forbundsrepublikken Tyskland. Hvor pinligt for klimatisterne!

SF har tydeligvis ikke mistet troen på vindkraft:

“Vi ønsker større fokus på vedvarende energi. Vi ønsker at ansætte en energirådgiver, som kan hjælpe borgere og firmaer med at spare på og omlægge energiforbruget.

Vi ønsker en genoplivning af Varpelevprojektet med sol, vind og gas. Kommunen skal gå forrest med med elbiler og grøn indkøbspolitik.”

Genoplivningen af Varpelevprojektet? Det handlede om en vindpark på denne skønne gamle landbrugsegn. Stevns Kommune havde søgt om EU tilskud til projektet, men blev afvist. Nu kan man jo spørge SF, hvor pengene egentlig skal komme fra? Hvad koster et stort vindkraftværk nu om dage? 30.000.000 kroner? Og hvad synes Varpelevs borgere egentlig om den idé?

Det lyder ganske harmløst at pludre løs om grøn energi, når partierne naturligvis også ønsker sig mere natur og mindre sprøjtegift og flere penge til sociale opgaver. Det skal også lyde helt harmløst og kært, for ikke at skræmme de kampklare borgere.

Dengang har “Stevnsfolket” talt med deres 1964 stemmer imod vindkraft på deres halvø (10 stemmer for). Meningen var tydelig: Der skal ikke være kæmpevindmøller på Stevns – og heller ikke andre steder.

Pas på med, hvad jeres lokalpolitikere siger i valgkampen. De har magten til at gøre livet til et rent helvede for nogle af jer, hvis I giver stemmen til de fanatiske vindkrafttilhængere blandt kandidaterne.

Lokalpolitikere er som udgangspunkt ikke nødvendigvis ondskabsfulde og grådige. Byrådsmedlemmerne har så mange programpunkter i deres arbejde og alt for tit en meget begrænset tid til at sætte sig ind i kompliceret stof. De kan heller ikke have kompetencer til alle vigtige emner, selvom de må stemme om dem. Viden kan være magt – men magt er magt. Derfor skal man tænke sig om, hvem man vil give den.

Det er meget vigtigt for valgerne, at vise politikerne, hvad de, borgerne, ønsker og hvad de under ingen omstændigheder vil acceptere.

Vindkraft i naturen, som bliver drysset jævnt over land og strand, mark og mose, skov og hede plus kysten står ikke til diskussion. Danmarks landbefolkning skal ikke lide under surrealistiske klimafantasier.

NEJ TIL VINDKRAFT

  1. fordi vindkraftværker udsender farlig støj, der belaster og skader naboernes og deres husdyrs helbred,
  2. fordi vindkraftværker er miljøskadelige for flagermus, fugle, især rovfugle, grundvandet og landskabet,
  3. fordi vindkraft kun leverer sporadisk energi og kun kan bruges supplerende med fossil eller atomenergi – se leverancen hver dag: emd.dk/el/
  4. fordi vindkraft kun kan overleve med statsstøtte og dermed kræver en gigantisk formue, skrabet sammen af hver eneste borger, fattig pensionist, studerende, arbejdsløs eller enlig forsørger, mens opstillerne og industrien tjener ufattelige formuer og sørger for at placere millionerne langt væk fra skattevæsenet,
  5. fordi vindkraftværker er tung industri, disse apparater daler ikke ned fra himlen i hvide gevandter, men kræver store mængder af kul, stål, beton, fiberglas, olie og kemiske væsker, de kræver også miljøskadelige transporter og er årsag til ødelæggelsen af jordbunden,
  6. fordi vindkraftværker er farlige arbejdspladser for servicearbejderne, som ikke får beskyttelse gennem arbejdstilsynets lovgivning,
  7. fordi vindkraftværker er farlige for området, når de kaster rotorblade ved brand og forurener luften med farlig røg og når de om vinteren kaster tunge isklumper i et område på rigtig mange meters afstand,
  8. fordi vindkraftværker forstyrrer det danske landskabs skønhed med deres høje industrielle strukturer med deres gigantiske roterende knive og ødelægger dermed beboernes fred,
  9. fordi de ødelægger landets økonomi, se frieelforbrugere.dk
  10. fordi vindkraftens fremmarch har ødelagt freden i mange egne og i mange familier. Venskaber er gået i stykker, fordi nogle vil tjene penge på at udleje jord eller købe vindmølleandele – uanset de skader, som vindparker er årsag til. Nogle mennesker stoler blindt på en ideologi, som allerede har fået et nyt navn: Klimatisme! Det er åbenbart for farligt for vindkraftfanatikerne, at undersøge emnet fra alle sider og direkte at spørge de mennesker, der allerede er ramt af ulykken.

STOP VINDKRAFT NU!

 

Familierne i Haderslev Kommune sejrede over 39 vindmonstre i Kastrup Tiset Enge

Mette fik sin vilje_ Kommune sagde nej til flere vindmøller _ TV SYD

Copy – paste og se videoen:

https://www.tvsyd.dk/nyheder/03-09-2017/1930/1930-03-sep-2017?autoplay=1#player

Jyske borgerne kan ikke lide monstermøller, dem har de nemlig fået nok af. Kastrup Tiset Enge har været et ambitiøst projekt, som skulle have været Danmarks største vindpark på land, og nu er det bare dumpet i papirkurven.

Se jordejernes overoptimistiske hjemmeside her: http://kastruptisetvind.dk/projektet.html

2.000 borgere har tilkendegivet, at de ikke ønsker denne vindpark og har informeret deres lokalpolitikere om de alvorlige konsekvenser for lokalsamfundets helbred og livskvalitet.  Politikerne har heldigvis lyttet til familierne og har forkastet dette vanvittige projekt.

