Vindbaronernes modbydelige strategier – hvad sker der mon i Ulvemosen/Bækhede?

Annoncen fra de kisteglade vindbaroner: http://www.totalwind.com/da/nyheder/generelt/ulvemosen-dk.htm

Ti nye vindmøller opstilles i Ulvemosen og Bækhede Plantage

Vindbaronerne og lokalbefolkningen i de truede vindmølleområder lever ikke i samme univers. Klamme foretningsmetoder udsletter ulykkelige familiers drømme om et fredfyldt liv på landet. Det hele handler om ulækre spekulanters fanatasier. Money money! Og ikke andet.

Hvad koster en havørn? Skyd den! Hvad koster en flagermusekoloni? Riv bygningnerne ned! Hvad koster et Natura 2000 område? Giv dispensation. Hvad koster et par ynglende traner, glenter, musvåger? Sørg for, at de forsvinder! Hvad har man droner og lejesvende til? I Tyskland har de afprøvet lydløse pile med snore i. På denne måde kan man meget bedre rive rederne ned fra træerne. Alt kan købes for beskidte penge, som jo alligevel kommer fra skatteborgerne.

Og hvis fortjeneste er det? De lovgivende politikeres, der uden en særlig uddannelse er ufatteligt lette at narre. At være uddannet som præst eller i kommunikation fra RUC er en god forudsætning for at lade sig smitte af vindkultens dødelige virus. Naturvidenskab eller jura er ikke det store nummer for politikerne, derfor kan de heller ikke forstå konsekvensen af deres mindre intelligente beslutninger. Det værste er dog, at de ikke engang har en fornemmelse for ret og uret og for sund fornuft eller vanvid.

Her er kommentaren fra facebook i dag, den 21,juni 2016, hvor områdets talsmand Karsten Drøjdal beretter om den helt fortvivlende situation i Ulvemosen/Bækhede. Mens vindvæslerne gnider sig i hænderne, græder danske familier sig i søvn. Snart er deres skæbne beseglet og 10 gigantiske vindkraftværker slår deres liv i tusind stykker! De danske politikere og myndigheder er fuldstændigt ligeglade med folk og fæ. Bare de har deres på det tørre.

Karsten Drøjdals kommentar fra januar måned i jp.dk: http://www.jv.dk/artikel/2200895:Synspunkt–Stop-vindmOellevanviddet

Indlægget på facebook i dag:

Uovligt byggeri med Byrådets og borgmester Erik Buhl Nielsens accept!