Udsigten til kommunalvalget i november kunne have haft en betydning for politikernes valg. Hvem ønsker at ødelægge sin karriere for nogle få jordejere og Vestas skyld? Valgerne vil huske, hvilke af deres lokalpolitikere har vist empati og omhu i denne sag.

Se det afgørende byrådsmøde fra min. 26: https://haderslev.kommune-tv.dk/watch/2081

Borgerne vil aldrig glemme, at netop partiet Enhedslisten helst ville være en “erhvervspolitisk partner”. Partiet støttede vindmølleindustriens ønsker om masser af vindkraftværker på land – men ville ikke sikre jyske familiers livskvalitet og ejendom. Enhedslisten? Taler vi om et ræverødt parti, der bekæmper kapitalismen?

De Radikale Venstre elsker vindkraft, fordi den forekommer dem som noget saftigt grønt og rigtig godt og bæredygtigt. Og grøn er jo også en pæn farve, især på de mange træer og al den vegetation, der ikke bliver ryddet i vindgudens navn.

Det er borgerne, det er de engagerede og flittige mænd og kvinder, der har sat sig ind i mange forskellige faglige detaljer og har undervist politikerne. Politikerne lader sig allerhelst informere af Danmarks myndigheder og vindkraftens mange “specialister”.

Det officielle – et energipolitisk omtåget – Danmark læser jævnligt i DE HELLIGE KØERS HELLIGE SKRIFT, der handler om Folketingets Energiforlig. Det handler om tro, ikke viden.

Kastrup Tiset Enges VVM er forsynet med den samme indledning som Øster Hassing Kærs, et projekt, der nu også blev forkastet. Den lyder sådan:

“I 2014 vedtog Folketinget et energiforlig, der har som overordnet mål, at hele Danmarks energiforsyning (el, varme, industri og transport) skal omstilles til vedvarende energi med udgangen af 2050. Forliget indeholder blandt andet en markant udbygning med vindkraft. Det er målet, at vindkraft i 2020 skal dække halvdelen af Danmarks samlede elforbrug.”

Den oplyste borger har for længst fundet løbende opdateret, daglig dokumentation for vindmaskinernes præstation, som svinger just som vinden blæser.

emd.dk/el/ er et af de steder, hvor man altid kan skrue tiden tilbage og få sig et indtryk af en energiproduktion over netop 14 dage. Samtidigt kan de danske familier se, hvor strømmen ellers kommer fra, når vinden har lagt sig og hvad elektriciteten koster fra det ene kvarter til det andet – i øst og i vest.

Konklusionen er: Vindkraft som energikilde er en sørgelig Mølbo historie. Lige så lidt, som man kan bruge sække til at bære lyset ind til et rådhus. lige så lidt kan man stole på blæsten og at den uafladeligt puster ned i elforsyningens kabelsystem. Ingen kan indgå kontrakter med vejret. Ingen kan bestille vand fra en bestemt brønd til sin vandhane derhjemme og ingen kan bestille grøn strøm fra sin stikdåse. Alt andet er fantasi.

Borgerne er blevet mere kompetente end politikerne. Er borgernes viden magt? Desværre kun, når politikerne føler sig nødsaget til at lytte og det gør de kun, når modstanden er blevet for stor. Ellers er magt ikke andet end magt.

Citat fra artiklen i tvsyd:

Nej til vindmøller spreder sig

I februar i år sagde Tønder Kommune nej til 30 nye landvindmøller i Lundsmark og Haved, og i marts sagde Esbjerg nej til alle fremtidige vindmøller på land.

I maj i år sagde Aabenraas borgmester klart nej til flere vindmøller i kommunen. De støjer for meget og de er placeret for tæt på borgerne, sagde han dengang.

I juli 2017 var turen så kommet til Varde Kommune. Her strammede man kravene til vindmøller på land. Fremover skal der være opbakning fra 95 procent af beboere inden for 900 meters afstand til eventuelt nye vindmøller.”

Spørgsmål om helbred betyder alt

Her belyses PlanEnergis sølle kundskaber om infralyd, som dokumenteres i deres VVM redegørelser over Kastrup Tiset Enge og Øster Hassing Kær.

“Vindmøllerne udsender infralyd, lyd under 20 Hz, men niveauerne er lave. Selv tæt på vindmøllerne er lydtrykniveauet langt under den normale høretærskel, og infralyd fra vindmøller betragtes således ikke som et problem.”

Det er ren idioti! Infralyd bliver netop defineret som ikke hørbar lyd ligesom ultraviolet lys som ikke synligt!

Her en klassisk video om Pieter og Heimkes lidelser i Dörpum, Slesvig Holsten:

Og dette uintelligente vrøvl fra VVM redegørelserne er alt, hvad lokalpolitikerne kan få at vide fra officielle kilder, hvis de vil danne sig en mening om infralyd. “Betragtes således ikke som et problem” er en direkte ondskabsfuld formulering. At betragte noget som noget, handler ikke om videnskab, men magt.

Når en myndighed afviser at undersøge et problem til bunds, men “vurderer, skønner og betragter og mener”, så handler det om et massivt svigt. Miljøstyrelsen har stor erfaring med at “vurdere, skønne,betragte og mene”, nu fornylig om drikkevandets kvalitet. Se: https://ing.dk/artikel/miljoestyrelsen-blev-advaret-nyt-grundvands-mareridt-ti-aar-siden-203832

Man behøver helt åbenlyst ikke at vide noget, når man sidder på magten, fordi magt er magt – og viden er noget helt underordnet for ministerierne.