Vindmøllesag Ulvemosen/Bækhede omhandler et større vindmølleprojekt i Varde Kommune.Hele forløbet startede i 2008 hvor lokale landmænd får afslag på at rejse store møller i området, da kommunen ønsker en overordnet vindmølleplan. I 2011 modtager viceborgmester Bøje Meiner Jensen (V), medlem af Chefgruppen i Jysk Landbrugsrådgivning, fra sin nevø Ulrik Meiner Jensen, som dengang var ansat af projektmager, European Energy, personligt en projektansøgning indbefattende 10 stk. 150 meter høje Vestas møller. Viceborgmesteren videresender ansøgningen til udvalgsformanden for Plan og Teknik og herefter tager sagen fart. Varde byråd er på 25 medlemmer hvoraf 15 er fra Venstre.Borgerne har gennem flere år kæmpet for at overbevise det politiske system om at projektet ikke bør realiseres. Dette af flere årsager, herunder nabohensyn, hensyn til naturen og de nærmeste landsbyers udvikling, Næsbjerg og Årre, der begge er i en positiv udvikling. Projektet var i kollision med ældre møller, skovbyggelinje, dagpleje, samt en bestand af flagermus. Endeligt var området karakteriseret som bevaringsværdigt.Borgerne er rystede da projektet præsenteres, idet der er tale om et projekt meget tæt på beboelse. Så tæt på, at støjgrænserne for vindmøllestøj udfordredes. Ved anmodning om aktindsigt viser det sig, at kommunen ikke kan “finde” projektansøgning indsendt af viceborgmesterens nevø. Under sagsbehandlingen bliver borgernes indsigelser mod projektet sagsbehandlet af European Energy´s konsulenter.Borgerne klager over afgørelsen til Natur og Miljøklagenævnet, der giver borgerne medhold i, at der ikke er leveret tilfredsstillende dokumentation for projektets indvirkning på miljøet, herunder for lille afstand til ældre møller, hvorfor NMKN forlanger at projektet, der da bestod i støbningen af 10 fundamenter, standsedes straks.Varde kommune, som dengang grundet ombygning af rådhuset havde til huse på Titan, Vestas tårnfabrik i Varde, vælger af ”sikkerhedsgrunde” at lade bygherren lukke de gravede huller med op til 100 tons armeret beton, som i døgndrift blev fragtet til byggepladsen, selv om den opgravede jord stadigt lå ved siden af hullerne. Således fik bygherren lov at fortsætte 14 dage efter at MNKN havde sagt stop. Undervejs fjernes flagermusenes opholdsplads.Formand for plan og miljø, Preben Friis Hauge (V), erklærede under et internt møde, at man havde bevist at man kunne håndtere kriser på et spinkelt grundlag.Bygherren fik påbud om at få fjernet de mindste af de stående møller. VVM redegørelsen blev lavet om, ligesom landskabet fra værdifuldt landskab ændredes til agerjord.Viceborgmester Bøje Meiner Jensen afløstes af Peter Foldager (V), ligeledes medlem af Chefgruppen i Jysk Landbrugsrådgivning.Borgerne fremsendte de samme klagepunkter til NMKN, der nu havde skiftet sagsbehandlerne ud. Man forbeholdte sig retten til at supplere klagen, når byggeriet efter Kommunens godkendelse af projektet, var blevet anmeldt. En anmeldelse kræver en dokumentation af at vindmøllebekendtgørelsens krav ville lære overholdt.Kommunen fik medhold. Anmeldelsen er indgivet. Men ud over at det drejer sig om møller over de 150 meter, som Kommunen maksimalt må planlægge for, har Kommunen ikke været i stand til udlevere den krævede dokumentation.Yderligt er tilkommet, at medlem af Dansk Ornitologisk Forening har observeret ynglende traner, en fugl, der er fredet. NMKN har opfordret naboerne til at indbetale et klagegebyr.Et udkast til ikke på grundlag af Traneobservationen at ville lave en ny VVM redegørelse er sendt i ”høring” hos klager, der har fået 7 dage til at respondere på den ledsagende snørklede udredning foretaget af den jurist Kommunen angiveligt har ansat blot med hensigt at behandle vindmølleproblemer. Kommunen har sendt kopi til naturstyrelsen NMKN og projektmager. Ikke til DOF, eller andre dyre eller naturbeskyttelsesforeninger.Byggeanmeldelsen er først at regne når den nødvendige dokumentation foreligger. Når Kommunen ikke kan finde den, er byggeriet til videre ulovligt. Desuagtet er EE under dække af vagtværn i området gået i gang med at nedtage gamle møller, lægge køreplader ud, nedgrave el kabler, samt køre materialer til.Rejsning af mølletårnene kan nu påbegyndes fra dag til anden, idet startskuddet er givet i form af udstedt byggetilladelse. Konkretisering af den forventede tillægsklage kan først udarbejdes, når byggeriet går i gang uden den nødvendige dokumentation for at vindmøllebekendtgørelsens krav er opfyldt, eller når denne dokumentation, som forventeligt vil være mangelfuld i henhold til støjberegningerne, fremfindes. Det bemærkes at støjberegninger ikke kan udføres uden denne dokumentation, som man nu altså på 4. uge ikke har kunnet finde.Samtidigt erfares at en klage ikke er gældende før et gebyr er indbetalt hvilket kræver at NMKN i løbet af 5 arbejdsdage fremsender et girokort.Det virker i lyset af det hidtidige forløb urimeligt, at der inden byggetilladelse gives ikke kan afsættes tid til at fremskaffe og bedømme den i vindmøllebekendtgørelsen krævede dokumentation, samt til at tage kvalificeret stilling de indgivne klager. Fuglebeskyttelse I relation til fugle, er der ifølge EU-domstolens fortolkning af fuglebeskyttelsesdirektivet krav om, at udpegningsgrundlaget skal justeres for et fuglebeskyttelsesområde, hvis der i området konstateres nye fugle opført på fuglebeskyttelsesdirektivet bilag 1. Tranen er opført på bilag 1 Jeg henviser her til EU-domstolens dom i sag C-418/04. Hvis der på en ny lokalitet konstateres bilag 1 fugle arter eller trækfugle, kan dette udløse krav om, at området udpeges som særligt fuglebeskyttelsesområde efter fuglebeskyttelsesdirektivets art. 4 – og at der indtil en sådan udpegning er sket, gælder et absolut forbud mod skadevirkninger, jf. ligeledes sag C-418/04.Varde Kommunes holdning hertil er, at det er man da faktisk bedøvende ligeglad med, for projektet indsendt af en viceborgmesters nevø SKAL gennemføres. At VVM-vurdering ikke kan erstatte konsekvensvurdering af fugle efter habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 (ligeledes jf. sag C-418/04), og at der efter EU-domstolens dom i sag C-43/10 er krav om, at der skal foretages ny konsekvensvurdering, hvis der foreligger nye oplysninger om beskyttede arter, som der ikke er taget højde for i den tidligere vurdering (dommen i sag C-43/10 ligeledes vedlagt). Dette er ligeledes lagt til grund af Natur- og Miljøklagenævnet i MAD 2013.1115 Nmk, hvor nævnet ophævede nævnets tidligere stadfæstelse af VVM-tilladelse, fordi der forelå nye oplysninger. Ovenstående oversat til dansk. ARBEJDET SKAL STANDSES STRAKS. Varde Kommunes svar er at udstede byggetilladelse til European Energy, uden dokumentation for projektet kan overholde lovens krav til dokumentation!!!

 

 

 

Nærlæs paragrafferne eller benægt – to forskellige arbejdsmetoder!

Besvarelse på henvendelse af 17 juni 2016

Bliver mennesker og dyr syge af vindmøllestøj? Hvad skal der til for at kunne bevise sandheden?  Det bedste er, efter Miljøministeriets og dens forskellige styrelsers mening, at benægte fakta og at ignorere lægerapporter/dyrlægerapporter og al den foreliggende dokumentation  fra nær og fjern. Der findes ikke et eneste dansk ministerium, der vil røre ved emnet. Dermed lader landets øverste myndigheder alle de ramte borgere i stikken og håner ofrene.

Sv Statsforvaltningen d 17 06 16

Statsforvaltningen har åbenbart helt andre arbejdsmetoder end Danmarks ministerier og styrelser. Nu har en borger fået ret i aktindsigt i en kommunes dokumenter. Dermed skal og må kommunen udlevere dem. Kommunen ved meget godt, at vindmølleindustrien har et par hemmeligheder, som ville være meget skadelige for branchen. Vindmøller støjer meget mere end loven tillader, men det kan borgerne kun bevise, når de kan få indsigt i vindmøllernes driftsdata. Vindmølleejerne vil ikke standse møllerne for at kunne dokumentere baggrundsstøjens styrke – af god grund. Høj vindhastighed betyder flere rotoromdrejninger per minut og mere skadelig støj. Med vindkraftværkernes egne data i hånden vil det være muligt at dokumentere den helt nøjagtige støjbelastning.

Statsforvaltningen har brugt tid og ekspertise for at give et sandfærdigt svar.

Konklusion: Menneskers, dyrs og miljøets hensyn vejer større end industriens interesse i en hemmeligholdelse af driftsdata.

 

Kampen om Hagesholm Vindmøllepark – stop møllerne og mål baggrundsstøjen!