Ny dansk sundhedsundersøgelse – Hjerteforeningen annoncerer lynresultat – og opfordrer til at købe “hjertestrøm” fra vindmøller

Hjerteforeningens medlemsblad fra juni 2017 præsenterer en ny sundhedsundersøgelse om vindmøllestøj og hjertesygdom på side 29: derfor forsker jeg

Mange vindmøllenaboer fik sig en stor overraskelse, da de hørte om Hjerteforeningens helt egen sundhedsundersøgelse. Hvordan kunne det dog lade sig gøre, at hemmeligholde denne nye registerundersøgelse indtil nu, når der har været så meget opmærksomhed omkring Kræftens Bekæmpelses meget omfattende studie? Nogle kommuner afventer netop resultaterne af denne store undersøgelse, selvom den skulle have været afsluttet for lang tid siden.

Hvorfor behøvede Hjerteforeningen starte en meget mindre undersøgelse, når den offentligt finansierede undersøgelse nærmede sig sin afslutning i nuværende år 2017 og den første artikel er sendt afsted til et videnskabeligt forlag allerede for nogle måneder siden?

Vindmøllenaboer og alle andre borgere, der netop ikke ønsker at få en vindpark tæt på deres hjem, er et meget videbegærligt folkefærd og undrer sig.

Først og fremmest synes landdistrikternes truede medborgere ikke om Hjerteforeningens besynderlige engagement i vindmøller. Køb “hjertestrøm fra vindmøller” er en grotesk opfordring fra en organisation, der skal varetage hjertesyge menneskers interesser. Det er ganske enkelt løgnagtigt at påstå at kunne sælge vindmøllestrøm, fordi elektricitet ligesom rindende vand kan ikke skilles ad fra de forskellige kilder.

Når man så kaster et blik på Hjerteforeningens bestyrelse, undrer det jo ganske voldsomt, at næstformanden Peter Højland er en herre, der er selveste formand for Siemens Denmarks bestyrelse. Hvilken interesse skulle Siemens Danmark have i at forske i vindmøllestøj, uden at have resultatet klart til deres eget formål? At regne baglæns er en snedig kunst, som vindmølleindustrien og dens venner i ministerierne behersker til perfektion.

Hvis Siemens Danmark virkelig var interesseret i sygdom fra vindmøllestøj, ville koncernen selvfølgelig have givet tilladelse til præcise støjmålinger i naboernes huse ved for eksempel Hagesholm Vindmøllepark i Holbæk Kommune. Der havde man jo med glæde have lukket alle vindkraftværker ned i nogle minutter for at måle baggrundstøjen. Siemens og Vattenfalls høje herrer var jo fluks kommet forbi de støjplagede naboer og havde tilbudt dem at betale sundhedsundersøgelser ved hjertespecialister og arbejdsmedicinere.

Men: Ligesom Danmarks ministerier ønsker Siemens kun at imødekomme naboernes bekymringer og afkræfte mistanken og det gør man med en saft- og kraftløs sundhedsundersøgelse, hvor man netop ikke inkluderer de ramte familier.

http://w3.siemens.dk/home/dk/dk/cc/footer/pages/virksomhedsoplysninger.aspx#

Hjerteforeningens bestilte registerundersøgelse bliver skrevet ud fra Den danske sygeplejerske kohorte, som er materiale fra to spørgeskemaundersøgelser fra årene 1993 og 1999, her en nærmere forklaring:

Enestående forskningsmateriale stilles til rådighed

Man skal have en meget speciel forståelse for den slags videnskabelighed, for at blive imponeret.

Hvorfor skal der egentlig bruges en gammel spørgeskemaundersøgelse, der bliver sat i gang for at forske i kvinders overgangsalder og hormonpræparaters indvirkning på deres sundhed?

Hvad er forventningen til resultatet?

Hvis nogle af disse sygeplejersker tilfældigvis har boet i nærheden af vindmøller og hvis de nu har fået en hjertesygdom, der ikke skyldes røg eller for meget alkohol eller arvelig sygdom, så kunne det måske være, at det var vindmøllens skyld. 1993 – 1999, hvor store var vindmøllerne på det tidspunkt? Hvor mange hjertesyge vindmøllenaboer skal der bruges fra denne sygeplejerskeundersøgelse for at vise et resultat, der er statistisk signifikant? Det er det store spørgsmål.

Det er umuligt at få øje på et ærligt initiativ for at klarlægge situationen, ellers havde sundhedsmyndighederne for længst fået indkaldt de familier, der har klaget over helbredsproblemer på grund af vindmøllestøj.

Myndighederne ville have registreret alle de borgere, mænd, kvinder og børn, der bor tæt på vindparker og som har vist tegn på sundhedsskader.  Ministerierne havde for længst sørget for ærlige støjmålinger inde i disse landfamiliers huse, i stedet for at lade vindmølleindustrien styre vindmøllers lovgivning.

 

Højesteret i Irland, den 14. juni 2017: Syv irske familier vinder over BIG WIND!

Den 20.12.2016 berettede vi om syv irske familiers klage mod Enercon og vindparken.

Nu er det afgjort: Enercon og Carigcannon Wind Farm er erstatningspligtige og er nødt til at betale fuldtud for naboernes tab.

Her er vindparken, copy-paste: http://www.thewindpower.net/windfarm_en_1683_carigcannon.php

Som man kan se, handler det om Carigcannon Wind Farm med 10 Enercon vindkraftværker på 2,3 MW styrke. Vindkraftværkerne blev sat i drift i november 2011.

Selvfølgelig blev der MÅLT støj INDE i familiernes hjem, netop der, hvor den skader familierne! 

Støjeksperten i denne sag er firmaet Mas Environment med Mike Stigwood. På hjemmesiden www.masenv.co.uk/windfarms findes et lytterum, “listening room”, hvor også kommunalpolitikere og andre beslutningstagere kan få et indtryk af vindkraftstøjens gennemtrængende og svingende lydpåvirkning. Og nu er det altså slået fast, at denne belastning fører til sundhedsskader hos naboerne.