Hagesholm Vindmøllepark – Vattenfall

Siemens og Vattenfall lever i deres eget pragtfulde univers, der bliver præsenteret som teknisk perfekt og gennemtænkt. Den menneskelige faktor kan dog ikke spores. Hagesholm Vindmølleparks hjemmeside beskriver dens gode forhold til naboerne. De reklamerer endda med deres dokumenterede støjmålinger, der viser de lovmæssige resultater. Det gør de helt uanfægtet på trods af de skandaløse forhold med massive støjbelastninger og naboernes sygdom, som har været diskussionsemne i parlamentets forskellige udvalg. Mange delegationer fra Holbæk Kommune har fremlagt deres klager, men Hagesholm Vindmøllepark kan ikke se problemet. MEN: Hvorfor vil de så ikke være med til at stoppe møllerne for en lille stund for at måle baggrundsstøjen, for at måle støjbelastningen helt korrekt?

Hvad siger de støjramte familier, der har forladt deres hjem pga. vindmøllernes utålelige lavfrekvente pulserende støj?

Det lykkedes dem i det mindste at overbevise Christiansborgs politikere om at bestille et “pilotprojekt”, der kræver nøjagtige støjmålinger indenfor de ramte familiers huse. Familierne har dog fuldstændigt mistet tilliden til Miljøstyrelsen og dens akkrediterede firma og har krævet at måtte bruge professor Henrik Møllers støjmåler, der kan bevise lavfrekvent støj.

Lige nu og i de kommende uger er denne meget efterspurgte støjmåler i funktion hos tre familier, der vil finde ud af, hvor høj støjbelastningen i virkeligheden er og hvornår støjen er værst. De vil også gerne vide, hvilke værelser er de mest belastede med det pulserende høje lydtryk. Der er nogle rum i deres huse, hvor familierne ikke kan sove i fred.

Her Aalborg Universitets, dvs. prof. Henrik Møllers, efterspurgte støjmåler og pressemeddelelsen over dens formål:

7fecd4a112207ddc2e718689f016fbbd

Vindindustrien og deres bedste venner kan ikke lide mennesker. De elsker penge, dvs. den vedvarende strøm af gavmilde subsidierne og tanken om Denmarks FØRER-status. Der er nogle, der vil betegne førerrollen som FOR-førerrollen, fordi andre lande helt ukritisk har overtaget Danmarks utilstrækkelige støj- og afstandsregler. At disse regler i hvertfald ikke beskytter folk og fæ i Danmark, kan man læse på Landsforeningen Naboer til Vindmøllers hjemmeside stilhed.eu, hvor der er en lang liste over Danmarks “møllegrupper”. Lokalbefolkningen vil ikke finde sig i invaderingen af deres umiddelbare naboskab og natur. Alle de truede små samfund kender faren ved vindmøllestøj, fordi sygdomsramte familier har stået frem og berettet om deres nød, ikke kun til de lokale medier og venner og bekendte, men også til landets politikere i København.

Her et læserbrev fra Boye Jensen Naboerne står ikke i vejen for grøn energi Han er den forhenværende ejer af Lammefjordens Stauder, der blev udslettet for vindmøllernes skyld. Boye Jensen er nu Formand for Sammenslutningen af flygtede naboer fra kæmpevindmøller i Danmark.

Uddrag fra Boye Jensens læserbrev:

“Hvorfor egentlig bekymre sig om naboerne nu?

Man har flertallet i Folketinget, så kan man jo gøre hvad man vil, ligesom det er sket siden 2004. Men uanset magten får man aldrig naboerne med, for manglende søvn ender med sygdom og død.

Vi har oplyst alle relevante myndigheder om dette problem. Trods det mener sundhedsmyndighederne ikke naboerne har søvnproblemer. Miljømyndighederne mener heller ikke at naboerne har søvnproblemer. Veterinærmyndighederne mener heller ikke vores husdyr behøver at sove. Alle disse myndigheder har overbevist politikerne i Folketinget og vedtaget, at naboer og husdyr ikke har søvnproblemer, uden undersøgelser af nogen art.