Maskiner må ikke skade mennesker!

Her er avisartiklen fra Irland:  http://shr.gs/mPWI9ug

Referat af artiklen på dansk:

Klagerne mod Enercon Windfarm Services Ireland Ltd. og Carigcannon Wind Farm Ltd. blev rejst af familien Shivnen og andre, herunder par, familier og en enkel beboer. De syv familier fra området Banteer blev ramt af støjforureningen, da møllerne blev sat i drift i november 2011.

Enercon og Carigcannon indrømmede deres ansvar allerede i januar måned i år.

Der blev ikke givet oplysninger om afviklingen i retten. Sagen vil blive nævnt kort i næste måned i forhold til bestemte omkostninger. Denne sag var den første af sin art i landet.

Vores bemærkninger:

Enercon og de tyske miljømyndigheder ved udmærket godt, at der er noget galt. “Umweltamt” og vindmøllefabrikanten Enercon har begge udskrevet forskningsprojekter, der handler om den mystiske vindmøllestøj ved navn “strukturlyd” på dansk og “Körperschall” på tysk. I Danmarks officielle publikationer om vindmøllestøj forsvandt begreberne “strukturlyd og infralyd og vibrationer”. De er nemlig meget farlige for vindmølleindustriens overlevelse.

Bundesumweltamt Ausschreibung

eejobs Körperschall Enercon

Denne dom vil have afgørende betydning for lignende sager i hele verden.

 

Vindindustrien har det godt i Denmark – just som en ræv i hønsestalden

En stærk beretning om, hvordan det lykkedes for vindindustrien, her Vattenfall og som opstiller Hagesholm, at udslette den virkelig grønne virksomhed Lammefjordens Stauder ved hjælp af en yderst snedig kurator og Den Danske Bank.

Et transkript af hele videoens tekst vil være til rådighed om kort tid og dermed også en oversættelse til flere europæiske sprog.

Danmark, nu blunder din lyse nat – og alle dine politikere blunder med.

Teksten til videoen “Det ultimative justitsmord”

her: Lammefjordens Stauders udslettelse – Vattenfall & Co.

Noget om støj – videnskab, vindkult og penge – ignorante politikere misbruger videnskabens love til egne formål

“Fra børn og fulde folk skal man høre sandheden”, hedder et gammelt dansk ordsprog.  Børn i grundskolen har stadig en klar fornemmelse for, hvornår de bliver undervist i faget religion eller historie. Noget kan handle om tro, noget andet om viden. Børn og fulde folk har ingen restriktioner i modsætning til de fleste ædru voksne.  Et stort flertal voksne danskere må af praktiske grunde tage hensyn til samfundets aktuelle reglement, der ikke skelner mellem tro og viden, når det handler om landets energipolitik.

Men hvad er sandhed? Det må være noget, som man kan bevise!

Og hvordan beviser man sandheden? Det har man forskere til!

Borgernes egne oplevelser betyder intet for det politiske system i Danmark og kan åbenbart ikke bruges af politikerne til at lære af deres fejlbeslutninger.

Som et grimt eksempel: Her er et brev, som en dansk kvinde fra et vindkraftområde på Falster har skrevet for knap 15 år siden. Hun henvendte sig til EU-systemet for at bede om hjælp. Hun berettede om sin mands og sine egne livstruende sundhedsproblemer og deres dyrs dårlige trivsel. Deres grise blev også syge snart efter vindmonstrene blev sæt i drift i nærheden af deres gård. Der blev født mange døde smågrise, det fortalte hun til en journalist fra området, men nævnte det ikke til EU-adressaten. 

Brev til EU

holm læge

falster holm

Systemet kunne ikke tage sig af det. Begge ægtefæller døde af en blodprop i hjertet.

Hvad er danske politikeres og vindmølleindustriens svar på den slags sager? “Der findes ikke videnskabelige beviser!”

Men vindmøllefamilier ved, at der er bestemte beviser, som politikerne ikke ønsker at få! Der kommer ikke det mindste politiske krav eller ønske om officielle undersøgelser med biologer, læger og akustikere, når det handler om menneskers og dyrs sundhedsskader fra vindmøllestøj.

Danmarks og verdens største skandale, der handler om en fuldstændigt ubegribelig fornægtelse af biologiske skader fra vindmøllestøj foregår i Vildbjerg i Herning. Det er nu på 4. sæson, at tusindvis minkhvalpe blev dødfødt. Nogle af dyrene er, som i de sidste tre år, alvorligt misdannede. Mange voksne tæver mistede livet også i dette forår.

Politikerne ved det alt for godt, men de blokerer med eller uden stor anstrengelse for deres egen samvittighed. Også landets kommunistparti Enhedslisten holder sig til vindmøllekapitalen. Viden er uønsket, mails med billeddokumentation til tre af partitoppens kvinder blev ikke besvaret og måske ikke engang læst til ende. Man har åbenbart en ubrydelig kontrakt med vindmølleindustrien om aldrig nogensinde at tillade negativ omtale, koste hvad det vil. Man behøver åbenbart kun at være troværdig overfor sit feministiske bagland i storbyen, men aldeles ikke overfor bønderne i provinsen.

Nogle kommunalpolitikere er udpræget tonedøve og skammer sig ikke spor over at komme med denne skriftlige udmelding, som viser deres dybe foragt for de mennesker, de burde arbejde for:  Haderslev kommunes kommentar til 2.112 indsigelser mod vindturbiner i Kastrup Tiset Enge: “De indkomne indsigelser og bemærkninger viser grundlæggende borgernes bekymring, men vurderes ikke at have et indhold, som giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag”.

VIDENSKAB – Hvad kan videnskaben, som almindelige borgere ikke kan?

Seriøse videnskabsmænd og -kvinder er meget forsigtige fagfolk, der allerhelst vil løfte i flok. De kan godt lide at være enige om metoder. Derfor efterlyser de oftest endnu flere undersøgelser, der skal bekræfte deres nye iagttagelser. Deres egne forsøg og undersøgelser skal kunne gentages af andre og give samme resultat. Og først ved det stadie kan der anerkendes en form for sandhed om et bestemt emne.

Men politikerne kræver stadig at kunne lide resultaterne. De skal jo passes ind i deres program, ellers bliver artiklerne bare fejet af. Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen påstår stadig, at der ikke findes videnskabeligt belæg for sundhedsskader fra vindmøllestøj og infralyd fra andre støjkilder. Det er en stor kunst at ignorere sandheden med retoriske virkemidler. Resultatet af denne strategi er borgernes totalt ødelagte tillid til myndighederne og stor sorg, vrede og afmagt hos de ramte familier.

Her er en ny artikel, der helt sikkert ikke falder i danske politikeres og ministeriers smag. Emnet er infralyd som en sundhedsskadelig kraft. Der findes rigtig mange andre studier, men politikerne ønsker udtrykkeligt kun at læse det stof, som understøtter deres klimamål og dermed landets vindmøllepolitik.

Den 12. april 2017 har en forskergruppe i Tyskland udgivet en artikel, der beskriver infralydens virkning på menneskers hjerne og viser afslørende skanninger af hjerner ved infralyd.  Også disse ti forskere efterlyser flere undersøgelser især i forhold til langtidsstudier og giver dermed ufrivilligt én eller endnu flere chancer til politikerne, som allerhelst vil trække tiden ud.

Hvor mange undersøgelser skal der gennemføres, før politikerne begynder at lytte til befolkningen og handle ansvarligt?

Altered cortical and subcortical connectivity due to infrasound administered near the hearing threshold – Evidence from fMRI

“In summery this study is the first to demonstrate that infrasound near the hearing threshold may induce changes of neural activity across several brain regions, som of which are known to be involved in auditory processing, while others are regarded as keyplayers in emotional and autonomic control. These findings thus allow us to speculate on how continuous exposure to (sub-) liminal IS (Infrasound) could exert a pathogenic influence on the organism, yet further (especially longitudianl studies are required in order to substantialize these findings.”

Oversættelse: “Sammenfattende er denne undersøgelse den første til at vise, at infralyd tæt på høretærsklen kan fremkalde forandringer i neurale aktiviteter på tværs af flere hjerneregioner, hvor af der vides at være involveret i auditiv behandling (hørelse) , mens andre betragtes som nøglefunktioner i følelsesmæssig og autonom kontrol. Disse resultater gør det muligt for os at spekulere på, hvordan kontinuerlig eksponering for (sub) liminal IS (infralyd) kan udøve en patogen inflydelse på organismen, men yderligere  (især langtidsstudier) er nødvendige for at substantivere disse resultater.”

En af forskerne, Christian Koch fra Physikalisch-Technische Bundesanstalt Berlin har i en tidligere artikel undersøgt menneskers evne til at høre infralyd og kunne bevise, at nogle personer er i stand at opfatte 8 Hz i stedet for de 20 Hz, som gælder som høretærskel for mennesker. 

Christian Koch

KLIMATROEN: Tror du på den menneskeskabte globale klimaforandring?

Hvis du ikke svarer prompte og med et rungende: JA! OG JEG FORSAGER ENHVER DVÆVELSK KLIMANÆGTENDE PERSON, DER KUNNE FORFØRE MIG TIL DET MODSATTE , så har du et stort problem i nogle kredse. Du vil blive spurgt, om du heller ikke tror på månelandingen og om du helt generelt er tilhænger af forskellige konspirationsteorier. Så skal du formodentligt besvare ingeniørfaglige spørgsmål om atomkraft, kulkraft og energiproduktion som sådan og almen etiske spørgsmål om fremtidige generationer. Kort sagt, du bliver angrebet med en kaotisk sammenblanding af alverdens problemstillinger.

Men hvis du nu skulle have sagt JA til klimatroen, så må du også sige JA til vindkraft. Troen på truende menneskeskabte klimaforandringer hører sammen med en massiv udbygning med vindkraftværker i Danmarks landdistrikter. De katastrofale konsekvenser bliver ikke behandlet i Danmarks lemfældigt konstruerede VVM redegørelser og landets politikere ved ingenting, fordi HER HANDLER DET OM TRO.

Klimatrosbekendelsen er forudsætningen for Danmarks hjerne- og hjerteløse energipolitik. Den kan læses som indledning til samtlige lemfældigt konstruerede VVM redegørelser. At lade vindmølleindustrien overtage magten over landets ministerier og styrelser er en alvorlig fejl. Vindkraftværker som en vejrafhængig, økonomisk uansvarlig og sundheds- og miljøskadelig energikilde er en gigantisk fejlkonstruktion og vil forsvinde fra kloden lige så snart det gumpetunge politiske system har forstået, at tiden er omme. Nogle lande er dog noget hurtigere end andre.