Miljøudvalget på Christiansborg har haft utallige deputationer af naboer der har fortalt om problemet, men selv mennesker af kød og blod der fortæller deres skæbnehistorier gør åbenbart ikke indtryk på politikerne.

De praktiserende læger får intet at vide om geneproblemer ved kæmpevindmøller af Sundhedsstyrelsen jf. ovenfor.

Jeg er formand for Sammenslutningen af flygtede naboer fra kæmpevindmøller i Danmark. Jeg synes I skal høre på os, i stedet for jeres velmenende råd vi ikke kan bruge. Vi stiller gerne op.

Det er menneskerettigheder det handler om, derfor forsætter modstandskampen med uformindsket styrke, hvis ikke søvnproblemet bliver løst. Løsningen er meget enkel.

 

Med venlig hilsen

Boye Jensen

Kirsebærhaven 5, 4532 Gislinge.

Formand for Sammenslutningen af flygtede naboer fra kæmpevindmøller i Danmark.”

 

 

 

 

“Her ser du Hansen. Han er akkrediteret støjmåler”, VidenOmVind viser dig den rette tro

Her er VidenOmVinds nyeste tiltag, der skal lære den danske befolkning at stole på en akkrediteret støjmåler ved navn HANSEN.

Hansen er en munter tegnefigur. Vindmøllenaboerne ville meget hellere have fået en forklaring af den internationalt meget anerkendte akustikprofessor Henrik MØLLER. Det er nemlig ham, de stoler på. Han er en hæderlig og velrenommeret ekspert. Han har konstrueret en formidabel lydmåler, som vindindustrien og Aalborg Universitets dekan hader så inderligt, at de ikke vil stille den – og flere af samme slags – til rådighed for alle plagede vindmøllefamilier. Oven i købet har dekanen forbudt professor Henrik Møller, at arbejde med dette redskab fremover. Dermed er har fyret for anden gang. Sådan foregår det i dagens Danmark, når man stiller sig i vejen for en magtfuld industri og dens venner.

Den canadiske film Wind Rush viser professor Henrik Møllers forklaring på, hvorfor de danske støjmålinger ikke kan bruges til at dokumentere naboernes støjbelastning.

Fra minut 37.

Og her er linket til VidenOmVinds egen lærerige undervisningsfilm til de mindre teknisk bevandrede og ekstremt troskyldige medborgere. Rød-grønne briller kræves til en bedre indlevelse.

http://www.videnomvind.dk/film.aspx?media_id=1049&

“Herr Hansen er akkrediteret støjmåler.” Sådan begynder den lykkelige historie om den danske måde at beregne støj på, helt i overenstemmelse med loven. Tilykke med det. Hansen er så dygtig og filmen slutter så godt for vindmøllen og kommunen:

“Med andre ord, som støjekspert Hansen skriver til kommunen: “Vindmøllen holder sig indenfor de niveauer for støj for vindmøller, som er beskrevet i loven.”

Herr Hansen kan selvfølgelig ikke tage sig af, at vindmøllenaboerne stadig er udsat for den massive støjforurening, især om natten, når ingen slår græs og fuglene sover.

Hvis vindindustrien og deres hjertevenner var så sikre på, at støjforureningen ikke fandtes, så kunne de jo meget passende slukke for vindmøllerne for at måle baggrundsstøjen. De kunne jo også komme forbi, når vinterstormen hyler midt om natten og måle støjen der. På det tidspunkt står græsslåmaskinen nemlig stille og sangfuglene er fløjet, mens rotorbladene pisker rundt ved op til 25m/sek. Og så må vindindustrien jo også meget gerne offentliggøre deres egne data, så de ansvarshavende politikere er indviet i denne industries hemmeligheder og får en ærlig mulighed for at beskytte deres egne medborgere.

Vindmøllemodstandere er ikke blege for at citere vindindustriens materiale, men vindindustrien vil af mystiske grunde ikke sende en litteratur- og filmliste ud, der beskriver vindkraftværkers beskidte hemmeligheder. Vindindustrien har heller ikke lyst til, at omtale de internationale modstandsgruppers hjemmesider, selvom de kender dem så udmærket godt fra deres håbefulde projekt wind2050.dk. Der har man jo fået indsigt i gruppernes indbyrdes forbindelser og ved godt, hvad der diskuteres.