 

FOR AT BESKYTTE LANDFAMILIER FOR VINDMØLLESTØJ SKAL DER MÅLES STØJ INDE I BORGERNES HUSE, DER HVOR STØJEN BEFINDER SIG. DEN SKAL MÅLES PÅ DET STED OG DET TIDSPUNKT, HVOR DEN ER VÆRST, OGSÅ OM NATTEN OG VED SAMTLIGE VINDHASTIGHEDER.  MILJØSTYRELSEN VED UDMÆRKET GODT, AT BORGERNE BLIVER SYGE AF STØJ. EMNET INFRALYD, STRUKTURLYD OG VIBRATIONER HAR VÆRET ET STORT PROBLEM FOR SELVESTE MILJØSTYRELSEN I FLERE ÅRTIER! DER ER STADIG MANGE DOKUMENTER I OMLØB FRA DE GAMLE DAGE, HVOR MILJØSTYRELSEN NÆGTEDE AT BESKÆFTIGE SIG MED INFRALYD FRA STORE KRAFTVÆRKER. EMBEDSMÆNDENE VED ALT OM INFRALYD, STRUKTURLYD, VIBRATIONER OG SUNDHEDSSKADER, MEN VIL HELLERE FØLGE LANDETS POLITISKE DAGSORDEN I STEDET FOR AT HJÆLPE LANDDISTRIKTERNES FAMILIER.

 

 

 

 

 

 

Danmarks Vindmølleforeningens kamp om overlevelse – bl.a. ved hjælp af den “fine” ven, professor emeritus Simon Chapman

Danmarks Vindmølleforening med sin sekretariatsleder Henrik Vinther er meget fortvivlet. Danskerne derude på landet kan ikke lide gigantiske, larmende og hæslige vindapparater.

De vil bare ikke have dem og nu er det lykkedes for nogle af Jyderne, at overbevise en gruppe af deres kommunalpolitikere om vindparkers skadelige virkning på menneskers sundhed og nærmiljøets trivsel.

Det er jo meget skidt for vindforretningen. Investorerne og lodsejerene har brugt så ufattelig mange dejlige danske kroner på at forberede det hele, og nu gik eventyret i vasken. Øv. øv og atter øv. Årsagen til denne fiasko må findes. Kunne det være, at den portugisiske professor Mariana Alves Pereiras foredrag i Gram var skyld i den massive modstand? Nå, så må sekretariatslederen jo finde på noget. For nogen er det altid det nemmeste, direkte at angribe ubekvemme personer, dvs. straks dolke dem i ryggen og gøre et forsøg på, at overbevise borgerne om deres helts eller heltindes uduelighed.

Denne uværdige strategi er meget brugt i det fjerne Australien, hvor danske Vestas har formået at invadere verdensdelen med ufattelig mange og gigantiske vindparker. Henrik Vinther fandt sin allieret helt derude. Det handler om professor emeritus Simon Chapman. Denne herre har gjort sig bemærket ved at gøre brug af betegnelsen “wing-nuts” for vindmøllenaboer, som har klaget over Vestas’ vindkraftstøj i deres hjem og de opståede alvorlige helbredsproblemer. Han har offentligt udtalt og skrevet, at disse mennesker er simulanter, der lider under NOCEBO effekten og at dette kan sammenlignes med almen overtro. Simon Chapman har strikt afvist at besøge familierne i deres støjforpestede hjem, fordi han jo heller ikke besøger folk, der tror på alt muligt skørt og irrationelt. Kort og godt: Simon Chapman er en hardliner, der tit og ofte har holdt foredrag for vindindustrien og har skrevet nogle deraf prægede artikler for at styrke Australiens “bæredygtige” energipolitik.

Stopthesethings.com har bragt senator John Madigans tale på sin hjemmeside. Her forklarer han, hvorfor han undtagelsesvis går efter manden og ikke efter bolden. Simon Chapmans adfærd fortjener at blive offentligt kendt.

Senator John Madigan Skewers Simon Chapman – STOP THESE THINGS

Når vi nu kigger nærmere på Chapmans artikel, så kan vi gætte os til, at Henrik Vinther åbenbart ikke har regnet med, at nogen gider at læse den. Den skulle nok bare lige bruges til at berolige foreningens medlemmer. At fremvise en ægte professor fra Australien, det måtte være nok til at redde medlemmernes nattesøvn og samvittighed.

Faktum er: Simon Chapman er ikke læge og ikke akustiker og har dermed slet ikke kompetence til at udtale sig om vindmøllestøjens virkning på mennesker. Han har ikke nogen anelse om den naturvidenskabelige del af sagen og har heller ikke lyst til at sætte sig ind i den forskning, der allerede findes. Han er uddannet sociolog og hans speciale er rygning og tobaksreklamer. På University Sydneys hjemmeside Emeritus Professor Simon Chapman – The University of Sydney bliver hans værker præsenteret. Der vises ingen forskning, der har med støj eller sundhedsskader pga. vindkraftværker at gøre. Chapman har ikke brugt sit liv på, at bevise vindmøllestøjens uskadelighed ved hjælp af videnskabelig forskning.

Henrik Vinther har valgt Chapman’s lille artikel fra 2013, fordi den handler om et – for vindindustrien – farlige emne: Vibroacoustic Disease. Efter Mariana Alves Pereiras foredrag i Gram i november 2016, var der åbenbart pludselig akut behov for at finde et våben mod den portugisiske forskning i infralydens virkning på mennesker.

Simon Chapman og hans medforfatter bruger en noget sælsom metode: forfatterne googler sig igennem internettet og jagter beviser for denne meget enestående og specielle forsknings “manglende anerkendelse”. Målet er at afkræfte resultaterne, så forskernes arbejde ikke skal kunne bruges som bevis for infralydens skadevirkninger.

Skal videnskab ikke være fornyende og ærlig i sin søgen efter sandhed? Her handler det om en planlagt smædekampagne for at opfylde et eneste mål: at forsvare vindindustriens selvopfattelse om at være sundhedsfremmende. Chapman og hans kollega måler hverken støj eller undersøger mennesker/dyr for sundhedsskader efter udsættelse af lavfrekvent støj/infralyd.

I konklusionen afslører hr. Chapman og hans medforfatter deres energipolitiske agenda og viser dermed deres fælles interesse med sekretariatslederen for Danmarks Vindmølleforening Henrik Vinther:

“The term “vibroacoustic disease” resonates with a portentousness that may foment nocebo effects among those hearing about it and assuming it to be an established disease classification, ackknowledged in medicine.”