En anden levende støjekspert skal også fremhæves her. Det er den australske STEVEN COOPER. Han er IKKE nogen tegnefigur.

Han er en kompetent og modig støjekspert, som har foretaget målinger indenfor støjbelastede familiers hjem tæt på en Vestas vindpark i Australien. Han har – for første gang i verden – fået mulighed for at arbejde MED SLUKKEDE VINDKRAFTVÆRKER for at måle baggrundsstøjen. Han har kunnet bevise, at hver vindmølle har sin egen signatur, som adskiller sig fra de andres.

De danske støjregler er dermed komplet utilstrækkelige, fordi der ikke måles støj indenfor de ramte familiers huse på de tidspunkter, hvor støjen forekommer. Der måles med filtre, der fjerner den skadelige lavfrekvente støj og infralyden og der måles kun ved to meget ustabile vindhastigheder på 6m/sek og 8m/sek.

Så vindindustriens lille tegnemand herr Hansen må godt pakke sit grej sammen. Det duer nemlig ikke. Men det ved VidenOmVind jo godt.

 

 

 

 

Vindindustriens klamme spøgelse – og de kommende retssager

Alle steder på jorden og ikke kun i Danmark lider nabofamilier under vindindustriens grimme MONSTER maskiner. Det er ellers meget påfaldende, hvor provincielt kommunerne og de forskellige landsregeringer tænker. Det virker som om de ikke kan se den store sammenhæng i vindindustriens globale rasen. Er det virkelig sådan, at de først begriber alvoren, når de store retssager kommer? Hvordan kan en politiker forsvare, at hårdt arbejdende mennesker skal miste deres helbred og deres hjem på grund af industrielle støjende rotorblade i landområder? Er de virkelig ikke klar over, at der ofres mennesker for en fejlagtig energipolitik? Er der ingen af de herskende politikere, der kan mande sig op og komme på besøg hos de familier, der er blevet udsat for denne tortur? Der står jo mange tomme huse rundt omkring, som politikerne kunne bruge som feriebolig.

Vi vil foreslå en wind-turbine-syndrome dannelsesrejse gennem hele Europa og mere. Start med Danmark, tag en runde til Finland, Sverige og Norge og fortsæt sydpå til Slesvig-Holsten og det nordøstlige Tyskland. Besøg alle delstater. Polen, Frankrig, Irland, Scotland har også mange muligheder- verden er stor. Se på alle de sjove flag på epaw.orgs hjemmeside. Der er uendelige mange rejsemål. Er der råd til en rejse til Canada, USA eller Australien? Bare bank på, hr. og fru Grøn og Rød og lyt efter: Familierne vil ikke leve i nærheden af vindkraftværker – de vil ikke se på kæmpe rotorblade og høre og mærke støjforureningen. De vil heller ikke være vidne til udryddelsen af rovfugle og flagermus, opleve forurenet grundvand og hæslige industrilandskaber ved siden af historiske bygninger.

Modstanden mod vindkraftværker i nærheden af mennesker og i naturen er vokset eksplosivt i de sidste år, fordi flere og flere familier bliver berørt af denne menneskeskabte naturkatastrofe. Nye protestgrupper arbejder dag og nat for at forstå vindenergiens snavsede hemmeligheder, mens politikerne gemmer sig bag strategisk uvidenhed.

Der er et par spændende retssager på vej i år, som vil vise, om der findes retfærdighed i vores demokratiske stater. Det er klogt at holde øje med de store organisationers hjemmesider og facebooksider: epaw.org, friends-against-wind.org og na-paw.org, der vil offentliggøre vigtige nyheder.

Vindindustriens klamme spøgelse er forhåbentligt snart på retur.

 

Danskernes tillid til deres politikere er forsvundet – kronik i Jyllands-Posten

Link til kronik:

http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8555396/angreb-paa-hemmelighedskulturen/

De fleste danske familier har travlt med at passe deres hverdag. Arbejdspladsen, børn og familiens daglige opgaver i hus og have fylder stort set det hele. Men der er en voksende gruppe af borgere, der pludselig er blevet meget interesseret i kommunalpolitikernes beslutninger. Det sker i samme øjeblik, hvor familiernes ejendom og helbred er truet af vindmølleplaner. Og når borgerne fra landlige regioner så finder ud af, at kommunalpolitik handler om Christiansborgs politikeres centrale beslutninger og deres lovgivning, bliver de jo meget videbegærlige. Nogle kan finde på at holde øje med folketingets hjemmeside og studere vigtige skrevne dokumenter og videooptegnelser af de mange åbne samråd om vindmøllestøj.

Mens mange borgere i Danmark og udlandet venter på Kræftens Bekæmpelses sundhedsundersøgelse, bruger nogle af dem tid til at undersøge de grundlæggende informationer. Her er Nick Hækkerups talepapir om undersøgelsen:

http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/spm/911/svar/1146686/1385531.pdf

og videoen af samrådet:

http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Sundhedsudvalget/Video.aspx?s=20131&m=td.1143505&from=20-06-2014&to=08-04-2016&as=1#player

Dokumenterne er fra juni 2014, hvor den daværende sundhedsminister Nick Hækkerup sidder på pinebænken. Han er helt ny i rollen og forstår ikke ret meget af emnet og alvoren af de fremlagte informationer. Her på mødet får han nemlig at vide, hvilke helt alvorlige sundhedsmæssige problemer der er opstået to steder i Danmark:

I Holbæk Kommune, hvor Lammefjordens Stauders kvindelige ansatte fik massive problemer med deres hormonsystem efter Hagesholms (Siemens) vindmøller er sat i drift og i Herning Kommune, hvor der lige var født vanskabte minkunger på en minkfarm kun 320 meter fra den nærmeste Vestas 112v vindmølle. Christiansborgs politikere og deres håndtamme journalister fra “Foreningen for klimajournalister” ved, hvad der foregår. Dokumenterne ligger trygt og sikkert på folketingets hjemmeside, men politikerne tør ikke at erkende den faktuelle viden og bliver ved med at tie sandheden ihjel. Intet er sket i de ramte områder! Støjmålinger er ikke blevet foretaget. Prof. Henrik Møllers støjmåler er blevet låst væk, for ikke at forstyrre Aalborg Universitetets samarbejde med vindindustrien. I Vildbjerg kører vindmøllerne lystigt videre og truer dyr og mennesker på livet. Men det er en politisk beslutning!

Der er ikke politisk vilje til at undersøge de konkrete sager!

Flere og flere danskere kender efterhånden sandheden om Danmarks forkvaklede energipolitik, der først og fremmest beror på en amatøragtig forståelse af vindmøllestrøm. Nej, de damer og herrer i folketinget: Danskerne er ikke stolte over, at et dansk firma (også) gør livet til et helvede for familier i andre lande som f.eks. Australien. Industrien er snedig nok, ikke at afsløre deres kulsorte hemmeligheder, der bl.a. handler om misinformation, skjulte økonomiske transaktioner og tophemmelige støjmålinger. Politikerne har skabt forudsætningen for disse forretningsmetoder og netop dette faktum er borgerne meget bevidste om.

Tillid er noget, man skal gøre sig fortjent til – den er ikke et lovmæssigt krav fra politikerne til borgerne!

 

El fra vindmøller – se regnestykket og træk vejret dybt og helt roligt!

Brev 136

De Frie Elforbrugeres nye brev til tre danske ministre fortæller den fulde sandhed. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og skatteminister Karsten Lauritzen må nu kaste et blik på de astronomiske summer,  som Danmarks energipolitik koster de danske skatteborgere. Konklusionen: Den danske energipolitik med den højt besungne vindmøllestrøm er ikke noget at prale af. Foregangsland Danmark? Helst ikke.