“Wind turbines have the potential to make further major contributions to renewable energy generation, and thereby to reduce greenhouse gas emissions. Health concerns are being used by wind energy opponents to thwart new projects. Regulary authorities should take care to critically examine the quality of evidence for claims that wind turbines harm health.”

Oversættelse: “Begrebet vibroakustisk sygdom genlyder med en ildevarsel, som kan skabe nocebo effekter blandt de, der hører om det og formoder, at det er en anerkendt sygdoms klassifikation i medicin.”

“Vindturbiner har potentialet at gøre store bidrag til den bæredygtige energiproduktion og dermed at reducere drivhusgas forureninger. Helbredsbekymringer er blevet brugt af vindenergi modstandere for at forpurre nye projekter. Beslutningstagende myndigheder bør sørge for kritisk at undersøge bevisernes kvalitet over for påstande, at vindturbiner skader helbredet.”

Hele artiklen findes her:2013-how-the-factoid-of-wind-turbines-causing

Danmarks Vindmølleforening har et formål: at fremme vindkraftudbygningen i Danmark. Henrik Vinther tjener sit daglige brød ved at arbejde for denne forening. Fred med det.

Men det er direkte uanstændigt, udansk og uværdigt at nedgøre internationale forskere, der i årtier har arbejdet seriøst og ihærdigt for at forstå flymekanikeres alvorlige sygdom.

Vindkraftværkers støj var slet ikke et emne, da forskerteamet i Portugal begyndte med deres arbejde. Lavfrekvent støj og infralyd forekommer som bekendt ikke kun ved vindkraftværkers drift, men også ved driften af andre store maskiner, f.eks. fly og helikoptere eller skibsmotorer.

Forskningen står ikke stille, men den tager rigtig lang tid. Allerede i dette år 2017 vil der komme resultater fra Danmark og Tyskland. Der er løbende undersøgelser i gang og på grund af det vil Tysklands støjregler for lavfrekvent støj og infralyd blive ændret i år. Det er snart slut med at nøjes med støjberegninger. Nu skal der måles helt ned til de laveste frekvenser i menneskers hjem. Nogle myndigheder har forstået alvoren!

Men ingen regering i verden har nogensinde indkaldt sygdomsramte vindkraftnaboer til lægelige undersøgelser for at forstå sammenhængen mellem et tæt naboskab til vindkraftværker og boliger. Sundhedsstyrelsen i Danmark vil ikke lytte til familierne og afviser en dialog med dem. Det ødelægger tilliden til det politiske system.

Det ville klæde Danmarks Vindmølleforening at opføre sig fair og lydhør overfor mennesker, der klager over vindkraftværkers støj og at vise en anstændig og saglig stil i forhold til internationale forskere. 

 

 

Det juridiske begreb “culpa” og om at handle “culpøst” – et spørgsmål om skyld og erstatning

Miljøministeriets medarbejdere måtte have haft bange anelser, da Kræftens Bekæmpelses forskerteam begyndte deres arbejde på den registerbaserede sundhedsundersøgelse. LINK: Wind turbines and Health Danish study

Godt nok er undersøgelsen bestilt og betalt af de tre ministerier for miljø, energi og sundhed, men resultatet kunne ikke fås per ordre. Ministeriernes ønskedrøm var og er, at undersøgelsen vil vise, at der ikke er noget at komme efter. Fryd og fred for vindindustrien, optimisme hos HOFOR, European Energy, Wind Estate og alle dem, der tjener godt på vindenergi. Borgerne og kommunalpolitikerne skulle helst være helt trygge fra nu af og langt ud i fremtiden. Vindkraftværker skulle helst frikendes for sundhedsskadelig lavfrekvent støj og infralyd og Danmarks eksporteventyr skulle fortsætte uden forhindringer.

MEN HVIS RESULTATERNE VISER NOGET HELT ANDET?

Undersøgelsens design er usædvanligt i international sammenhæng, fordi kun Danmark registrerer sine borgere så grundigt. Vindkraftværkernes data og position er ligeledes registreret siden 1980 og kan dermed køres sammen med naboernes data. Staten ved alt om, hvor borgerne har boet og hvordan det står til med al deres receptpligtige medicin, deres sygehusophold og nyfødte børns vægt. Hvis man som nabo til et eller flere vindkraftværker har fået blodtryksænkende medicin, hjertemedicin, medicin for sukkersyge, depression, søvnløshed, så kan det dokumenteres. Staten ved også alt om borgernes sociale status i forhold til arbejdsmarked og uddannelse. 10.000 – 15.000 borgere bliver sammenlignet med 30.000 borgere, der bor i en større afstand til vindfabrikkerne.

Den forhenværende miljøminister Kirsten Brosbøl bad kammeradvokaten om at svare på spørgsmålet, om myndighederne og kommunerne kunne gøres erstatningspligtige, hvis resultaterne på trods af styrelsernes afværgende meddelelser til kommunernes borgmestre, brev_til_borgmestre_om_sundhedsunders_gelse viste helbredsskader hos vindkraftnaboerne. Den 5. december 2013 skrev to nu forhenværende ministre følgende: “Det er intentionen og vores forventning, at vi med en grundig undersøgelse én gang for alle kan imødegå bekymringerne.”

Kammeradvokatens svar kom den 12. marts 2014. Link: notat_fra_kammeradvokaten_om_erstatningsansvar

Og her dukker det vigtige begreb “culpa” op, som stammer fra romersk lovgivning.