Når “windweasels” møder advokater, også Fremtidens Isenvad har fået juridisk hjælp

hoeringssvar_1_2

Det er en udsøgt fornøjelse at læse advokat Poul Hvilsteds høringssvar. Her betegnes Lokalplan nr. 277 og VVM-redegørelse for vindmølleprojektet Københavnerhede ved Isenvad som ulovlig og ugyldig. Kommunen “kan ikke reparere på VVM-redegørelsen“, den er bare for dårlig.

Her er så lokalplanen, der skal garantere, at alt er i den skønneste orden og borgerne ikke behøver at blande sig mere. Alt er på plads, ingen vil komme til skade, hverken mand eller (flager-) mus, og kommunen kan få endnu mere CO2-fri strøm og gøre Christiansborgs rød-grønne politikere meget glade. Det er jo dem, der stadig sværger på den hellige tekst, der hedder: ENERGIAFTALEN. Alle andre love må vige for vindmøller, hvis det gik efter disse politikeres inderste ønske. Men nu er der optræk til ballade.

forslag-lokalplan-277

Vindmøllenaboer over hele verden kæmper for deres sundhed og ejendom. Med hjælp fra uafhængige advokater er chancerne meget store for at få ret. Når vindindustrien og regeringen arbejder så tæt sammen om at gennemføre en vanvittig energipolitik, er det næsten umuligt for almindelige borgere at blive taget alvorligt.Uden kompetente fagfolk går det ikke.

 

Den polske vindindustri og deres tilhængere føler sig truet af ny lovgivning – mens familierne på landet håber på bedre tider

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-03/jail-and-new-fees-threaten-key-european-market-for-wind-turbines

Den polske regering er ved at ændre reglerne for afstandkrav og støj. Hjemmesiden stopwiatrakom.eu informerer sine læsere om de fremtidige scenarier, den nuværende situation for naboer og den vindenergi kritiske udvikling i andre lande.

10 x møllehøjde og forbedrede støjregler kunne lamme det polske vindmøllemarked. Tyske og danske vindspekulanter har haft stor fornøjelse i at salge deres gamle og nye skrammel videre til Polen, andre lande har “investeret” i polsk vindenergi. Det kunne nu godt blive en smule vanskeligere. Også i Polen findes der familier, der føler sig massivt truet af den nu selv truede vindenergi. At Polen er bedre tjent med at passe godt på sin befolkning og den smukke natur, siger sig selv. Man har ikke brug for drabelig “grøn” energi i landlige områder, hvor der lever Europas storkebestand.

Facebooks store betydning for familier, der kæmper mod vindindustriens invasion af landskaber

Indrømmet: Vi er fanget i den fascinerende kommunikation med alle vores kontakter, som i facebooks gavmilde sprog hedder “venner”. I løbet af kort tid opstår der et smukt fællesskab af oprørte mennesker, der enten allerede er ramt af vindindustriens kolonisering af værdifulde landskaber eller stadig kæmper for at forhindre den.

Modstanden i hele verden er overvældende. Borgerne har arbejdet sig igennem tungt fagligt materiale og har udmærket forstået, hvad tanken om den såkaldte “rene” energi går ud på: At suge pengene fra befolkningens lommer og benægte de voldsomme skader hos mennesker og dyr og miljøet, når stålmonstrene bliver plantet i familiernes omgivelser.

Internettet glemmer aldrig. På denne måde kommer mange gamle og nyere og allernyeste informationer frem i lyset og bliver delt i et splitsekund.

Der er håb forude. Et eller andet land vil få succes med at vælte dette vindkraft-inficerede system. Tysklands regering vil modtage en forfatningsklage i denne måned på grund af brud på menneskerettigheder. (Læs mere på windwahn.de) Det er nemlig statens opgave at beskytte sine borgere for sundhedsskader og ødelæggelser på familiernes hjem. Det er ulovligt at fratage familierne deres mest kostbare ejendom, deres hus og hjem. At udsætte mennesker for en farlig støjforurening og dermed true deres helbred er uansvarligt.