Kammeradvokaten skriver: “Det er min konklusion, at myndighedernes erstatningsansvar skal bedømmes efter dansk rets almindelige culpa-norm, og at et erstatningsansvar på dette område forudsætter, at der kan påvises en klar fejl eller forsømmelse fra styrelsens eller kommunens side,”

Den uddybende forklaring kommer her:

et erstatningsansvar bl.a. kan komme på tale, hvis myndighederne bevidst tilbageholder viden, bevidst forvansker eller videregiver urigtige oplysninger eller holder sig i bevidst uvidenhed om forhold, som de burde være bekendt med.”

Her et link til de juridiske detaljer vedr. culpa-normen:

Erstatningsbetingelser – Ageras store jura- og regnskabsordbog

Mange danske landfamilier er panikslagne over den truende industrialisering af deres område, som ligger langt fra hovedstaden og landets politiske elite, men midt i deres højt værdsætte nære naturområder og alt for tæt på deres hjem.

Kommunalbestyrelsernes magt over deres medborgeres ejendom og helbred er total. Med et uovervejet JA er kommunalpolitikerne i stand til at ødelægge livet for en hel region.

MEN: Har de nu selv undersøgt, hvad der ligger af dokumentation på folketingets hjemmeside ft.dk? Har de et overblik over, hvor mange familier, der har henvendt sig til folketingets politikere i de sidste år og som er mødt op til et foretræde? Har de set alle samråd på folketingets tv kanal, der handler om vindmøllestøj og har de forstået konflikten mellem vindlobbyen og borgerne? Har de mødt nogle familier, som er flyttet fra deres  støjforurenede og usælgelige hus? Har de selv af eget initiativ opsøgt ramte naboer og talt med dem? Har de selv prøvet at overnatte i huse, der står tæt ved de helt store vindkraftværker? Har de en grundlæggende forståelse for Danmarks energipolitik og  vindkraftværkernes faktiske økonomi og strømlevering? Har de en grundlægende viden om lyd, støj, decibel, hertz? Kender de hjemmesiderne emd.dk/el og energinet.dk – (under el-produktion lige nu), hvor der konstant kan aflæses, hvor Danmarks strøm kommer fra?  Har lokalpolitikerne gjort sig selvstændige tanker om ministeriernes og styrelsernes offentlige kommunikation i forhold til borgeres mange klager over vindmøllestøj og sundhedsskader?

Hvis en kommunalpolitiker eller en myndighed bevidst afviser at tage imod information fra oplyste borgere, kan det betegnes som en “klar forsømmelse”. “At holde sig i bevidst uvidenhed”. Det er borgernes demokratiske pligt at advare landets beslutningstagere for at træffe farlige afgørelser. Vigtige informationer skal videregives til kommunernes politikere, så de kan få en grundig viden om emnet, inden de tager en beslutning. De ramte vindkraftnaboer burde sørge for at få dokumenteret deres helbredstilstand hos deres egne læger, så forskellen mellem før og efter vindturbinernes etablering bliver synlig.

Når der en dag kræves erstatninger for sundhedsskader, må den personlige dokumentation være i orden.

 

Pressemeddelelse: En ny højteknologisk støjmåler kan købes af alle og dokumentere infralyd!

Public Press Release – SAM Scribe Mk2

Naboer til gigantiske vindmonstre ved noget, som nogle politikere ikke vil vide og som vindkraftindustrien absolut vil beholde som deres forkælede virksomheds hemmelighed.

Familierne, der er blevet tortureret af vindkraftværkers sundhedsskadelige støj dag og nat, har tigget og bedt om at få korrekte støjmålinger indenfor deres eget hjem. Støjen skader nemlig just der, hvor familierne opholder sig og ikke der, hvor vindindustriens teknikere elsker at måle den og senere beregner støjen ved hjælp af industriens egne computerprogrammer.

Kommunerne kan ikke hjælpe deres borgere. Loven er skræddersyet til vindindustriens eksklusive behov for en total fredning. Uafhængige målinger i samtlige frekvenser ned til 0,1 Hz inde i familiernes hjem må efter loven ikke forekomme eller de bliver bare ikke anerkendt. IGNORANCE IS STRENGTH, en desværre meget modern visdom fra George Orwells roman “1984”.

Familierne har måttet leve i afmagt, vrede og sorg i alt for lang tid. De har lidt under for eksempel søvnløse natter, hovedpine, højt blodtryk, hjerteproblemer, næseblod, svimmelhed, kvalme, stress og synsforstyrrelser eller er flyttet langt væk fra deres nu ubeboelige hjem.

Christiansborgs politikere har ikke haft lyst til at besøge deres plagede landsmænd og tilbyde dem at tilbringe en weekend hos dem. Derfor har de ingen anelse om, hvad der foregår derude i de danske landdistrikter. Når en kvindelig toppolitiker kan skrive på sin facebook profil, at “vindmøller” er hendes “hjerteblod”, så forstår man budskabet. Luft- og subsidiedrevne kraftværker er guddommelige, andre kvinders børn, der bor i disse monstrøse vindmaskiners skygge og lider under den pulserende støj, tæller ikke.

Så, med en af de forhenværende miljøministres (Kirsten Brosbøl) ord: Svesken på disken. Lad os dog se, om Danmarks vindkraftværker kan overholde de 20 dB lavfrekvent støj ved samtlige vindhastigheder og ikke kun ved 6 m/sek eller 8 m/sek. Naboer til vindmonstrene er tit vågne om natten og kan måle støjen, når vindindustriens teknikere og Danmarks politikere sover sødt. Slut med den pinlige babysnak om larmende køleskabe, der kunne overdøve Vestas og Siemens og alle andre fabrikanternes gigantiske kraftværker.

Naboerne kan nu slutte sig sammen og anskaffe en højteknologisk støjmåler i fællesskab og tilslutte sig til en international gruppe for dens brugere. VI ER DE MANGE.